Лука 6

1Бир ӂумертеси гӱнӱ разгелди, ки Иисус гечсин екиннӓр ичиндӓн. Онун ӱӱрениӂилери копарардылар башаклардан, фалайып еллериндӓ, ийӓрдилӓр. 2Фарисейлердӓн кимилери дедилӓр: «Нечин ӂумертеси гӱнӱ йапэрсыныз, не дӱшмеер?» 3Иисус ӂувап етти оннара: «Окумадыныз мы, не йапты Давид хем кафадарлары, ачан аӂыктылар? 4Гирди Аллахын евинӓ, алды екмеклери, ани Аллахын ӧнӱнӓ койуларды, иди хем верди кафадарларына, бакмайарак, ани, попазлардан каарӓ, кимсей дӱшмӓрди исин бу екмеклердӓн?» 5Хем таа деди оннара: «Адам Оолу – ӂумертесинин Саабиси». 6Башка бир ӂумертеси олду, Иисус гирди бир синагога ичинӓ да ӱӱредӓрди инсаны. Орада булунду бир адам, ангысынын саа ели курумушту. 7Билгичлӓр хем фарисейлӓр бакардылар Иисусун ардына, гӧрсӱннӓр, алыштыраӂэк мы ӂумертеси гӱнӱ, ки олсун нейлӓн кабаатландырсыннар Ону. 8Ама Иисус билӓрди оннарын неетлерини, онуштан деди о куру еллӓн адама: «Калк айакча да чык каршыйа». Бу адам калкты айакча. 9Иисус деди оннара: «Сорэрым сизӓ, не дӱшер ӂумертеси гӱнӱ йапмаа: иилик ми оса кӧтӱлӱк мӱ, йашамайы куртармаа мы оса телеф етмӓӓ ми?» Оннар сусардылар. 10Бакты хепсинӓ да сора бу адама деди: «Узат елини!» Ачан о узатты, ели енидӓн саа олду. 11Фарисейлӓр кудурурдулар ӱфкедӓн. Оннар лафеттилӓр бири-бириннӓн, не йапсыннар Иисуслан. 12О гӱннердӓ Иисус пинди бир байыр ӱстӱнӓ, дуа етмӓӓ дейни, да бӱтӱн геӂейи гечирди дуа едерӓк Аллаха. 13Ачан айдыннанды, чаарды ӱӱрениӂилерини, сечти оннардан оники киши, ангыларыны адлады апостол. Тӓ оннарын адлары: 14Симон, ангысынын адыны Иисус койду Петри; Андрей, онун кардашы; Иаков; Иоан; Филип; Варфоломей; 15Матфей; Фома; Иаков, Алфейин оолу; Симон, адланмыш Зилот; 16Иуда, Иаковун оолу хем Иуда Искариот, ангысы сатты Иисусу. 17Сора Иисус гитти оннарлан барабар да дургунду бир дӱзлӱктӓ, нередӓ варды чок Онун ӱӱрениӂилериндӓн хем чоклук инсан, топлу бӱтӱн Иудейадан, Иерусалимдӓн, Тир хем Сидон касабаларын долайындан, ани дениз бойунда булунэрлар. 18Оннар гелдилӓр Ону сеслесиннӓр, хасталыкларындан алышсыннар хем фена духлардан зеетли оланнар куртулсуннар. 19Хепси инсан бакарды диисин Она, зерӓ Ондан чыкарды бир бӱӱк кувет да хепсини алыштырарды. 20Озаман чевирди Иисус бакышыны ӱӱрениӂилеринӓ да деди: «Мутлу духтан фукаара оланнара, зерӓ сизин Гӧк Падишахлыы! 21Мутлу сизӓ, шинди аач оланнар, зерӓ сиз дойунаӂэныз! Мутлу сизӓ, ани шинди аалээрсыныз, зерӓ сиз гӱлеӂениз! 22Мутлу сизӓ, ачан сиздӓн инсан азетмеер, синагогадан чыкарэр, фена лафедер хем кӧтӱлеер сизин адынызы Адам Оолунун бетеринӓ! 23Севинин о гӱндӓ хем шенненин, зерӓ бӱӱктӱр сизин ӧдеениз гӧктӓ. Хеп бутӱрлӱ йаптылар оннарын бобалары пророкларлан. 24Ама вай сизӓ, зенгин оланнар, зерӓ сиз бурада олдунуз сефалыкта! 25Вай сизӓ, ани токсунуз шинди, зерӓ сиз аӂыкаӂэныз. Вай сизӓ, ани бӱӱн гӱлерсиниз, зерӓ сиз аалайаӂэныз хем сызлайаӂэныз! 26Вай сизӓ, ачан сизин ичин инсан лафедер ислӓӓ, зерӓ хеп бӧлӓ йапарды оннарын бобалары йаланӂы пророкларлан! 27Ама сизӓ, сеслейеннерӓ, деерим: севин душманнарынызы, йапын иилик оннара, ким сиздӓн азетмеер. 28Иисӧзлейин оннары, ким сизи бетвалээр. Дуа единиз оннар ичин, ким сизи гӱӂендирер. 29Урарсайды биркимсей сенин бир йанаана, чевир она ӧбӱр йанааны да. Зорлан аларсайды биркимсей ӱст рубаны, брак, алсын гӧлмеени дӓ. 30Ким истеер сендӓн, вер она, хем ким зорлан алэр сендӓн, геери истӓмӓ ондан. 31Несой истеерсиниз, инсан сизиннӓн гӧтӱрсӱн кендини, ӧлӓ гӧтӱрӱнӱз сиз дӓ кендинизи инсаннан. 32Еер севӓрсейдиниз салт оннары, ким сизи север, не шӱкӱрлӱк сизӓ? Гӱнахкерлӓр дӓ северлӓр оннары севеннери. 33Еер йапарсайдыныз иилик оннара, ким сизӓ иилик йапэр, не шӱкӱрлӱк сизӓ? Хеп бӧлӓ гӱнахкерлӓр дӓ йапэрлар. 34Еер верӓрсейдиниз ӧдӱнч оннара, кимдӓн умутланэрсыныз геери алмаа, не шӱкӱрлӱк сизӓ? Гӱнахкерлӓр дӓ верерлӓр ӧдӱнч гӱнахкерлерӓ, ки сора хеп окадар геери алсыннар. 35Ама сиз душманнарынызы севин, иилик оннара йапын. Верин ӧдӱнч, дӱшӱнмейерӓк геери бишей алмаа. Озаман бӱӱк ӧдек олаӂэк сизӓ. Сиз олаӂэныз Пек ӱӱсек Аллахын ооллары, зерӓ О иилик йапэр оннара да, ким шӱкӱр етмеер хем феналык йапэр. 36Олун аӂыйан, ниӂӓ сизин Бобаныз аӂыйан. 37Даава кесмейин, Аллах да сизӓ даава кесмейеӂек. Мааналамайын, Аллах да сизи мааналамайаӂэк. Афедин, Аллах да сизи афедеӂек. 38Верин, Аллах да сизӓ вереӂек чалканмыш, басылмыш хем тепеленмиш, ӂӧмертли хем койнунуза дӧкӱлӱ. Зерӓ, не ӧлчӱйлӓн ӧлчеӂениз, о ӧлчӱйлӓн Аллахтан ӧлчӱлӱ олаӂэныз». 39Сӧледи сора бир ӧрнек: «Вар мы насыл бир кӧӧр йолу гӧстерсин башка кӧӧра? Аӂаба, дӱшмейеӂеклӓр ми икиси дӓ куйу ичинӓ? 40Ӱӱрениӂи диил таа бӱӱк ӱӱредиӂисиндӓн. Ама ӂӱмлӓ ӱӱренменин биткисиндӓ вар насыл етишсин ӱӱредиӂисини. 41Нечин гӧрерсин кыймыы сенин кардашын гӧзӱндӓ, ама кенди гӧзӱндӓ казыы есап алмээрсын? 42Насыл сӓн дейӓсин кардашына: „Кардаш, брак, чыкарайым кыймыы сенин гӧзӱндӓн“, ачан кенди гӧзӱндӓ казык дурэр? Икиӱзлӱ, илкин чыкар казыы кенди гӧзӱндӓн да сора ачык гӧреӂӓн, насыл чыкармаа кыймыы кардашынын гӧзӱндӓн. 43Ии фидан йок насыл йапсын йабан мейвасы. Хеп ӧлӓ йабан фиданы да йок насыл йапсын ии мейва. 44Зерӓ хербир фидан танынэр мейвасындан. Кимсей топламээр инӂир тикенни гӱмедӓн еки ӱзӱм салкымы чалыдан. 45Ии адам чыкарэр ии ишлӓр ии ӱрӓӓн хазнасындан. Кӧтӱ адам чыкарэр кӧтӱ ишлӓр кӧтӱ ӱрӓӓн хазнасындан. Зерӓ адамын аазы лафедер ӱрӓӓн ташкынныындан. 46Нечин деерсиниз: „Сааби, Сааби“, ама йапмээрсыныз, не сӧлеерим Бӓн? 47Аннадаӂам сизӓ, кимӓ бензеер адам, ангысы сеслеер хем таманнээр Беним сӧзӱмӱ. 48О бензеер бир адама, ангысы йапты бир ев. Илкин, казып дерин, темелини ерлештирди таш ӱстӱнӓ. Ачан ӱӱштӱ селли сулар ев ӱстӱнӓ, ев кымылдамады, зерӓ каави йывылмышты. 49Ама ким ишидер да таманнамээр, о бензеер адама, ангысы йапты евини ер ӱстӱндӓ, темелсиз. Ачан селлӓр ӱӱштӱлӓр, осаат ев йыкылды. Онун йыкылмасы титси олду».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\