Марк 10 | Bible.is
Марк 10

1Иисус гитти орадан да гелди Иудейа ерлеринӓ, Иорданын ӧбӱр тарафына. Инсан генӓ топланды Онун долайына. О алышмасына гӧрӓ башлады енидӓн ӱӱретмӓӓ оннары. 2Гелдилӓр фарисейлӓр да, денейип Ону, сордулар: «Дӱшер ми, адам айырылсын кенди карысындан?» 3Иисус сорду оннара: «Не сизӓ Моисей сымарлады?» 4Оннар дедилӓр: «Моисей бракты, коӂа йазсын айырылмак кийады да айырылсын карысындан». 5Иисус ӂувап етти оннара: «Сизин инатлыыныз бетеринӓ Моисей йазыларында верди сизӓ бу сымарламайы. 6Ама дӱннейин курулмасындан „Аллах йаратты инсаннары, олсуннар адам хем кары. 7Онуштан бракаӂэк адам бобасыны хем анасыны 8да бирлешеӂек карысыннан. Икиси бир гӱӱдӓ олаӂэк“. Бутакым олаӂэклар диил ики, ама бир гӱӱдӓ. 9Ӧлӓ ки, не Аллах бирлештирди, инсан ону айырмасын». 10Ичердӓ ӱӱрениӂилӓр енидӓн сордулар Она хеп бунун ичин. 11О деди оннара: «Ким айырылэр карысындан да евленер башкасына, ороспулук йапэр. 12Хем хер кары, ани бракэр коӂасыны да евленер башка адама, ороспулук йапэр». 13Гетирӓрдилӓр Иисуса ушаклары, ки диисин оннара, ама ӱӱрениӂилӓр азарладылар оннары. 14Иисус, гӧрӱп буну, ӱфкеленди да деди ӱӱрениӂилеринӓ: «Бракын ушаклары, гелсиннӓр Бана, да дургутмайын оннары, зерӓ Аллахын Падишахлыы оннарын гибилери ичин. 15Доору сӧлеерим сизӓ: ким каблетмейеӂек Аллахын Падишахлыыны бир ушак гиби, о орайы хич гирӓмейеӂек». 16Сора куӂаклады ушаклары, койду еллерини оннарын ӱстӱнӓ да иисӧзледи. 17Ачан Иисус йолланды йола гитмӓӓ, хызлы гелди бир адам, диз чӧктӱ Онун ӧнӱндӓ да сорду: «Ии Ӱӱредиӂи, не йапайым, ки дивеч йашамак еденейим?» 18«Нечин деерсин Бана „ии“? Кимсей диил ии, салт бир Аллах, – ӂувап етти Иисус. – 19Билерсин сымарламаклары: „Ороспулук йапмайасын, ӧлдӱрмейӓсин, чалмайасын, йаланӂы шаат олмайасын, алдатмайасын, бобаны-ананы икрамнайасын“». 20О ӂувап етти: «Ӱӱредиӂи, хепси буннары таманнадым таа генчлиимдӓн». 21Иисус бакты уз онун гӧзлеринӓ, севди ону да деди: «Сана етишмеер салт бир иш. Гит да сат, нейин вар, пайет фукааралара, да олаӂэк хазнан гӧктӓ. Сора гел, /ал ставрозуну/ да излӓ Бени». 22О, ишидип бу лафлары, гӱӂеник гитти, зерӓ чок зенгиннии варды. 23Иисус бакты долайа да деди ӱӱрениӂилеринӓ: «Некадар зор Аллахын Падишахлыына гирсин оннар, кимин вар зенгиннии!» 24Ӱӱрениӂилӓр шаш-беш калдылар Онун сӧзлериндӓн. Иисус енидӓн лафетти да деди: «Ушаклар, некадар зор Аллахын Падишахлыына гирсин /оннар, ким умудуну койэр зенгиннӓӓ/! 25Таа илин бир девӓ ииненин кулаандан гечсин, некадар бир зенгин адам Аллахын Падишахлыына гирсин». 26Ӱӱрениӂилӓр пек чок шаштылар да бири-биринӓ дедилӓр: «Озаман ким куртулабилир?» 27Иисус бакты уз оннарын гӧзлеринӓ да деди: «Бу инсана олмаз, ама диил Аллаха, зерӓ Аллаха хепси олур». 28Петри лафетмӓӓ башлады да Она деди: «Тӓ, биз брактык хепсини да гелдик Сенин ардына». 29Иисус ӂувап етти: «Доору сӧлеерим сизӓ: хепси, ким бракты евини, кардашларыны, кызкардашларыны, анасыны, бобасыны, /карысыны,/ ушакларыны еки мерасыны Беним ичин хем Ии Хабер ичин, 30о кабледеӂек шинди, бу ӧмӱрдӓ, ӱз катына таа чок ев, кардаш, кызкардаш, ана, ушак, тарла, кооламакларлан билӓ, ама гелӓн ӧмӱрдӓ кабледеӂек дивеч йашамак. 31Ама чойу илк оланнардан битки олаӂэк, чойу да биткилердӓн илк олаӂэк». 32Ачан оннар йолда Иерусалимӓ доору гидӓрдилӓр, Иисус оннарын ӧнӱ сора гидӓрди. Ӱӱрениӂилӓр титсинӓрдилӓр, Онун ардына гиденнӓр коркардылар. Иисус, енидӓн алып бир тарафа оники ӱӱрениӂисини, башлады оннара сӧлемӓӓ, не олаӂэк Онуннан: 33«Тӓ, биз гидериз Иерусалимӓ. Адам Оолу верилеӂек бӱӱк попазларын хем билгичлерин елинӓ. Ону ӧлӱмӓ даава едеӂеклӓр да йабанӂыларын елинӓ вереӂеклӓр. 34Ону гӱлмӓӓ алаӂэклар, камчыйлан дӱӱйеӂеклӓр, тӱкӱреӂеклӓр ӱзӱнӓ да ӧлдӱреӂеклӓр, ама О ӱч гӱндӓн сора дирилеӂек». 35Йаклашэр Зеведейин ооллары Иаков хем Иоан да деерлӓр Она: «Ӱӱредиӂи, биз истеериз, йапасын, не биз Сана йалвараӂэз». 36О сорду оннара: «Не истеерсиниз, йапайым сизин ичин?» 37Оннар дедилӓр: «Изин вер, ани отуралым Сениннӓн, биримиз саа тарафында, биримиз дӓ сол тарафында, ачан Сӓн метинниктӓ олаӂан». 38Иисус ӂувап етти оннара: «Билмеерсиниз, не истеерсиниз. Вар мы ниӂӓ сиз ичӓсиниз о чӧлмектӓн, ани Бӓн ичерим, еки ваатиз оласыныз о ваатизликлӓн, ани Бӓн олэрым?» 39Оннар ӂувап еттилӓр: «Вар ниӂӓ». Иисус деди оннара: «Ичеӂениз о чӧлмектӓн, ани Бӓн ичерим, хем ваатиз олаӂэныз о ваатизликлӓн, ани Бӓн олэрым. 40Ама Бендӓн тутунмээр, изин верейим отурмаа саа еки сол тарафымда. Бу верилеӂек оннара, кимӓ хазырланмыш». 41Калан он ӱӱрениӂи, ишидип буну, ӱфкелендилӓр Иакова хем Иоана. 42Иисус чаарды оннары да деди: «Билерсиниз, ани ким сайылэр миллетлерин ӧндерӂилери, оннар чорбаӂылык едерлӓр инсан ӱстӱнӓ хем бӱӱклери заабитлик едерлӓр. 43Ама сизин аранызда бӧлӓ олмасын. Ким сиздӓн истеер бӱӱк олсун, о изметкӓр олсун каланына. 44Ким сиздӓн истеер илк олсун, о чырак олсун хепсинӓ. 45Зерӓ Адам Оолу гелмеди, ки Она измет етсиннӓр, ама Кенди измет етсин инсана хем версин йашамасыны чойун еринӓ, ки куртарабилсин оннары». 46Гелдилӓр Иерихон касабасына. Ачан Иисус чыкарды Иерихон касабасындан ӱӱрениӂилериннӓн хем чок инсаннан, Тимейин оолу, Вартимей, кӧӧр диленӂи, отурарды йол бойунда. 47О ишитти, ани Назаретли Иисус орадан гечер, да башлады баармаа: «Иисус, Давидин Оолу, аӂы бени!» 48Чойу таказаларды ону, суссун дейни, ама о таа пек баарарды: «Давидин Оолу, аӂы бени!» 49Иисус дургунду да деди: «Чаарын ону». Чаардылар кӧӧр адамы да дедилӓр: «Калк да гиргин ол, О сени чаарэр». 50О сыбытты ӱстӱнкӱ рубасыны, калкып-атлады да гелди Иисуса. 51Иисус сорду: «Не истеерсин, йапайым сана?» «Раввуни, гӧрмӓк еденейим», – ӂувап етти бу кӧӧр адам. 52Озаман Иисус деди она: «Вар насыл гидӓсин, сенин инанын сени куртарды». Чабук кӧӧр адам башлады гӧрмӓӓ да гитти йол бойунӂа Иисусун ардына.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\