Лука 8

1Бундан сора Иисус гезӓрди касабадан касабайа хем кӱӱдӓн кӱӱйӓ да насаат едӓрди хем хаберлӓрди Ии Хабери Аллахын Падишахлыы ичин оники ӱӱрениӂисиннӓн барабар. 2Онуннан варды биркач кары да, ангыларыны О куртардыйды фена духлардан хем дертлериндӓн: Марийа Магдалина, ангысындан чыкарды еди фена дух; 3Иоана, Хузанын карысы, ани Иродун евини кулланарды; Сусанна хем башкалары. Оннар йардым едӓрдилӓр нейлӓн варды колайлыклары. 4Ачан топланды чок инсан, гелмӓ хербир касабадан, Иисус сӧледи бӧлӓ бир ӧрнек: 5«Екиӂи чыкты тоом екмӓӓ. Ачан екӓрди, тоомнардан биразы дӱштӱ йол бойуна. Оннар чииненди айакларын алтында хем гӧк кушлары идилӓр оннары. 6Башка тоомнар ташлар ӱстӱнӓ дӱштӱлӓр. Ачан филизлендилӓр, тез курудулар, зерӓ йокту нередӓн немник чексиннӓр. 7Таа башка тоомнар чалылар ичинӓ дӱштӱлӓр. Чалылар бӱӱдӱлӓр оннарлан барабар да буулттулар филизлери. 8Ама калан тоомнар ии топраа дӱштӱлӓр. Оннар бӱӱдӱлӓр да гетирдилӓр ӱз катына берекет». Бу ӧрнӓӓ сӧледиктӓн сора Иисус бӱӱк сеслӓн деди: «Кимин вар кулаа ишитмӓӓ дейни, ко ишитсин!» 9Онун ӱӱрениӂилери сордулар: «Не аннамасы вар бу ӧрнӓӓн?» 10О ӂувап етти: «Сизӓ верилди, аннайасыныз Аллахын Падишахлыынын саклылыкларыны, ама каланына сӧленер ӧрнеклӓрлӓн. Ӧлӓ ки, оннар баксын, да гӧрмесин, ишитсин, да аннамасын. 11Тӓ не аннамасы вар бу ӧрнӓӓн. Тоом – Аллахын сӧзӱ. 12Тоомнар, ани дӱштӱлӓр йол бойуна, оннардыр, ким ишидер сӧзӱ, ама диавол, гелип, чалэр сӧзӱ оннарын ӱреклериндӓн, инанмасыннар хем куртулмасыннар дейни. 13Тоомнар, ани дӱштӱлӓр ташлар ӱстӱнӓ, оннардыр, ким кабледер сӧзӱ севинмӓклӓн, ама кӧклешӓмеер, онун ичин инанэр бир вакыдадан, ама ачан гелер денемеклӓр, дӱшер. 14Тоомнар, ани дӱштӱлӓр чалылар арасына, оннардыр, ким ишидер сӧзӱ, ама йолларында гидӓркӓн, йашаманын кахырларыннан, зенгиннииннӓн, майыллыыннан буулэрлар, да берекет вермеерлӓр. 15Тоомнар, ани дӱштӱлӓр ии топраа, оннар, ким, ишидип сӧзӱ, койэр ии хем темиз ӱреенӓ, да гетирер берекет сабурлукта. Солейип буну, О деди: «Кимин вар кулаа ишитмӓӓ дейни, ко ишитсин!» 16Кимсей тутуштурмээр шафкы, ки койсун ону кап алтына еки пат алтына, ама койэр кандиллик ӱстӱнӓ, ки оннар, ким гирер, гӧрсӱннӓр айдынныы. 17Зерӓ йок бишей саклы, ани ачылмасын, хем йок бишей ӧртӱлӱ, ани ӱзӓ чыкмасын да айдынныкта гӧрӱнмесин. 18Бакын, ниӂӓ сеслеерсиниз, зерӓ кимдӓ вар, она таа чок верилеӂек, ама кимдӓ йок, ондан алынаӂэк, не санэр, ани вар онда». 19Иисусун анасы хем кардашлары гелдилӓр Она, ама йаклашамадылар Она калабалык бетеринӓ. 20Биркимсей деди Иисуса: «Сенин анан хем кардашларын, дышарда дуруп, истеерлӓр Сениннӓн гӧрӱшмӓӓ». 21Ама Иисус ӂувап етти: «Беним анам хем кардашларым оннар, ким сеслеер хем таманнээр Аллахын сӧзӱнӱ». 22Бир гӱн Иисус пинди бир кайык ичинӓ ӱӱрениӂилериннӓн барабар да деди оннара: «Гечелим гӧлӱн ӧтӓӓнна». Оннар йолландылар. 23Кайыклан ӱзӓркӓн, Иисус уйуду. Гӧл ӱстӱндӓ ӧлӓ бир кескин лӱзгӓр есмӓӓ башлады, ани долдурурду кайыы суйлан. Хепси бир бӱӱк хатада булунарды. 24Йаклаштылар Иисуса, уйандырдылар Ону да дедилӓр: «Ӱӱредиӂи, Ӱӱредиӂи, кайбелериз!» Иисус уйанды, азарлады лӱзгери хем кабаран далгалары. Оннар усландылар, да бир сус олду. 25Сора деди ӱӱрениӂилеринӓ: «Нӓӓнда инаныныз?» Долу коркуйлан, шашарак, оннар бири-биринӓ дейӓрдилӓр: «Кимдир Бу, Ким сымарлээр артык лӱзгерӓ хем далгалара, да оннар Ону сеслеерлӓр?» 26Гелдилӓр кайыклан Гераса ерлеринӓ, ани Галилейайа каршы. 27Ачан Иисус инди кенара, Она каршы чыкты бир адам касабадан, фена духлардан тутулмуш. Чок вакыттан беери гиимӓрди руба, йашамарды евдӓ, ама мезар лаамнары ичиндӓ. 28Гӧрӱп Иисусу, бир кескин сеслӓн баарды да дӱштӱ Онун ӧнӱндӓ, бир бӱӱк сеслӓн дейип: «Нейин вар бенимнӓн, Иисус, Пек ӱӱсек Аллахын Оолу! Йалварэрым, зеетлӓмӓ бени!» 29Иисус сымарладыйды фена дух чыксын бу адамдан, зерӓ запламышты ону чок вакыттан беери. Инсаннар ону тутардылар баалы синӂирлӓрлӓн хем алкаларлан, ки беклесиннӓр. Ама о копарарды синӂирлери хем алкалары, да фена дух кооларды ону чол ерлерӓ. 30Иисус сорду она: «Несой сенин адын?» О ӂувап етти: «Легион», зерӓ онда варды чок фена дух. 31Фена духлар Иисуса йалварардылар, ки сымарламасын гитсиннӓр дипсизлӓӓ. 32Бурада, байыр йамаӂында отларды бир бӱӱк сӱрӱ домуз. Фена духлар йалвардылар Она, изин версин гирсиннӓр домузлара. Иисус изин етти. 33Фена духлар, чыкып бу адамдан, гирдилӓр домузлар ичинӓ, да озаман бӱтӱн сӱрӱ хызланды дик йамачтан, атлады гӧл ичинӓ да буулду. 34Ачан домузчулар гӧрдӱлӓр, не олду, качтылар да хаберледилӓр касабада хем кӱӱлердӓ. 35Инсан чыкты, гӧрсӱн, не олду. Оннар гелдилӓр Иисуса да булдулар адамы, ангысындан чыкты фена духлар, отурарак Иисусун айакларында, гиийимни хем аклы башында. Хепсини бир корку алды. 36Оннар, ким гӧрдӱ, не олду, аннаттылар, насыл алыштырылды бу адам, ангысындан чыкарылды фена духлар. 37Хепси инсан Гераса ериндӓн йалвардылар, Иисус гитсин оннардан, зерӓ пек корктуйдулар. Иисус гирди кайык ичинӓ да геери дӧндӱ. 38Бу адам, ангысындан чыкарылды фена духлар, йалварарды, ки алсын ону да Кендисиннӓн, ама О йоллады ону евӓ да деди: 39«Гит евӓ да сӧлӓ, не йапты Аллах сениннӓн». О гитти да сӧледи бӱтӱн касабада хепсини, не йапты она Иисус. 40Ачан Иисус дӧндӱ геери, инсан Ону каблетти севинмӓклӓн, зерӓ хепси Ону беклӓрдилӓр. 41Гелди бир адам, ады Иаир, синагогадан бир ӧндерӂи. О дӱштӱ Иисусун айакларына да йалварды, гелсин она евӓ, 42зерӓ онун бириӂик кызы, бир оники йашында, ӧлӱм дӧшеендейди. Иисус гидӓркӓн, инсан хер тарафтан сыкыштырарды Ону. 43Бир кары, хаста кан акмасындан оники йылдан беери, ангысы /харӂамышты бӱтӱн варлыыны дофторлара, ама/ кимсей ону алыштырамамышты, 44йаклашты ардындан Иисуса да дииди Онун рубасынын етеенӓ. Бирдӓн кан акмасы дургунду. 45Иисус деди: «Ким дииди Бана?» Чӱнкӱ хепси атылырдылар, Петри хем оннар, ким онуннанды, дедилӓр Иисуса: «Ӱӱредиӂи, доз-долай инсан сени сыкыштырэр хем итирер, Сӓн дӓ сорэрсын: „Ким дииди Бана“?» 46Ама Иисус ӂувап етти: «Бана биркимсей дииди, зерӓ дуйдум, ани бир кувет чыкты Бендӓн». 47Ачан кары гӧрдӱ, ани тутулду, йаклашты Иисуса, титирейерӓк дӱштӱ Онун айакларына да сӧледи хепси инсана, не бетерӓ о дииди Она, хем ниӂӓ хемен алышты хасталыындан. 48Иисус деди: «Гиргиннӓн, кызым! Сенин инанын сени алыштырды, гит услулуклан». 49Иисус таа лафедӓркӓн, евдӓн бириси гелди да синагога ӧндерӂисинӓ деди: «Кызын ӧлдӱ, наафилӓ саваштырма Ӱӱредиӂийи». 50Ама, ачан Иисус ишитти буну, деди она: «Коркма, саде инан, кыз куртулаӂэк». 51Ачан етишти онун евинӓ, бракмады кимсей гирсин Онуннан, саде Петрийи, Иоаны, Иакову, кызын бобасыны хем анасыны. 52Хепси аалардылар хем сыралардылар. Иисус деди: «Ааламайын, кыз ӧлмеди, ама уйуйэр». 53Оннар гӱлмӓӓ алдылар Ону, зерӓ билӓрдилӓр, ани кыз ӧлдӱ. 54Ачан хепсини чыкарды дышары, Иисус тутту кызы елиндӓн да бӱӱк сеслӓн деди: «Калк, кызым!» 55Кызын духу дӧндӱ геери, да о чабук калкты. Иисус сымарлады, версиннӓр кыза имӓӓ. 56Кызын бобасы хем анасы шаш-беш калдылар. Иисус деди оннара, ки бу олуш ичин сӧлӓмесиннӓр кимсейӓ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\