Марк 12 | Bible.is
Марк 12

1Иисус башлады оннара сӧлемӓӓ ӧрнеклӓрлӓн: «Бир адам койду бир баа, долайлады ауллан, казды ер ӱзӱм тӓскасы ичин, йывды бир бекчи кӱлеси, сора, баайы верип бааӂылара, гитти башка мемлекетӓ. 2Ӱзӱм вакыдында йоллады бир чырак бааӂылара, алсын кенди пайыны баа берекединдӓн. 3Ама бааӂылар туттулар ону, дӱӱдӱлӓр да йолладылар геери бош еллӓн. 4Сора йоллады башка бир чырак, онун йараладылар кафасыны хем ашааладылар. 5Йоллады таа башкасыны. Бааӂылар ону ӧлдӱрдӱлӓр. Йоллады таа чойуну, кимисини дӱӱдӱлӓр, башкаларыны ӧлдӱрдӱлӓр. 6Онун йанында калды саде бир оолу, ангысыны севӓрди. Биткидӓ йоллады ону бааӂылара, дейип: „Беки оолуму кабледирлӓр икрамнан“. 7Ама бааӂылар дедилӓр бири-биринӓ: „Тӓ чорбаӂынын оолу, хайди ӧлдӱрелим ону, да баа бизӓ калаӂэк“. 8Туттулар ону, ӧлдӱрдӱлӓр да аттылар баадан дышары. 9Шинди не йапаӂэк баа чорбаӂысы? Гелеӂек да телеф едеӂек бу бааӂылары, ама баайы вереӂек башкасына. 10Не, окумадыныз мы буну Айоз Йазыларда: „Таш, ани усталар сыбытты, сонда етишти кӧшӓ ташы олсун. 11Бу – Саабидӓн, хем пек шашмаклы иш бизим ичин!“» 12Оннар бакардылар тутсуннар Иисусу, ама коркардылар инсандан. Зерӓ аннадылар, ани Иисус оннар ичин сӧледи бу ӧрнӓӓ. Сора брактылар Ону да гиттилӓр. 13Сора йолладылар Иисуса кимисини фарисейлердӓн хем Иродун адамнарындан, ки баксыннар Ону бир лафлан тутмаа. 14Гелип, оннар сордулар Иисуса: «Ӱӱредиӂи, биз билериз, ани Сӓн доору адамсын, кимсейӓ пай тутмээрсын, зерӓ адамын ӱзӱнӓ бакмээрсын, Аллахын йолуну хакына ӱӱредерсин. Дӱшер ми ӧдемӓӓ харч Кесара оса дӱшмеер ми? Харч ӧдейелим ми оса ӧдӓмейелим ми?» 15Иисус таныды оннарын икиӱзлӱлӱклерини да деди оннара: «Нечин Бени денеерсиниз? Гетирин бир динар, ки гӧрейим ону». 16Оннар гетирдилӓр. Иисус сорду оннара: «Кимин ресими хем ады йазылы бурада?» Оннар ӂувап еттилӓр: «Кесарын». 17Озаман Иисус деди: «Верин Кесара не Кесарын, ама Аллаха не Аллахын». Бу ӂувабына чок шаштылар. 18Сора гелдилӓр Она садукейлӓр, ангылары деерлӓр, ани йок дирилмӓк, да сордулар: 19«Ӱӱредиӂи, Моисей йазыларында деди бизӓ: „Еер биркимсей, кимин йок ушаа, ӧлӓрсейди, да карысы саа каларсайды, онун кардашы лӓӓзым евленсин бу карыйа да калдырсын ушак ӧлмӱш кардашына тамызлык ичин“. 20Варды еди кардаш. Илкинкиси евленди, таа ушаа йоккан, ӧлдӱ. 21Икинӂиси евленди она, о да ушаксыз ӧлдӱ. Хеп ӧлӓ ӱчӱнӂӱсӱ йапты. 22Едиси дӓ ушаксыз ӧлдӱлӓр. Хепсиндӓн сора ӧлдӱ кары да. 23Дирилмӓк вакыдында, ачан дирилеӂеклӓр, ангысынын карысы о олаӂэк? Зерӓ хепси еди кардаш она евлийди». 24Иисус ӂувап етти оннара: «Йанылэрсыныз, зерӓ билмеерсиниз не Айоз Йазылары, не дӓ Аллахын куведини. 25Ӧлӱлӓр дирилдийнӓн евленмейеӂеклӓр, ама олаӂэклар, ниӂӓ ангиллӓр гӧклердӓ. 26Ӧлӱлерин дирилмеси ичин окумадыныз мы Моисейин кийадында, нередӓ лаф гидер йанар гӱмӓ ичин, не деди Аллах она: „Бӓн Авраамын Аллахы, Исаакын Аллахы хем Иаковун Аллахыйым“. 27Аллах – диил ӧлӱлерин Аллахы, ама дирилерин. Ӧлӓ ки сиз сарп йанылэрсыныз». 28Билгичлердӓн бириси, ишидип оннарын дартышмакларыны да гӧрӱп, ани Иисус ислӓӓ ӂувап етти, йаклашты Она да сорду: «Ангы сымарламак ен бӱӱк?» 29Иисус ӂувап етти: «Илк сымарламак вар бу: „Сеслӓ, Израил, Сааби Аллах – бизим бир Саабимиз! 30Севӓсин Сааби Аллахыны бӱтӱн ӱрӓӓннӓн, бӱтӱн ӂаныннан, бӱтӱн аклыннан хем бӱтӱн кувединнӓн“. Тӓ будур илк сымарламак! 31Икинӂиси бу: „Севӓсин йакын оланыны, ниӂӓ кендини“. Буннардан таа бӱӱк сымарламак йок». 32Билгич деди Она: «Ислӓӓ, Ӱӱредиӂи, доору сӧледин, ани вар бир Аллах, хем йок башка аллах, Ондан каарӓ. 33Ону севмӓӓ бӱтӱн ӱреклӓн, бӱтӱн фикирлӓн, бӱтӱн ӂаныннан, бӱтӱн кувединнӓн, хем йакын оланыны севмӓӓ, ниӂӓ кендини, бу – таа паалы, некадар хепси хептӓн йакылан хайваннар хем курбаннар». 34Иисус, гӧрӱп, ани о аарифчесинӓ ӂувап етти, она деди: «Диилсин сӓн узак Аллахын Падишахлыындан». Бундан сора кимсей башка кыйышмады сорсун Она бишей. 35Узалдып ӱӱретмесини Айоз бина ичиндӓ, Иисус деди: «Нечин билгичлӓр деерлӓр, ани Христос – Давидин оолу? 36Кенди Давид, Айоз Духтан кулланылмыш, деер: „Сааби деди беним Чорбаӂыма: Отур саа тарафымда, Бӓн койунӂа Сенин душманнарыны айакларынын алтына“. 37Кенди Давид адлээр Ону „Чорбаӂы“, озаман насыл О олабилир Давидин оолу?» Чок инсан сеслӓрди Иисусу майыллыклан. 38Ӱӱредерӓк оннары, О деди: «Корунун билгичлердӓн, ангылар северлӓр гезмӓӓ узун рубайлан хем беенерлӓр, инсан селӓмнесин оннары мейданнарда. 39Северлӓр отурмаа илк скемнелерӓ синагогаларда хем ӧн ерлерӓ конак софраларында. 40Оннар кемирерлӓр дулларын евлерини, ама гӧстермӓк ичин узун дуалар йапэрлар. Оннарын ӂезасы чок аар олаӂэк». 41Иисус, Айоз бина хазнасы каршысында отуруп, бакарды, ниӂӓ инсан пара хазнайа койарды. Чойу зенгиннердӓн чок койардылар. 42Гелди бир дул кары да ики лептон койду, ани йапэр бир кодрант. 43Иисус топлады ӱӱрениӂилерини да оннара деди: «Доору сӧлеерим сизӓ, бу дул кары хепсиндӓн таа чок койду хазнайа. 44Хепси койду кенди зееделиклериндӓн, ама бу кары кенди йоклуундан верди хепсини, не варды йашамасы ичин».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\