Лука 7

1Битирдиктӓн сора насаат етмӓӓ инсана, ани сеслӓрди Ону, Иисус гирди Капернаум касабасына. 2Бир аскер ӱзбашы, кимин чыраа хастайды ӧлӱм дӧшеендӓ, ангысыны о пек беенӓрди, 3ишитти Иисус ичин да йоллады Иисуса иудейлерин аксакалларыны, ки йалварсыннар, гелсин да алыштырсын онун чырааны. 4Оннар гелдилӓр Иисуса да пек йалвардылар, дейип: «Дӱшер она йапасын бу иилии, 5зерӓ о север бизим инсаны, бизим ичин бир синагога йапты». 6Иисус гитти оннарлан, ама ачан йаклашты йакын онун евинӓ, аскер ӱзбашы йоллады достларыны, десиннӓр: «Сааби, койма зааметини, зерӓ бӓн етмеерим, ки Сӓн гирӓсин беним евимӓ. 7Бӓн есапладым, ки бӓн дӓ етмеерим, ки гидейим кендим Сана. Саде де бир лаф, да беним изметкерим алышаӂэк. 8Зерӓ бӓн дӓ заабитлик алтындайым, беним дӓ елим алтында вар аскерлӓр. Ачан бирисинӓ деерим: „Гит“, о гидер. Башкасына деерим: „Гел“, о гелер. Чыраама деерим: „Йап бу иши“, о йапэр». 9Ачан Иисус ишитти бу лафлары, шашты, дӧндӱ инсана, ани гелӓрди Онун ардына, да деди: «Сӧлеерим сизӓ, ани артык Израил ичиндӓ булмадым бӧлӓ бир бӱӱк инан». 10Ачан дӧндӱлӓр геери бу йолланмышлар, булдулар о хаста чыраа саа. 11Ертеси гӱнӱ Иисус гидӓрди бир касабайа, ады Наин. Онуннан барабар гидӓрди Онун ӱӱрениӂилери хем чок инсан. 12Ачан Иисус йаклашты касабанын токатларына, мезара гӧтӱрӓрдилӓр бир ӧлӱ, бир дул ананын йалныз оолуну. Бу карыйлан гидӓрди чок инсан. 13Ачан Сааби гӧрдӱ карыйы, ӂаны аӂыды она да деди: «Аалама!» 14Сора йаклашты, дииди тезгерейӓ. Оннар, ким гӧтӱрӓрдилӓр, дурдулар. О деди: «Сана, деликанны, деерим: калк!» 15Ӧлӱ отурду да башлады лафетмӓӓ. Иисус верди ону анасына. 16Хепси корктулар да Аллахы метиннедилӓр, дейип: «Бӱӱк пророк калкты арамызда!» хем: «Аллах Кенди гелди Онун инсанына!» 17Хабер Иисус ичин даалды бӱтӱн Иудейада хем долайда. 18Иоан Ваатизедиӂинин ӱӱрениӂилери хепсини буннары сӧледилӓр Иоана. 19Иоан чаарды ӱӱрениӂилерин икисини да йоллады Иисуса, ки сорсуннар Она: «Сӓнсин ми О, Ким лӓӓзым гелсин, оса башкасыны мы беклейелим?» 20Ӱӱрениӂилӓр гелдилӓр Иисуса да дедилӓр: «Иоан Ваатизедиӂи йоллады бизи Сана соралым: „Сӓнсин ми О, Ким лӓӓзым гелсин, оса башкасыны мы беклейелим?“» 21О вакыт Иисус алыштырарды чок хасталары тӱрлӱ дертлердӓн, хасталыклардан хем фена духлардан, чок кӧӧрларын ачарды гӧзлерини. 22О ӂувап етти оннара, дейерӓк: «Гидин сӧлейин Иоана, не гӧрерсиниз хем не ишидерсиниз: кӧӧрлар гӧрер, топаллар гезер, лепралылар пакланэр, саарлар ишидер, ӧлӱлӓр дирилер, фукааралара ии хабер насаат олэр. 23Мутлу о, кимин ичин Бӓн кӧстек олмайаӂам». 24Ачан гиттилӓр Иоанын йолланмышлары, Иисус башлады сӧлемӓӓ инсана Иоан ичин: «Не чыктыныз гӧрмӓӓ чолда? Бир сааз мы, ани лӱзгердӓн салланэр? 25Не чыктыныз гӧрмӓӓ? Бир адамы мы, йымышак рубайлан гиийимни? Ким гиийимни донак рубайлан хем сефалыкта йашээр, оннар падишах биналарында. 26Е не чыктыныз гӧрмӓӓ? Бир пророк му? Аслы, хем деерим сизӓ, ани о таа бӱӱк, некадар бир пророк. 27Одур, кимин ичин йазылы: „Тӓ, Бӓн йоллээрым хаберӂими Сенин ӧнӱн сора, ангысы хазырлайаӂэк йол Сана“. 28Сӧлеерим сизӓ, ани оннардан, ким карыдан дууду, йок башка биркимсей таа бӱӱк Иоан Ваатизедиӂидӓн. Хеп окадар ен кӱчӱӱ Гӧк Падишахлыында таа бӱӱк ондан». 29Хепси инсан, ким ишитти, артык харччылар да, аннадылар Аллахын доорулууну, чӱнкӱ каблеттийдилӓр Иоанын ваатизлиини. 30Ама фарисейлӓр хем закон ӱӱредиӂилери бастылар Аллахын истедиини оннар ичин, зерӓ ваатиз олмадылар ондан. 31Иисус деди: «Кимӓ бензедейим бу бой инсаны, кимӓ бензеер оннар? 32Оннар бензеерлӓр ушаклара, ангылары отурэрлар мейданда да баарэрлар бири-биринӓ: „Чалдык сизӓ каваллан, ойнамадыныз; чалдык сизӓ гамны тӱркӱ, ааламадыныз“. 33Гелди Иоан Ваатизедиӂи, не екмек ийӓрди, не шарап ичӓрди, деерсиниз: „Онда вар фена дух“. 34Гелди Адам Оолу, ийер хем ичер, деерсиниз: „Хобур хем ичкиӂи, харччыларын хем гӱнахкерлерин досту!“ 35Ама ким аарифлиин ушаа, о буну доорудур». 36Бир фарисей теклиф етти Иисусу, софрайа гелсин онун евинӓ. Иисус гирди фарисейин евинӓ да отурду софрайа. 37Бир гӱнахкер кары касабадан аннады, ани О конакланэр фарисейин евиндӓ, да гетирди бир ак мермер кап ичиндӓ паалы кокулуу. 38О дурарды Иисусун ардында, айакларында, да ааларды, йыслайып Иисусун айакларыны кенди йашларыннан хем силип сачларыннан, ӧпӓрди хем кокуларды. 39Ачан буну гӧрдӱ фарисей, ангысы буйур еттийди Иисусу, деди кенди-кендинӓ: «Еер бу Адам пророк олайды, озаман билеӂейди, нетӱрлӱ кары бу, ким шинди Она диийер, зерӓ о – бир гӱнахкер». 40Иисус, лафы алып, деди: «Симон, сӧлейеӂӓм сана бишей». «Сӧлӓ, Ӱӱредиӂи», – деди фарисей. 41Иисус деди: «Бир зенгин адама борчлуйду ики киши, бириси бешӱз динар, ӧбӱрӱ дӓ елли. 42Чӱнкӱ йокту нейлӓн ӧдесиннӓр, зенгин олан афетти икисини дӓ. Шинди сӧлӓ, ангысы ону таа чок севеӂек?» 43Симон ӂувап етти: «Санэрым о, кимӓ таа чок афетти». «Доору ӂувап еттин», – деди Иисус. 44Сора дӧндӱ бу карыйа да деди Симона: «Гӧрерсин ми бу карыйы? Гелдим сенин евинӓ, да сӓн дӧкмедин бана су, айакларымы йыкамаа, ама о йыслады айакларымы йашларыннан хем силди башындан сачларыннан. 45Сӓн ӧпӱш вермедин Бана, ама о, незамандан гирдим, дургунмээр ӧпмӓӓ айакларымы. 46Башымы йааламадын зейтин йаайыннан, ама о йаалады айакларымы кокулу йаалан. 47Онун ичин сӧлеерим сана: чӱнкӱ онун чок гӱнахлары афедилди, онуштан чок севди. Зерӓ кимӓ аз афедилер, о аз да север». 48Сора деди бу карыйа: «Афедилди сенин гӱнахларын!» 49Оннар, ким отурдулар Онуннан софрада, башладылар лафетмӓӓ бири-бириннӓн: «Кимдир Бу, Ангысы афедер гӱнахлары?» 50Иисус деди карыйа: «Сенин инанын сени куртарды, гит услулуклан евӓ».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\