Марк 15

1Чин-сабаалӓн бӱӱк попазлар, аксакаллар, билгичлӓр хем бӱтӱн Синедрион топланып-аннаштылар, баалайып Иисусу, гӧтӱрдӱлӓр да вердилӓр Пилата. 2Пилат сорду Она: «Сӓнсин ми Иудейлерин Падишахы?» Иисус ӂувап етти: «Ӧлӓ, ниӂӓ сӧлеерсин». 3Бӱӱк попазлар чок тӱрлӱ кабаатлардылар Ону. 4Пилат енидӓн сорду: «Нечин ӂувап етмеерсин? Бак, некадар чок кабаатландырэрлар Сени». 5Ама Иисус артык хич ӂувап етмеди, бу бетерӓ Пилат пек шашты. 6Хер Паскеллӓ йортусунда Пилат колверӓрди бир капанӂыйы капандан, кими инсан истӓрди. 7Озаман капанда бириси капалыйды, ады Варавва, ӧбӱр калкынтыӂыларлан, ани барабар калкынтыда адам ӧлдӱрдӱйдӱлӓр. 8Инсан калкты да башлады йалвармаа Пилата, йапсын, ниӂӓ херзаман йапарды Паскеллӓ йортусунда. 9Пилат сорду оннара: «Истеерсиниз ми, колверейим сизӓ Иудейлерин Падишахыны?» 10Зерӓ билӓрди, ани бӱӱк попазлар Ону хасеетликтӓн даавайа вердийдилӓр. 11Ама бӱӱк попазлар дебештирӓрдилӓр инсаны, истесиннӓр, ки колверсин Вараввайы, ама диил Иисусу. 12Пилат енидӓн сорду оннара: «Ӧлейсӓ, не йапайым Онуннан, Кимӓ деерсиниз Иудейлерин Падишахы?» 13Оннар енидӓн баардылар: «Гер Ону ставроза!» 14«Е не кӧтӱлӱк йапты?» – сорду Пилат. Ама оннар чекеттилӓр таа пек баармаа: «Гер Ону ставроза!» 15Пилат, бакарак беендирсин кендини инсана, колверди Вараввайы, ама Иисусу камчылайып, верди, ставроза герсиннӓр. 16Аскерлӓр гӧтӱрдӱлӓр Иисусу кулланыӂынын бинасына, башка лафлан, Преториума, да орайы топладылар бӱтӱн полку. 17Гиидирдилӓр Ону ергиван рубайлан, ӧрдӱлӓр тикенни чалыдан бир фенец да койдулар Онун башына. 18Сора башладылар селӓмнемӓӓ Ону да демӓӓ: «Селӓм Сана, Иудейлерин Падишахы!» 19Дӱӱдӱлӓр сопайлан башына, тӱкӱрдӱлӓр да, диз чӧкӱп, баш иилдӓрдилӓр Она. 20Гӱлмӓӓ алдыктан сора, сойундурдулар ергиван рубайы, гиидирдилӓр Кенди рубаларыны да гӧтӱрдӱлӓр Ону, ставроза герсиннӓр. 21Орадан гечӓн бирисини, ады Киринели Симон, Александрунун хем Руфун бобасы, ангысы гелӓрди кырдан, зорладылар, гӧтӱрсӱн Иисусун ставрозуну. 22Гӧтӱрдӱлӓр Иисусу о ерӓ, ани ады Голгофа, аннамасы «баш кемии ери». 23Вердилӓр, ичсин шарап, карышык смирнайлан, ама О истӓмеди. 24Сора Ону ставроза гердилӓр да пайеттилӓр рубаларыны, атып четелӓ, ки билсиннӓр, кимӓ не дӱшеӂек. 25Ачан гердилӓр Ону, докузунӂу саатты. 26Башы ӱстӱндӓ йазылыйды Онун кабааты: «Иудейлерин Падишахы». 27Онуннан барабар ставроза гердилӓр ики хайдут: бирисини саа, ӧбӱрӱнӱ сол тарафына. / 28Бутакым таманнанды Айоз Йазы, ани деер: «Койдулар Ону законсузларын сайысына»./ 29Орадан геченнӓр кӧтӱлӓрдилӓр Ону да, башларыны саллайарак, дейӓрдилӓр: «Сӓн, ани йыкэрсын Айоз бинайы да ӱч гӱндӓ енидӓн йапэрсын, 30куртар Кендини, ин ерӓ ставроздан!» 31Хеп ӧлӓ бӱӱк попазлар хем билгичлӓр гӱлмӓӓ алардылар Ону, дейип бири-биринӓ: «О башкаларыны куртарды, ама Кендини куртарамээр! 32Христос, Израилин Падишахы, инсин ерӓ ставроздан, гӧрелим да инаналым». Иисуслан ставроза герили оланнар да кӧтӱлӓрдилӓр Ону. 33Бӱтӱн мемлекеттӓ алтынӂы сааттан докузунӂу саада кадар олду караннык. 34Докузунӂу саатта Иисус бӱӱк сеслӓн баарды: «Элохи! Элохи! Лема шевактани?» Аннамасы: «Аллахым! Аллахым! Нечин Бени брактын?» 35Кимиси орада оланнардан, ишидип бу лафлары, дедилӓр: «Тӓ, О Илийайы чаарэр». 36Бириси гитти качарак, бандырды бир сӱнкер ииши шараба да, такып бир сопайа, верди ичсин, дейип: «Дурун, бакалым, гелеӂек ми Илийа, индирсин Ону». 37Иисус пек баарды да верди духуну. 38Айоз бинанын ичиндӓ пердӓ йыртылды ики парчайа, йукардан ашаа кадар. 39Аскер ӱзбашы, ангысы Иисусун ӧнӱндӓ дурарды, ачан гӧрдӱ, ани бӧлӓ /баарып/ духуну верди, деди: «Хакына, бу Адам Аллахын Оолуйду!» 40Оннардан башка орада варды карылар, ани узактан-узаа сииредӓрдилӓр: Марийа Магдалина, Марийа, кӱчӱк Иаковун хем Иосифин анасы, хем Саломе, 41ангылары гидӓрдилӓр Иисусун ардына, ачан Галилейадайды, да измет едӓрдилӓр Она, хем чок башка карылар да, ангылары гелдийдилӓр Онуннан барабар Иерусалимӓ. 42О гӱн ӂумаа гӱнӱйдӱ, ачан лӓӓзымды хазырлансыннар ӂумертеси ичин. Артык авшам олурду. 43Онуштан гелди Иосиф, Аримафейа касабасындан, Синедрионун гечимни бир еки, ангысы беклӓрди Аллахын Падишахлыыны. О кыйышып гитти Пилата да истеди Иисусун гӱӱдесини. 44Пилат шашты, ани Иисус букадар тез ӧлдӱ. О чаарды аскер ӱзбашыны да сорду: «Чоктан мы ӧлдӱ?» 45Ачан аннады ӱзбашындан ишин аслысыны, изин етти, Иосиф алсын Иисусун гӱӱдесини. 46Иосиф сатын алды кетендӓн бир чаршаф, индирди ерӓ гӱӱдейи, сарды кетен чаршафлан да койду мезар ичинӓ, ани ойулуйду канарада, сора йуварлады бир таш мезарын аазына. 47Марийа Магдалина хем Марийа, Иосифин анасы, гӧрдӱлӓр, нерейи гӱӱдӓ койулду.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\