Марк 14 | Bible.is
Марк 14

1Ики гӱн калдыйды Паскеллӓ хем Хамурсуз йортуйадан. Бӱӱк попазлар хем билгичлӓр аарардылар колайлык, ниӂӓ Иисусу шалвирликлӓн тутсуннар да ӧлдӱрсӱннӓр. 2Ама дейӓрдилӓр: «Саде олмаз йорту гӱннериндӓ, ки олмасын карышмалык инсан ичиндӓ». 3Ачан Иисус булунарды Вифанийа кӱӱйӱндӓ, лепралы Симонун евиндӓ софрада, гелди бир кары ак мермер кап ичиндӓ паалы, темиз нард кокулууннан. О кырды кабы да кокулуу дӧктӱ Иисусун башына. 4Оннардан кимиси ӱфкелендилӓр да бири-бирилеринӓ дедилӓр: «Не лӓӓзымды зӓн етмӓӓ бу кокулуу? 5Бу кокулуу варды насыл сатмаа ӱчӱз динардан зеедеуӓ да парайы фукааралара вермӓӓ». Башладылар таказаламаа о карыйы. 6Ама Иисус деди: «Бракын раада ону. Нечин гӱӂендирерсиниз? О йапты бир йакышыклы иш Беним ичин. 7Зерӓ фукааралар херзаман сизиннӓн олаӂэклар. Незаман истейеӂениз, вар ниӂӓ йапасыныз иилик оннара. Ама Бӓн херзаман сизиннӓн олмайаӂам. 8Бу кары йапты, не йапабилди, вакытча Беним гӱӱдеми йаалады, гӧмӱлмӓк ичин хазыр олсун. 9Доору сӧлеерим сизӓ, ани бӱтӱн дӱннедӓ, нередӓ Ии Хабер насаат олаӂэк, бу карынын йаптыы сӧленеӂек, да она анылмак олаӂэк». 10Иуда Искариот, оники ӱӱрениӂилердӓн бириси, гитти бӱӱк попазлара, сатсын Иисусу. 11Оннар, ачан буну ишиттилӓр, севиндилӓр да гӱмӱш она вердилӓр. Сора Иуда аарарды уйгун вакыт, ки Иисусу сатсын. 12Хамурсуз йортунун илк гӱнӱндӓ, ачан кесилирди Паскеллӓ кузусу, Иисуса Онун ӱӱрениӂилери дедилӓр: «Нередӓ истеерсин Паскеллейи имӓӓ? Гиделим, хазырлайалым». 13Озаман О йоллады ики ӱӱрениӂисини, дейип оннара: «Гидин касабайа. Сизӓ каршы чыкаӂэк бир адам, ани гӧтӱреӂек бир тести су. Гидин онун ардына, 14нерейи о гиреӂек, да дейин ев чорбаӂысына: „Ӱӱредиӂи сорэр: Нередӓ конак одасы, ангысында ийеӂӓм Паскеллейи ӱӱрениӂилеримнӓн?“ 15О гӧстереӂек сизӓ ӱст катта бир бӱӱк ода, хазыр, дӧшенмиш. Орада хазырлайын бизӓ Паскеллейи». 16Ӱӱрениӂилӓр чыкып гиттилӓр касабайа да булдулар хепсини ӧлӓ, ниӂӓ сӧледийди. Орада хазырладылар Паскеллейи. 17Авшамнен Иисус гелди оникисиннӓн барабар. 18Ачан оннар отурдулар софрайа да ийӓрдилӓр, Иисус деди: «Доору сӧлеерим сизӓ, сиздӓн бириси, ани шинди Бенимнӓн ийер, Бени сатаӂэк». 19Оннар кахырландылар да башладылар бири-бири арды сора Она сормаа: «Аӂаба диилим ми бӓн?» 20Ама Иисус оннара ӂувап етти: «Сатыӂы – оникиниздӓн бириси, ангысы бенимнӓн билӓ банэр екмеени чини ичинӓ. 21Хакына, ани Адам Оолу гидер, ниӂӓ Онун ичин йазылы. Ама вай о адама, кимдӓн Адам Оолу сатылэр! Она таа ии олаӂэйды, хич дуумасын». 22Ачан оннар ийӓрдилӓр, Иисус алды бир екмек, иисӧзледи, кырды да верди ӱӱрениӂилеринӓ, дейип: «Алын /да ийин/, бу – Беним гӱӱдӓм». 23Сора алды чӧлмӓӓ, шӱкӱр етти Аллаха, верди оннара, да хепси ондан ичти. 24Иисус деди: «Бу – Беним каным, /ени/ баалантынын каны, ани дӧкӱлер чойу ичин. 25Доору сӧлеерим сизӓ, ани Бӓн шиндӓн сора ичмейеӂӓм чотук мейвасындан о гӱнӓ кадар, ачан ичеӂӓм таазесини Аллахын Падишахлыында». 26Чалдылар бир псалма да гиттилӓр Зейтин байырына. 27Иисус оннара деди: «Хепсиниз /бу геӂӓ Беним бетеримӓ/ сӱрчеӂениз, зерӓ вар йазылы: „Ураӂам Гӱдӱӂӱйӱ, да койуннар даалаӂэк“. 28Ама дирилмектӓн сора сиздӓн ӧнӂӓ Галилейайа гидеӂӓм». 29Петри Она деди: «Артык хепси дӓ сӱрчӓрсейди, бӓн хеп окадар сӱрчмейеӂӓм». 30Иисус она деди: «Доору сӧлеерим сана, ани бӱӱн, бу геӂӓ, ики сыра хороз ӧтӱнӂӓ, сӓн ӱч сыра атылаӂан Бендӓн». 31Петри, сора таа пек конуп, бааланды: «Еер лӓӓзым оларсайды ӧлейим да Сениннӓн, хеп окадар атылмам Сендӓн». Бӧлӓ лафетти каланы да. 32Оннар гелдилӓр бир ерӓ, ады Гефсимани. Иисус деди ӱӱрениӂилеринӓ: «Отурун бурада, Бӓн орада дуа едеӂӓм». 33Сора алды йанына Петрийи, Иакову хем Иоаны да башлады титсинненмӓӓ хем пек зеетленмӓӓ. 34Озаман деди оннара: «Ӂаным кахырлы ӧлӱмӓдӓн. Калын бурада да кушку олун». 35Сора гитти бираз таа илери, капанды ерӓ да башлады дуа етмӓӓ, ани, еер варсайды ниӂӓ, гечсин Ондан бу саат. 36О деди: «Авва, Бобам Беним! Хепсини Сӓн вар ниӂӓ йапасын. Еер варсайды ниӂӓ, ашырт Бендӓн бу аӂы чӧлмӓӓ. Хеп окадар олсун диил ӧлӓ, ниӂӓ Бӓн истеерим, ама ниӂӓ Сӓн». 37Сора гелди ӱӱрениӂилеринӓ, булду оннары уйуйар да деди Петрийӓ: «Симон, сӓн уйуйэрсын? Бир саат баарлем кушку дурамадын? 38Кушку олун да дуа един, ки денемейӓ дӱшмейӓсиниз. Дух хавез, ама тен куветсиз». 39Сора гитти енидӓн да дуа етти, дейип хеп о лафлары. 40Енидӓн гелди да булду оннары уйуйар, зерӓ уйкудан аарлашмышты гӧзлери. Оннар билмӓрдилӓр, не ӂувап етсиннӓр. 41Гелди ӱчӱнӂӱ сыра да деди оннара: «Сиз хеп таа уйуйэрсыныз хем динненерсиниз ми? Етӓр, саат гелди! Тӓ, Адам Оолу верилер гӱнахкерлерин елинӓ. 42Калкын, гиделим! Тӓ, Беним сатыӂым йаклашты!» 43Иисус таа лафедӓркӓн, гелди Иуда, оникисиндӓн бириси, хем онуннан барабар чок инсан кылычларлан хем мочугаларлан, йолланмыш бӱӱк попазлардан, билгичлердӓн хем аксакаллардан. 44Сатыӂы вердийди оннара бутӱрлӱ нышан: «Кими ӧпеӂӓм, Одур Иисус. Ону алын да, сыкы тутуп, гӧтӱрӱн». 45Иуда, гелип, чабук йаклашты Иисуса да деди: «Ӱӱредиӂи!», сора ӧптӱ Ону. 46Инсаннар, узадып еллерини, туттулар Иисусу. 47Онун йанындан бириси чыкарды кылыӂы, урду баш попазын чыраана да кести онун кулааны. 48Иисус деди оннара: «Сиз чыктыныз Бени тутмаа, ниӂӓ бир хайдуду, кылычларлан хем мочугаларлан. 49Хер гӱн сизиннӓн булунурдум Айоз бинада, ӱӱредерӓк инсаны, да тутмадыныз Бени. Ама Айоз Йазылар лӓӓзым таманнансыннар». 50Озаман хепси ӱӱрениӂилӓр брактылар Ону да качтылар. 51Бир генч олан, сарылы салт бир кетен безлӓн, гидӓрди Онун ардына. Ону да туттулар. 52Ама о бракты бези да чыплак качты. 53Баш попазын евиндӓ, нерейи гӧтӱрдӱлӓр Иисусу, топландылар хепси бӱӱк попазлар, аксакаллар хем билгичлӓр. 54Петри йырактан-йыраа гитти ардларына баш попазын аулунадан. О отурду бекчилӓрлӓн да йысынарды атештӓ. 55Бӱӱк попазлар хем бӱтӱн Синедрион аарардылар Иисуса каршы шаатлык, ки верӓбилсиннӓр Ону ӧлӱмӓ, ама буламардылар. 56Чок инсан Она каршы йаланӂы шаат олдулар, ама шаатлыклары бири-биринӓ каршыйды. 57Сонда биркач адам калкты да йаланӂы шаат олду Она каршы, дейип: 58«Биз ишиттик, ниӂӓ О дейӓрди: „Бӓн йыкаӂам бу адам елиннӓн йапылмыш Айоз бинайы, да ӱч гӱнӓ кадар енидӓн калдыраӂам башка бир бина, диил адам елиндӓн йапылы“». 59Ама хеп окадар шаатлыклары бири-биринӓ каршыйды. 60Озаман баш попаз калкты оннарын арасындан да сорду Иисуса: «Сӓн хич ӂувап етмейеӂӓн ми? Недир бу шаатлыклар, ани Сана каршы едилер?» 61Ама О сусарды да бишей ӂувап етмӓрди. Баш попаз сорду таа бир сыра: «Сӓнсин ми Христос, иисӧзленмиш Аллахын Оолу?» 62Иисус ӂувап етти: «Бӓним, хем сиз гӧреӂениз Аллахын Оолуну, отураркан Кудретлинин саа тарафында хем гелӓркӓн гӧк булутларыннан». 63Баш попаз йыртты кенди рубаларыны да деди: «Не лӓӓзым бизӓ таа башка шаат? 64Сиз кендиниз ишиттиниз кӧтӱлемейи, не дейеӂениз?» Оннар хепси кабаатлы булдулар Иисусу ӧлӱмӓ. 65Кимиси башлады Она тӱкӱрмӓӓ. Бааладылар гӧзлерини, йумуруруклардылар, сора сорардылар: «Пророклук ет, ким урду!» Сонда бекчилӓр, алып араларына, шамарладылар Ону. 66Ачан Петри ашаада аул ичиндӓ отурарды, баш попазын бир изметчийкасы гелди. 67О гӧрдӱ Петрийи, ангысы атештӓ йысынарды, бакты уз онун ӱзӱнӓ да деди: «Сӓн дӓ Назаретли Иисуслан булунардын». 68Ама Петри деди, атыларак: «Билмеерим хем аннамээрым, не иш ичин сӓн лафедерсин», да дышары чыкты токатлар йанына. Бу вакыт хороз ӧттӱ. 69Бундан сора изметчийка енидӓн гӧрдӱ ону да генӓ башлады сӧлемӓӓ орада дураннара: «Бу адам да оннардан бириси». 70Петри енидӓн атылды. Бираздана орада дураннар генӓ дедилӓр Петрийӓ: «Аслы, сӓн оннардансын, зерӓ сӓн дӓ галилейалыйсын, /сенин лафларындан танынэр/». 71Петри башлады бетвайлан емин етмӓӓ: «Хич танымээрым бу Адамы, Ангысы ичин сиз лафедерсиниз». 72Таман о вакыт хороз ӧттӱ икинӂи сыра. Петри аклына гетирди Иисусун сӧзлерини: «Хороз ики керӓ ӧтӱнӂӓ, сӓн ӱч керӓ Бендӓн атылаӂан». О башлады аӂы-аӂы ааламаа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\