Лука 9

1Иисус топлады оники ӱӱрениӂисини, верди оннара кувет хем заабитлик фена духларын ӱстӱнӓ, алыштырсыннар дейни хепси хасталыклардан. 2Сора йоллады оннары, насаат етсиннӓр Аллахын Падишахлыыны хем алыштырсыннар хаста-лары. 3«Бишей алмайын йола: не сопа, не хийбӓ, не екмек, не пара, не дӓ ики кат руба, – деди Иисус. – 4Ангы евӓ гиреӂениз, о евдӓ калын, орадан гидинӂӓ. 5Еер сизи инсан каблетмӓрсейди, чыкаркан о касабадан, артык тозлары да айакларыныздан силкин, азар гиби оннара каршы». 6Оннар йолландылар да гиттилӓр кӱӱдӓн кӱӱйӓ, насаат едерӓк Ии Хабери хем хасталары херердӓ алыштырарак. 7Ирод бей, ишидип хепси бу олушлары, шаш калды, зерӓ инсандан кимиси дейӓрдилӓр, ани Иоан дирилди ӧлӱдӓн. 8Башкалары дейӓрдилӓр, ани ӱзӓ чыкты Илийа, таа башкалары да дейӓрдилӓр, ани дирилди бириси евелки пророклардан. 9Ама Ирод деди: «Иоанын кафасыны алдым. Бу Ким олур, Кимин ичин ишидерим, ани йапэр бутӱрлӱ ишлӓр?» Онун ичин аарарды колайлык, ки гӧрсӱн Ону. 10Ачан апостоллар дӧндӱлӓр геери, сӧледилӓр Иисуса хепсини, не йаптылар. Иисус алды оннары да гитти бир тарафа, бир касаба йанына, ани ады Вифсаида. 11Инсан ишитти буну да гитти Онун ардына. Иисус ислӓӓ каблетти оннары. Насаат етти Аллахын Падишахлыы ичин хем, кимин варды зору, алыштырды хасталыклардан. 12Авшамнарды. Оники апостол йаклаштылар Иисуса да дедилӓр: «Колвер инсаны, гитсиннӓр долай кӱӱлерӓ хем кырдакы евлерӓ, геӂелесиннӓр дейни хем баксыннар кендилеринӓ имеелик, зерӓ бурасы, нередӓ биз булунэрыз, бир чол ер». 13Иисус деди оннара: «Сиз верин оннара имӓӓ!» Оннар ӂувап еттилӓр: «Биздӓ йок бишей, беш екмектӓн хем ики балыктан каарӓ. Калэр саде, биз гиделим да сатын алалым имӓӓ хепси бу инсана». 14Орада саде адам тарафы варды бир беш бин киши. Иисус деди Кенди ӱӱрениӂилеринӓ: «Ерлештирин оннары, ки отурсуннар еллишӓр киши бӧлӱмдӓ». 15Ӧлӓ дӓ йаптылар, хепси инсаны отурттулар. 16Иисус алды беш екмӓӓ хем ики балыы, калдырды бакышыны гӧкӓ да иисӧзледи оннары. Сора, кырып, верди ӱӱрениӂилерӓ, ки пайетсиннӓр инсана. 17Ачан хепси идилӓр да дойундулар, ондан сора топладылар оники сепет имӓк парчалары. 18Бир гӱн, ачан Иисус дуа едӓрди бир тарафта ӱӱрениӂилериннӓн барабар, О койду оннара бутӱрлӱ бир сормак: «Не деер инсан, Кимим Бӓн?» 19Оннар ӂувап еттилӓр: «Кимиси деер, ани Сӓн – Иоан Ваатизедиӂи, башкасы – пророк Илийа, таа башкасы деер, ани дирилди бир евелки пророк». 20О сорду оннара: «Ама сиз не деерсиниз, кимим Бӓн?» «Сӓн Христоссун Аллахтан!» – ӂувап етти Петри. 21Иисус сыкыдан сымарлады, буну кимсейӓ сӧлӓмесиннӓр. 22Сора аннатты оннара, ани Адам Оолу лӓӓзым чок зеетленсин, рет едилсин аксакаллардан, бӱӱк попазлардан хем билгичлердӓн, ӧлдӱрӱлсӱн да ӱчӱнӂӱ гӱнӱ дирилсин. 23Сора данышты хепсинӓ: «Ким истеер гелсин Беним ардыма, атылсын кенди-кендиндӓн, алсын ставрозуну да Бени излесин. 24Зерӓ ким истеер йашамасыны куртармаа, ону кайбедеӂек. Ама ким йашамасыны кайбедеӂек Беним ичин, ону куртараӂэк. 25Не файда олаӂэк бир адама, казансын бӱтӱн дӱннейи, ама кенди-кендини кайбетсин еки ӂезалансын? 26Ким утанаӂэк Бендӓн хем Беним сӧзлеримдӓн, ондан утанаӂэк Адам Оолу да, ачан гелеӂек Кендинин, Бобасынын хем айоз ангиллерин метиннииндӓ. 27Доору сӧлеерим сизӓ, ани кимиси бурада дураннардан, ӧлмейеӂеклӓр гӧрмейинӂӓ Аллахын Падишахлыыны». 28Бу лафлардан сора, гечти йакын секиз гӱн, Иисус алды Петрийи, Иоаны хем Иакову да пинди бир байыр ӱстӱнӓ дуа етсин. 29Ачан дуа едӓрди, Онун ӱзӱ гӧрӱнӱшӱ диишти, рубалары йалабык, ак-бийаз олду. 30Онун йанында пейдаланды ики адам, ани лафа дурардылар Онуннан: Моисей хем Илийа. 31Оннар гӧстерилдилӓр метинниктӓ, лафедӓрдилӓр Иисусун айырылмасы ичин, не гечиреӂейди Иерусалимдӓ. 32Петрийи хем онун кафадарларыны уйку бастыйды. Ачан уйандылар, ачык гӧрдӱлӓр Иисусун метинниини хем бу ики адамы, ани Онуннан дурардылар. 33Ачан оннар Иисустан айырылдылар, Петри деди Иисуса: «Чорбаӂы, ии, ки бурадайыз. Йапалым ӱч бордей: бир Сенин ичин, бир Моисей ичин, бир дӓ Илийа ичин». Билмӓрди, не лафедӓрди. 34Бӧлӓ лафедӓркӓн, гелди бир булут да гӧлгесиннӓн каплады оннары. Ӱӱрениӂилӓр корктулар, гӧрӱп, ани калдылар булут ичиндӓ. 35Булут ичиндӓн ишидилди бир сес, ани деди: «Будур Беним сечилмиш Оолум, Ону сеслейин!» 36Бу сес ишидилдиктӓн сора Иисус калды йалныз. Ӱӱрениӂилӓр сустулар, о гӱннердӓ кимсейӓ сӧлӓмедилӓр, не гӧрдӱлӓр. 37Икинӂи гӱнӱ, ачан индилӓр байыр ӱстӱндӓн, бир сӱрӱ инсан чыкты Иисуса каршы. 38Бир адам инсан ичиндӓн баарды: «Ӱӱредиӂи, йалварэрым, гел да бак беним оолуму, зерӓ бендӓ о бир йалныз. 39Ону фена дух тутэр да бирдӓн баарэр хем ону ӧлӓ силкер, ани кӧпӱк аазындан салверер. Чок зеетлеер, сора зор бракэр ону. 40Йалвардым Сенин ӱӱрениӂилеринӓ, чыкарсыннар бу духу, да чыкарамадылар». 41«Бозук хем инансыз сенселӓ! Незаманадан олаӂам сизиннӓн да дайанаӂам сизӓ? – деди Иисус. – Гетирин ону бурайы». 42Оолу гелӓркӓн, фена дух куветлӓн урду ону ерӓ да сарсалады. Иисус азарлады фена духу, алыштырды чоӂуу да верди геери бобасына. 43Хепси шаштылар Аллахын бӱӱклӱӱнӓ. Ачан хепси шашардылар Иисусун ишлеринӓ, озаман О деди ӱӱрениӂилеринӓ: 44«Есап алын, не сӧлеерим сизӓ: Адам Оолу верилмиш олаӂэк инсанын елинӓ!» 45Ама ӱӱрениӂилери бу лафлары аннамардылар, зерӓ оннар ичин бу лафларын маанасы саклыйды, ки аннамасыннар, сормаа да коркардылар. 46Оннарда пейдаланды бир чекиш, ки билсиннӓр, ким ен бӱӱк олаӂэк. 47Иисус аннады оннарын неетлерини, онуштан алды йанына бир кӱчӱк ушак 48да деди оннара: «Ким кабледер бу ушаа Беним адыма, о Бени кабледер. Ким кабледер Бени, о кабледер Ону, Ким Бени йоллады. Зерӓ ким ен кӱчӱк аранызда, о ен бӱӱктӱр». 49Иоан, лафа катылып, деди: «Ӱӱредиӂи, биз гӧрдӱк бир адам, ангысы чыкарарды фена духлары Сенин адыннан, да дургуттук ону, зерӓ гезмеер бизимнӓн». 50«Дургутмайын, – ӂувап етти Иисус, – зерӓ ким гитмеер сизӓ каршы, о сизиннӓн». 51Йаклашты заман, гӧкӓ калксын, Иисус карарлады Иерусалимӓ гитсин. 52Кендиндӓн ӧнӂӓ хаберӂилери йоллады. Оннар Самарийалыларын бир кӱӱйӱнӓ гиттилӓр, ки хазырласыннар конак ери геӂелемӓк ичин. 53Иисусу каблетмедилӓр, чӱнкӱ Иерусалимӓ гидӓрди. 54Ачан Онун ӱӱрениӂилери Иаков хем Иоан гӧрдӱлӓр буну, дедилӓр: «Сааби, кайыл мыйсын, сымарлайалым, йаасын гӧктӓн атеш оннарын ӱстӱнӓ да йаксын оннары, /ниӂӓ Илийа йапты/?» 55Иисус, дӧнӱп, таказалады оннары /да деди: «Билмеерсиниз, не духтан кулланмышсыныз! 56Адам Оолу гелмеди кайбетсин инсаны, ама куртарсын»/. Сора гиттилӓр башка бир кӱӱйӓ. 57Ачан оннар гидӓрдилӓр йолда, бир адам Иисуса деди: «Сааби, гидеӂӓм Сенин ардына, нерейи да Сӓн гитсӓн». 58Иисус ӂувап етти: «Тилкилерин иннери, кушларын йувалары вар, ама Адам Оолу йок нерейи башыны койсун». 59Башка бирисинӓ деди: «Гел ардыма». О ӂувап етти: «Сааби, брак, илкин гидейим бобамы гӧмейим». 60Ама Иисус ӂувап етти: «Брак, ӧлӱлӓр ӧлӱлерини гӧмсӱн, ама сӓн гит да хаберлӓ Аллахын Падишахлыыны». 61Таа башкасы деди: «Сааби, гидеӂӓм Сенин ардына, ама илкин брак, гидейим евдекилеримӓ „кал саалыӂаклан“ сӧлейим». 62Иисус ӂувап етти: «Хербири, ким койэр елини пулаа да геери бакэр, йарашмаз Аллахын Падишахлыына гирсин».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\