Марк 13

1Иисус ачан чыкарды Айоз бинадан, ӱӱрениӂилериндӓн бириси деди Она: «Ӱӱредиӂи! Йа бак, не гӧзӓл ташлар хем не гӧзӓл йапылар!» 2Иисус ӂувап етти она: «Гӧрерсин ми бу бӱӱк йапылары? Бурада калмайаӂэк таш ӱстӱндӓ таш, хепси йыкылаӂэк». 3Ачан отурарды Зейтин байырында, Айоз бинайа каршы, Петри, Иаков, Иоан хем Андрей, йалнызкан, Она сордулар: 4«Сӧлӓ бизӓ, незаман олаӂэк буннар, хем не нышан гӧстереӂек, ани буннар хепси таманнанаӂэк?» 5Озаман Иисус оннара аннатмаа башлады да деди: «Бакын, биркимсей алдатмасын сизи. 6Зерӓ чойу гелеӂек Беним адыма да дейеӂек: „Бӓним Христос“, да чойуну алдадаӂэклар. 7Ачан ишидеӂениз ӂенк уултусу хем ӂенклӓр ичин хабер, коркмайасыныз. Зерӓ буннар лӓӓзым олсун, ама бу таа диил биткиси. 8Зерӓ миллет миллетӓ каршы хем падишахлык падишахлаа каршы калкаӂэк. Кими ерлердӓ олаӂэк ер тепремелери, аачлык /хем карышмалык/. Буннар дуума санӂыларын башлантысы. 9Ама сиз есап алын кендинизӓ, зерӓ вереӂеклӓр сизи даавалара, дӱӱйеӂеклӓр синагогаларда, Беним бетеримӓ чыкараӂэклар кулланыӂыларын хем падишахларын ӧнӱнӓ, ки шаатлык едӓсиниз оннара. 10Илкин хепси миллетлерӓ лӓӓзым насаат едилсин Ии Хабер. 11Ачан гӧтӱреӂеклӓр сизи, даавайа версиннӓр, кахырланмайын, не лафедеӂениз. Сӧлейин, не озаман верилеӂек сизӓ, зерӓ лафетмейеӂениз сиз, ама лафедеӂек Айоз Дух. 12Кардаш кардашыны хем боба ушааны ӧлӱмӓ вереӂек. Ушаклар кенди бобаларына хем аналарына каршы калкаӂэклар да оннары ӧлдӱреӂеклӓр. 13Беним адым ичин сиздӓн хепси азетмейеӂек, ама ким биткийӓдӓн дайанаӂэк, о куртулаӂэк. 14Ачан гӧреӂениз дикили, нередӓ дӱшмеер, ииренч иши, ани бозгунӂулук йапэр, /ангысы ичин лафетти пророк Даниил,/ – ким окуйэр, аннасын – озаман ким олаӂэк Иудейада, качсын байырлара. 15Ким булунаӂэк ев ӱстӱндӓ, инмесин хем ичери гирмесин бишей алмаа. 16Ким олаӂэк кырда, дӧнмесин геери ӱст рубасыны алмаа. 17О гӱннердӓ вай маамул хем ушак емзирӓн карылара! 18Дуа един, сизин качманыз олмасын кышын. 19Зерӓ о гӱннердӓ ӧлӓ бӱӱк зеет олаӂэк, ани о вакыттан, незамандан Аллах йаратты дӱннейи, шиндийӓ кадар олмады, ондан сора да олмайаӂэк. 20Еер Сааби кысалтмайды о вакыды, кимсей куртуламайаӂэйды. Ама сечилмишлерин хатыры ичин, ангыларыны сечти, Сааби о вакыды кысалтты. 21Озаман еер биркимсей дейӓрсейди сизӓ: „Тӓ, Христос бурада!“ еки „Тӓ, Христос орада!“, инанмайын. 22Зерӓ пейдаланаӂэк йаланӂы христослар хем йаланӂы пророклар. Йапаӂэклар нышаннар хем шашмаклы ишлӓр, алдатсыннар дейни, оларсайды колай, сечилмиш оланнары да. 23Сиз корунун. Тӓ, Бӓн вакытлан сизӓ хепсини хаберледим. 24О гӱннердӓ, о зеетлердӓн сора гӱн карараӂэк, ай вермейеӂек айдынныыны, 25йылдызлар гӧктӓн дӱшеӂеклӓр, хем гӧкӱн куветлери сарсаланаӂэк. 26Озаман гӧреӂеклӓр Адам Оолуну гелӓркӓн булутлар ичиндӓ бӱӱк куветлӓн хем метинниклӓн. 27Озаман О йоллайаӂэк ангиллерини да топлайаӂэк сечилмишлерини дӧрт тарафтан, ерин кенарындан гӧкӱн кенарынадан. 28Инӂир фиданындан ӧрнек алын. Ачан даллары йымышээрлар, хем йапраклары ешерерлӓр, билерсиниз, ани йаз йакын. 29Хеп ӧлӓ, сиз дӓ ачан гӧреӂениз буннары олуркан, билиниз, ани бу иш йакын, артык капуда. 30Доору сӧлеерим сизӓ, ани бу бой инсан гечмейеӂек, хепси буннар таманнанмайынӂа. 31Гӧк хем ер гечеӂек, ама Беним сӧзлерим гечмейеӂек. 32О гӱнӱ хем о саады кимсей билмеер: не ангиллӓр гӧктӓ, не дӓ Оол, ама салт Боба. 33Бакын, кушку олун, /дуа един,/ зерӓ билмеерсиниз, незаман о вакыт гелеӂек. 34Бу – бир адам гиби, ани йола йолланэр, евини чыракларына бракэр, херкезинӓ ӂувапчылык хем иш верер, ама бекчийӓ, кушку беклесин, сымарлээр. 35Онуштан кушку олун, зерӓ билмеерсиниз, незаман гелеӂек евин чорбаӂысы, беки авшамнен, беки геӂӓ йарысы, беки хороз ӧтмесиндӓ, беки сабаалӓн. 36Бакын, ансыздан гелип, сизи уйуйар булмасын. 37Не сӧлеерим сизӓ, сӧлеерим хепсинӓ: Кушку олун».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\