Марк 1 | Bible.is
Марк 1

1Иисус Христозун, Аллахын Оолунун, Ии Хабери башлантысы. 2Ниӂӓ йазылы пророк Исайанын кийадында: «Тӓ, Бӓн йоллээрым хаберӂими Сенин ӧнӱн сора, ангысы хазырлайаӂэк йол Сана». 3«Бааранын сеси чол ердӓ ишидилер: „Саабийӓ йолу хазырлайын, йолӂаазлары узладын“». 4Иоан гелди, чол ердӓ ваатиз едерӓк хем насаат едерӓк, ани инсан лӓӓзым дӧнсӱн гӱнахларындан Аллаха хем ваатиз олсун, ки баашламак еденсиннӓр. 5Бӱтӱн Иудейа ерлериндӓн, Иерусалим касабасындан гелӓрдилӓр да хепси ваатиз олардылар ондан Иордан дересиндӓ, кенди гӱнахларыны ачыклайарак. 6Иоан гиийимнийди девӓ йапаасындан рубайлан, кушаныкты деридӓн кайышлан, ийӓрди чекиргӓ хем кыр ары балы. 7Иоан насаат едӓрди: «Беним ардыма гелер О, Ким таа каави бендӓн. Бӓн диилим йакышыклы иилип чӧзмӓӓ Онун айак капларынын тасмаларыны. 8Бӓн сизи суйлан ваатиз еттим, ама О сизи Айоз Духлан ваатиз едеӂек». 9О вакыт Галилейадан, Назарет касабасындан, гелди Иисус, да Иоан ваатиз етти Ону Иордан дересиндӓ. 10Су ичиндӓн чыкарак, О хемен гӧрдӱ, ниӂӓ гӧк ачылды, да Айоз Дух, бир гугуш гиби, Онун ӱстӱнӓ конду. 11Гӧклердӓн бир сес ишидилди: «Сӓнсин Беним севгили Оолум, Сендӓ Беним ислеелиим». 12Бундан сора Дух Иисусу чол ерӓ чабук гӧтӱрдӱ. 13Чолда О кырк гӱн булунду, нередӓ шейтандан дененмиш олду. Ӂанаварлар арасында булунурду, да ангиллӓр Она измет едӓрдилӓр. 14Ачан Иоаны кападылар, Иисус гелди Галилейайа, насаат едерӓк Ии Хабери Аллахын Падишахлыы ичин. 15Да дейӓрди: «Вакыт таманнанды, Аллахын Падишахлыы йаклашты. Гӱнахларыныздан Аллаха дӧнӱн хем Ии Хабери инанын». 16Гечип Галилейа гӧлӱн бойундан, Иисус гӧрдӱ Симону хем Андрейи, онун кардашыны. Оннар су ичинӓ сӱзмелери атардылар, зерӓ балыкчыйдылар. 17Иисус оннара деди: «Гелин Беним ардыма, сизи инсан тутан йапаӂам». 18Оннар чабук сӱзмелерини брактылар да Онун ардына йолландылар. 19Гидип бираз илери, Иисус гӧрдӱ Зеведейин оолуну, Иакову, хем кардашыны Иоаны, ангылары кайык ичиндӓ сӱзмелерини тертиплӓрдилӓр. 20Иисус хемен чаарды оннары. Оннар бобаларыны, Зеведейи, кайыкта ишчилӓрлӓн брактылар да кендилери Иисусун ардына гиттилӓр. 21Капернаум касабасына гелдилӓр. Тездӓ, ӂумертеси гӱнӱ, Иисус синагога ичинӓ гирди, ӱӱретмӓӓ инсаны башлады. 22Онун ӱӱретмесинӓ шашардылар, зерӓ ӱӱредӓрди оннары ниӂӓ бир адам, ангысында вар заабитлик, диил ниӂӓ билгичлӓр. 23Таман о вакыт оннарын синагогасынын ичиндӓ булунарды бир адам, ангысы фена духлан тутулмуш. О башлады баармаа: 24«Не истеерсин биздӓн, Назаретли Иисус? Гелдин бизи кайбетмӓӓ ми? Билерим, кимсин Сӓн, Сӓн Аллахын Айозуйсун!» 25Ама Иисус таказалады ону да деди: «Сус да чык бу адамдан!» 26Озаман фена дух адамы сарсалады да сора, бир кескин сеслӓн баарып, ондан чыкты. 27Хепси шаш калдылар да бири-биринӓ сорардылар: «Недир бу? Несой ени ӱӱретмӓктир бу? О артык фена духлара заабитликлӓн сымарлээр, да оннар Ону сеслеер!» 28Галилейанын бӱтӱн долайында Иисус ичин херери хабер чабук даалды. 29Иисус Иаковлан хем Иоаннан синагогадан чыкты, Симонун хем Андрейин евинӓ гитти. 30Симонун кайнанасы патта сытмадан хаста йатарды. Бунун ичин Иисуса чабук хабер верилди. 31Иисус, йаклашып, тутту ону елиндӓн да йардым етти, калксын. Сытма ону бракты, да кары измет етмӓӓ оннара башлады. 32Авшамнен, гӱн каушмасында, хепси хасталары хем фена духтан тутулмушлары Иисуса гетирӓрдилӓр. 33Капу ӧнӱндӓ инсан бӱтӱн касабадан топланды. 34Хертӱрлӱ хасталыклардан О чок инсан алыштырарды. Чыкарарды чок фена духлары да бракмарды сӧлесиннӓр, зерӓ оннар билирдилӓр, ани О Христос. 35Ертеси гӱнӱ чин-сабаалӓн Иисус калкты да, чыкып евдӓн, бир сапа ерӓ гитти, нередӓ дуа едӓрди. 36Симон хем ким онуннанды, гиттилӓр Иисусу аарамаа. 37Ачан булдулар, дедилӓр Она: «Хепси Сени аарээр». 38О ӂувап етти оннара: «Гиделим долай кӱӱлерӓ /хем касабалара/, ки орада да насаат едейим, зерӓ бунун ичин чыкып-гелдим». 39Гитти, насаат етсин бӱтӱн Галилейанын синагогаларында да фена духлары чыкарсын. 40Иисуса гелди бир лепралы адам, диз чӧктӱ Онун ӧнӱндӓ да йалварды: «Еер истӓрсейдин, вар насыл бени паклайасын». 41Иисусун ӂаны аӂыды да, узадып елини, дииди она да деди: «Истеерим, паклан!» 42Бирдӓн лепра ону бракты, да бу адам пакланды. 43Иисус тез йолландырды ону да сыкыдан сымарлады: 44«Бак, сӧлӓмейӓсин кимсейӓ, ама гит да гӧстерил попаза. Кенди пакланман ичин гетир не Моисей сыралады, ки шаатлык олсун инсана». 45Бу адам са, чыкып орадан, башлады сӧлемӓӓ хем хабер вермӓӓ бунун ичин херердӓ. Ӧлӓ, ани сора Иисус хич бир касабайа ачыкта гирӓмӓрди. О дышанда, сапа ерлердӓ дурарды, да инсан хер тарафтан Она гелӓрди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\