Марк 3 | Bible.is
Марк 3

1Иисус енидӓн гирди синагога ичинӓ. Орада варды бир адам куру еллӓн. 2Фарисейлӓр гӧзледӓрдилӓр Иисусун ардына, гӧрсӱннӓр дейни, алыштыраӂэк мы бу адамы ӂумертеси гӱнӱ, ки сора кабаатландырсыннар Ону. 3Иисус деди куру еллӓн адама: «Калк да чык каршыйа». 4Сора сорду оннара: «Не дӱшер ӂумертеси гӱнӱ йапмаа: иилик ми оса кӧтӱлӱк мӱ? Йашамайы куртармаа мы оса ӧлдӱрмӓӓ ми?» Оннар сусардылар. 5Ӱфкели бакты долайында оланнара, гӱчленерӓк оннарын ӱреклерин уйвашыклыы бетеринӓ, сора деди о адама: «Узат елини!» О узатты, да ели алышты, енидӓн саа олду, ниӂӓ ӧбӱр ели. 6Фарисейлӓр чыктылар дышары да чабук Иродун адамнарыннан аннаштылар, несой ӧлдӱрӓбилсиннӓр Иисусу. 7Иисус ӱӱрениӂилериннӓн барабар йолланды гӧл бойуна. Онун ардына гитти чок инсан Галилейадан, Иудейадан, 8Иерусалимдӓн, Идумейадан хем Иорданын ӧбӱр тарафындан. Инсаннар Тир хем Сидон касабаларын тарафындан, ишидип, не О йапэр, сӱрӱ-сӱрӱ гелӓрдилӓр Она. 9Иисус сымарлады ӱӱрениӂилеринӓ хазырласыннар Она бир кайык, ки инсан сыкыштырмасын Ону. 10Чӱнкӱ чок инсан алыштырдыйды, онуштан хасталар итириширдилӓр, баарлем диисиннӓр Она. 11Фена духлар, ачан гӧрӓрдилӓр Ону, дӱшӓрдилӓр ерӓ Онун ӧнӱндӓ да баарардылар: «Сӓн Аллахын Оолуйсун!» 12Ама О серт сымарларды оннара, ачыкламасыннар Ону башкаларына. 13Сора Иисус пинди байыр ӱстӱнӓ да чаарды, кими истеди. Оннар топландылар Она. 14Оннарын ичиндӓн айырды оникисини, ангыларына апостол деди, ки олсуннар Онуннан, да йолласын оннары насаат етмӓӓ, 15хем куветлери олсун /алыштырмаа хасталары хем/ кооламаа фена духлары. 16Буннар, кими Иисус айырды, оники киши: Симон, ангысынын адыны койду Петри; 17Иаков хем Иоан, Зеведейин ооллары, ангыларын адларыны койду Воанергес, аннамасы «Гӧк гӱрӱлтӱ ооллары»; 18Андрей; Филип; Варфоломей; Матфей; Фома; Иаков, Алфейин оолу; Фаддей; Симон Кананит 19хем Иуда Искариот, ангысы Иисусу сатты. 20Иисус бундан сора евӓ гитти. Енидӓн топланды инсан ӧлӓ чоклук, ани Иисуслан ӱӱрениӂилерин йокту колайы екмек исиннӓр. 21Хысымнары ишиттилӓр буну да гелдилӓр, алсыннар Ону, зерӓ оннар дейӓрдилӓр, ани О акылдан чыкты. 22Билгичлӓр, ани гелдилӓр Иерусалимдӓн, дейӓрдилӓр, ани О Веелзевулдан тутулу, хем ани фена духлары чыкарэр фена духларын ӧндерӂисинин кувединнӓн. 23Иисус топлады оннары да лафетти ӧрнеклӓрлӓн: «Несой шейтан вар насыл шейтаны чыкарсын? 24Хербир падишахлык, нередӓ бӧлӱнмӓк олэр, йок насыл айакча дурсун. 25Хербир ев, нередӓ бӧлӱнмӓк олэр, йок насыл айакча дурсун. 26Хеп ӧлӓ шейтан да, кенди-кендинӓ каршы гидӓрсӓ хем бӧлӱнмӓк йапарса, дурамаз айакча, ама биткиси гелир. 27Кимсей йок насыл гирсин каави оланын евинӓ, ки чалсын онун варлыыны, еер илкин бааламарсайды ону. Салт ондан сора вар насыл сойсун онун евини. 28Доору сӧлеерим сизӓ, хер гӱнах, ани инсан йапэр, хем хер кӧтӱ лаф, ани сӧлеер, баашланэр. 29Ама ким кӧтӱлеер Айоз Духу, хич бир сыра билӓ баашланмайаӂэк. О кабаатлы бир гӱнахлан, ани дивеӂинӓ калаӂэк». 30Буну сӧледи, зерӓ оннар дейӓрдилӓр: «Онда вар фена дух». 31О вакыт гелдилӓр Иисусун анасы хем кардашлары да, дуруп дышарда, йолладылар чаарсыннар Ону. 32Чоклук отурарды Онун долайында, ачан Она сӧледилӓр: «Бак, Сенин анан хем кардашларын дышарда, сени аарээрлар». 33«Ким Беним анам хем ким Беним кардашларым?» – ӂувап етти О. 34Сора бакты Онун долайында отураннара да деди: «Тӓ, Беним анам хем кардашларым! 35Ким таманнээр Аллахын истедиини, оннар Бана кардаш, кызкардаш хем ана».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\