Марк 4

1Иисус енидӓн башлады ӱӱретмӓӓ инсаны гӧл бойунда. Йанына топландыйды ӧлӓ чок инсан, ани Иисус, пинип, отурду бир кайык ичинӓ су бойунда, ама хепси инсаннар калдылар кенарда. 2Иисус башлады оннары ӱӱретмӓӓ ӧрнеклӓрлӓн чок ишлӓр ичин. Ӱӱредерӓк оннары, Иисус сӧледи бу ӧрнӓӓ: 3«Сеслейин. Тӓ екиӂи чыкты тоом екмӓӓ. 4Ачан екӓрди, разгелди, ани тоомнардан биразы дӱштӱ йол бойуна. Кушлар кондулар да идилӓр оннары. 5Башка тоомнар ташлык ерӓ дӱштӱлӓр, нередӓ аз топрак варды. Тоомнар тез филизленди, зерӓ топрак диилди дерин. 6Ама ачан гӱнеш чыкты, оннар сӧрпештилӓр да курудулар, зерӓ кӧклери сувадайды. 7Таа башка тоомнар чалылар ичинӓ дӱштӱлӓр. Чалылар бӱӱдӱлӓр да буулттулар филизлери, оннар верӓмедилӓр берекет. 8Ама калан тоомнар ии топраа дӱштӱлӓр. Бӱӱдӱлӓр, башак вердилӓр да берекет гетирдилӓр: бириси отуз, ӧбӱрӱ алтмыш, таа ӧбӱрӱ ӱз катына». 9Сора деди оннара: «Кимин вар кулаа ишитмӓӓ дейни, ко ишитсин!» 10Ачан Иисус инсандан айырыкты, оники ӱӱрениӂиси хем калан излейиӂилери сордулар Она бу ӧрнек ичин. 11О ӂувап етти оннара: «Сизӓ верилди, аннайасыныз Аллахын Падишахлыынын саклылыыны, ама калан инсана хепси сӧленер ӧрнеклӓрлӓн. 12Ӧлӓ ки, „оннар гӧзлериннӓн бакэрлар, ама гӧрмеерлӓр; кулакларыннан ишидерлӓр, ама аннамээрлар, ки биртӱрлӱ дӧнмесиннӓр Аллаха, да баашлансын гӱнахлары“». 13Сора сорду оннара: «Аннамээрсыныз бу ӧрнӓӓ ми? Озаман несой аннайаӂэныз калан ӧрнеклери? 14Екиӂи екер Аллахын сӧзӱнӱ. 15Кими инсаннар бензеер тоомнара, ани дӱшер йол бойуна, нередӓ о сӧз екилер. Оннар сӧзӱ ишиттийнӓн, тез гелер шейтан да чалэр сӧзӱ, ани екилийди ӱреклериндӓ. 16Тоомнар, екилмиш ташлык ерӓ, оннардыр, ангылары, сӧзӱ ишидип, чабук кабледерлӓр севинмӓклӓн, 17ама йок кӧклери хем аз вакыт тутунэрлар. Ачан гелер зорлук еки кооламак Аллахын сӧзӱ ичин, оннар тез атылэрлар. 18Башка тоомнар, екилмиш чалылар ичинӓ, оннардыр, ким ишидер сӧзӱ, 19ама бу заманын кахырлары, зенгинниин алдангачлыы хем башка хамеллӓр, гирип оннара, буулдэрлар сӧзӱ, да оннар берекет гетирӓмеерлӓр. 20Тоомнар, екилмиш ии топраа, оннардыр, ким, ишидип сӧзӱ, кабледерлӓр да берекет гетирерлӓр: бириси отуз, ӧбӱрӱ алтмыш, таа ӧбӱрӱ ӱз катына». 21Сора Иисус деди оннара: «Шафкы гетирерлӓр, ки койсуннар кӱп алтына оса пат алтына мы? Диил ми койсуннар дейни кандиллик ӱстӱнӓ? 22Йок бишей ӧртӱлӱ, ани ачылмасын, хем йок бишей саклы, ани ӱзӓ чыкмасын. 23Кимин вар кулаа, ишитмӓӓ дейни, ко ишитсин». 24Хем деди оннара: «Бакын, не ишидерсиниз. Не ӧлчӱйлӓн ӧлчеӂениз, о ӧлчӱйлӓн Аллахтан ӧлчӱлмӱш олаӂэныз, салт таа зееделенмиш. 25Зерӓ кимдӓ вар, она таа чок верилеӂек, ама кимдӓ йок, ондан алынаӂэк, нейи дӓ вар». 26Сора деди: «Аллахын Падишахлыы бензеер она, ниӂӓ бир адам екер тоом тарласына. 27Геӂӓ уйуйэр, гӱндӱз уйанык дурэр, ама тоом филиз салверер, бӱӱмӓӓ башлээр. Нетӱрлӱ бу олэр, адам хич билмеер. 28Топрак кендилииндӓн берекет верер: илкин бир ешил филиз, сора башак, биткидӓ башак долу тенейлӓн. 29Ачан берекет олгун олэр, ишӓ хич ойаланмайарак, ораа койэр, зерӓ гелди бичмӓк вакыды». 30Сора деди: «Нейлӓн бензеделим Аллахын Падишахлыыны, не ӧрнеклӓн ачыклайалым ону? 31О бензеер хардал тоомуна, ани, екилдийнӓн топрак ичинӓ, таа кӱчӱк хепси тоомнардан ер ӱстӱндӓ. 32Ама екилдиктӓн сора бӱӱйер да олэр таа бӱӱк хепси ешилликлердӓн. Онун даллары бӱӱйер ӧлӓ, ки гӧк кушлары вар ниӂӓ йуваларыны йапсыннар онун гӧлгесиндӓ». 33Иисус бунун гиби чок ӧрнеклӓрлӓн насаат етти Аллахын сӧзӱнӱ оннара, некадар оннар аннайабилдилӓр. 34Лафетмӓрди ӧрнексиз. Сора, ачан каларды йалныз ӱӱрениӂилериннӓн, хепсини ачыкларды. 35О гӱнӱ авшамнен Иисус деди оннара: «Гечелим гӧлӱн ӧбӱр тарафына». 36Ӱӱрениӂилӓр, салверип инсаны, гӧтӱрдӱлӓр Ону кайыклан, ангысында О булунурду. Онуннан билӓ варды башка кайыклар да. 37Башлады есмӓӓ бир бӱӱк боран, далгалар фырладарды су кайык ичинӓ, да кайык доларды суйлан. 38Ама Иисус кайыын геерисиндӓ уйуйарды, йастык башы алтында. Ӱӱрениӂилӓр уйандырдылар Ону да дедилӓр: «Ӱӱредиӂи, не Сенин йок касаветин, ани биз кайбелериз?» 39О калкты, азарлады лӱзгери да гӧлӓ деди: «Сус, да ишидилмесин сесин!» Лӱзгӓр дурду да бӱӱк услулук олду. 40Сора деди ӱӱрениӂилеринӓ: «Нечин ӧлӓ коркаксыныз? Не, сиздӓ таа йок му инан?» 41Оннары басты бир бӱӱк корку. Бири-бириннӓн лафедӓрдилӓр: «Кимдир Бу, Ангысыны лӱзгӓр хем далгалар сеслеерлӓр?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\