Марк 5

1Оннар етиштилӓр гӧлӱн ӧбӱр тарафына, Гадара ерлеринӓ. 2Ачан Иисус инди кайык ичиндӓн, мезар лаамнарындан Она каршы чыкты бир адам, тутулу фена духтан. 3Бу адам йашарды мезар лаамнары ичиндӓ. Кимсей артык ону синӂирлӓрлӓн дӓ баалайамарды. 4Чок сыра баалардылар ону синӂирлӓрлӓн хем букааларлан, ама синӂирлери копарарды, букаалары кырарды. Кимсей ону усландырамарды. 5Херзаман, геӂӓ-гӱндӱз, мезар лаамнарында хем байырлар ӱстӱндӓ, баарарды хем ташларлан кенди-кендини йараларды. 6О узактан гӧрдӱ Иисусу, качарак гелди да баш иилтти Онун ӧнӱндӓ, 7баарарак кескин сеслӓн: «Нейин вар Сенин бенимнӓн, Иисус, Пек ӱӱсек Аллахын Оолу? Йалварэрым Сана Аллахын адыннан: зеетлӓмӓ бени!» 8Бӧлӓ деди, зерӓ Иисус сымарлады: «Фена дух, чык дышары бу адамдан!» 9Сора сорду: «Несой сенин адын?» О ӂувап етти: «Беним адым Легион, зерӓ биз чоклукуз». 10Пек йалвармаа башлады Иисуса, кооламасын оннары орадан. 11Байыр йамаӂында бир бӱӱк сӱрӱ домуз отларды. 12Фена духлар йалвардылар: «Брак бизи, гирелим домузлар ичинӓ». 13Иисус бракты, гирсиннӓр. Фена духлар чыктылар бу адамдан да гирдилӓр домузлар ичинӓ. Бӱтӱн сӱрӱ хызланды дик йамачтан да атлады гӧл ичинӓ. Йакын ики бин домуз буулду гӧл ичиндӓ. 14Домузчулар качтылар да хаберледилӓр касабада хем долай кӱӱлердӓ. Инсан чыкты гӧрсӱн, не олду. 15Гелдилӓр Иисуса да гӧрдӱлӓр фена духтан тутулу адамы, ангысынын ичиндӓ варды бир легион фена дух, отурарак гиийимни хем аклы башында. Хепсини бир корку алды. 16Оннар, ким бу олушу гӧрдӱлӓр, сӧледилӓр инсана хепсини, не олду фена духтан тутулу адамнан хем домузларлан. 17Озаман инсан башлады йалвармаа, ки Иисус гитсин оннарын ерлериндӓн. 18Ачан Иисус гирӓрди кайык ичинӓ, адам, ани ӧнӂӓ фена духтан тутулуйду, йалварды Иисуса, алсын ону Кендисиннӓн. 19Ама Иисус кайыл олмады да деди: «Гит евӓ да сӧлӓ кендикилеринӓ хепсини, не Сааби йапты сана хем несой аӂыды сени». 20О гитти да башлады Декаполистӓ сӧлемӓӓ хепсини, не йапты Иисус она. Хепси шашардылар. 21Ачан Иисус кайыклан каршы тарафа дӧндӱ, гӧл бойунда чок инсан топланды Онун долайына. 22Гелди Она синагогадан бир ӧндерӂи, ады Иаир. Гӧрӱп Иисусу, дӱштӱ Онун айакларына 23да пек йалварды: «Беним кызым ӧлӱм дӧшеендӓ. Йалварэрым, гел да кой еллерини онун ӱстӱнӓ, ки саа олсун да йашасын». 24Иисус гитти онуннан. Онун ардына гидӓрди чок инсан да хер тарафтан сыкышардылар. 25Орада варды бир кары, ани оники йылдан беери зеетленӓрди кан акмасындан. 26О чок савашмышты чок дофторларын елиндӓн, харӂамышты хепсини варлыыны, ама хич файда олмады, буна каршы, хасталыы олмушту таа зор. 27О, ишидип Иисус ичин, йаклашты гееридӓн, инсан ичиндӓн, да дииди рубасына. 28Зерӓ дӱшӱнӓрди: «Саде диисӓм Онун рубаларына, алышаӂам». 29Ачан дииди, бирдӓн кан акмасы дурду. О дуйду, ани гӱӱдеси алышты хасталыктан. 30Иисус дуйду, ани бир кувет Ондан чыкты, дӧндӱ инсана доору да сорду: «Ким дииди Беним рубама?» 31Ӱӱрениӂилери ӂувап еттилӓр: «Гӧрмеерсин ми, ниӂӓ инсан хер тарафтан сыкыштырэр? Сӓн дӓ сорэрсын: „Ким дииди Бана?“» 32Ама О бакынарды долайа, гӧрсӱн дейни, ким дииди Она. 33Бу кары коркудан титирӓрди, зерӓ билӓрди, не олду онуннан. О йаклашты да дӱштӱ Онун айакларына, сора аннатты ишин аслысыны. 34Иисус деди она: «Кызым! Сенин инанын сени алыштырды, гит услулуклан да саа ол сенин хасталыындан». 35Иисус таа лафедӓркӓн, евдӓн гелдилӓр да синагога ӧндерӂисинӓ дедилӓр: «Кызын ӧлдӱ, наафилӓ саваштырма Ӱӱредиӂийи». 36Иисус, есаба коймайарак бу лафлары, деди синагога ӧндерӂисинӓ: «Коркма, саде инан». 37О бракмады, кимсей гитсин Онун ардына, салт Петрийи, Иакову хем Иоаны, Иаковун кардашыны. 38Гелип синагога ӧндерӂисинин евинӓ, гӧрдӱ орада калабалык, бӱӱк сеслӓн ааламак хем сыраламак. 39Гирип орайы, деди оннара: «Нечин шамата йапэрсыныз хем аалээрсыныз? Кыз ӧлмеди, ама уйуйэр». 40Оннар гӱлмӓӓ алдылар Ону. Ама О ууратты хепсини дышары, алды кызын бобасыны, анасыны хем оннары, ким Онуннанды, да гирди орайы, нередӓ кыз йатарды. 41Иисус тутту кызы елиндӓн да деди она: «Талифа@ куми@», аннамасы: «Кыз, деерим сана, калк». 42Кыз чабук калкты да башлады гезинмӓӓ. О оники йашындайды. Хепси гӧреннӓр шаш-беш калды. 43Иисус сыкыдан сымарлады оннара, кимсейӓ буну сӧлӓмесиннӓр, сора деди, версиннӓр кыза имӓӓ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\