Марк 6

1Иисус орадан гитти да гелди Кенди мемлекетинӓ. Ӱӱрениӂилӓр гиттилӓр Онун ардына. 2Ӂумертеси гӱнӱ Иисус башлады ӱӱретмӓӓ синагогада. Чойу, ани сеслӓрдилӓр Ону, шашмаклан сорардылар: «Нередӓн хепси буннар вар Онда? Несой аарифлик верили Она? Несой Онун еллериндӓн олэр бу кудретли ишлӓр? 3Диил ми О дӱлгер, Марийанын оолу, Иаковун, Иосифин, Иуданын хем Симонун кардашы? Диил ми Онун кызкардашлары бизим арамызда?» Бу бетерӓ Иисус ичин шӱпейӓ дӱштӱлӓр. 4Иисус деди оннара: «Бир дӓ пророк диил паасызландырылмыш ӧлӓ, ниӂӓ кенди мемлекетиндӓ, кенди хысымнарында хем кенди евиндӓ». 5Йапамады орада бир дӓ кудретли иш, саде некадар биркач хастайы, койуп еллерини, алыштырды. 6О шашарды оннарын инансызлыына. Сора гитти долай кӱӱлерӓ да орада ӱӱредӓрди. 7Чаарды Кендинӓ оники ӱӱрениӂисини да башлады йолламаа икишӓр-икишӓр. Верди оннара заабитлик фена духларын ӱстӱнӓ 8да сымарлады оннара: «Бишей алмайын йол ичин, сопадан каарӓ. Алмайын не екмек, не хийбӓ, не дӓ пара. 9Айакларыныза гиийин сандали, сыртыныза гиимейин ики кат руба». 10Сора деди: «Ангы евӓ гиреӂениз, о евдӓ калын, орадан гидинӂӓ. 11Еер бир ердӓ инсан сизи каблетмӓрсейди еки сеслӓмӓрсейди, чыкып орадан, артык тозлары да айакларыныздан силкин, азар гиби оннара каршы. Доору сӧлеерим сизӓ: даава гӱнӱндӓ Содома хем Гоморрайа олаӂэк таа илин, некадар о касабайа». 12Оннар гиттилӓр да насаат еттилӓр, ани инсан дӧнсӱн гӱнахларындан Аллаха. 13Чок фена духлары уураттылар хем чок хасталары алыштырардылар, йаалайып зейтин йаайыннан. 14Падишах Ирод ишитти Иисус ичин, зерӓ Онун ады херердӓ аныларды. Кимиси дейӓрди: «Иоан Ваатизедиӂи ӧлӱдӓн дирилди, онуштан йапабилер кудретли ишлӓр». 15Башкалары дейӓрдилӓр: «О Илийа», таа башкасы дейӓрди: «О бир пророк, евел вакыттан пророклардан бири гиби». 16Буну сеслейип, Ирод деди: «Бу – Иоан, ангысынын кафасыны алдым. О дирилди ӧлӱдӓн». 17Зерӓ Ирод кендиси йолладыйды, тутсуннар да капасыннар Иоаны зындана, Иродиаданын бетеринӓ, ангысы Филипин, Иродун кардашынын, карысыйды, ама Ирод она евленмишти. 18Иоан дейӓрди она: «Дӱшмеер йашайасын сенин кардашынын карысыннан». 19Онуштан Иродиада кин гӱдӓрди Иоана да бакарды ӧлдӱртмӓӓ ону, ама йокту колайлыы. 20Ирод коркарды Иоандан, ама коруйарды ону, зерӓ билӓрди, ани о доору хем айоз бир адам. Ону сеслӓркӓн, хич билмӓрди, не йапсын, ама хеп окадар майыллыклан сеслӓрди ону. 21Бир уйгун гӱн олду, ачан Ирод кенди дуумак гӱнӱн йортусунда йапты конуш ӧндерӂилеринӓ, аскер заабитлеринӓ хем Галилейадан бӱӱклерӓ. 22Иродиаданын кызы гирди да ойнады. Беендирди кендини Ирода хем конаклара. Озаман падишах деди кыза: «Истӓ бендӓн, не истӓрсейдин, да бӓн вереӂӓм сана». 23Бааланды еминнӓн: «Не дӓ истӓрсейдин бендӓн, вереӂӓм сана, артык истӓрсейдин падишахлыымын йарысыны да». 24Кыз чыкты дышары да сорду кенди анасына: «Не истейим?» О ӂувап етти: «Истӓ Иоан Ваатизедиӂинин кафасыны». 25Кыз чабук гитти падишаха да деди: «Истеерим, шинди верӓсин бана бир чини ичиндӓ Иоан Ваатизедиӂинин кафасыны!» 26Падишах чок гӱчленди, ама атылмаа истӓмеди, зерӓ емин еттийди конакларын ӧнӱндӓ. 27Йоллады бир ӂеллат аскер да сымарлады, гетирсин Иоанын кафасыны. 28Аскер гитти да алды Иоанын кафасыны, гетирди бир чини ичиндӓ да верди кыза, кыз да верди кенди анасына. 29Ачан Иоанын ӱӱрениӂилери ишиттилӓр буну, гелип, алдылар онун гӱӱдесини да мезар ичинӓ койдулар. 30Апостоллар дӧндӱлӓр геери Иисуса да аннаттылар Она хепсини, не йаптылар хем ниӂӓ ӱӱреттилӓр инсаны. 31Иисус деди: «Гелин Бенимнӓн бир сапа ерӓ йалныз да динненин бираз». Зерӓ варды чоклук, ани гелӓрдилӓр хем гидӓрдилӓр, да оннарын йокту колайлыклары артык екмек исиннӓр. 32Гиттилӓр кайыклан бир сапа ерӓ, ки олсуннар йалныз. 33Инсан гӧрдӱ оннары гидӓркӓн да таныды. Хербир касабадан качтылар орайы йайан да етиштилӓр оннарын ӧннери сора. 34Ачан чыкты кайык ичиндӓн, Иисус гӧрдӱ чок инсан. Ӂаны аӂыды оннара, зерӓ оннар ниӂӓ гӱдӱӂӱсӱз койуннарды. Башлады оннары ӱӱретмӓӓ хертӱрлӱ ишлӓр. 35Чӱнкӱ вакыт хайли гечмишти, ӱӱрениӂилӓр йаклаштылар Иисуса да дедилӓр: «Бурасы чол ер, вакыт шиндӓн сора геч. 36Колвер инсаны, гитсиннӓр долай кӱӱлерӓ хем кырдакы евлерӓ да сатын алсыннар кендилеринӓ бишей имӓӓ, /зерӓ йок не исиннӓр/». 37«Сиз верин оннара имӓӓ», – деди Иисус. Ама ӱӱрениӂилӓр ӂувап еттилӓр: «Вар мы ниӂӓ икиӱз динарлан гиделим да сатын алалым екмек, ки дойурабилелим оннары?» 38Иисус сорду оннара: «Йа гидин да бакын, кач екмек сиздӓ вар?» Аннадыктан сора ӂувап еттилӓр: «Вар беш екмек хем ики балык». 39Озаман сымарлады, отуртсуннар хепсини бӧлӱк-бӧлӱк ешил чимен ӱстӱнӓ. 40Инсан отурду ерӓ сыра-сыра еллишӓр хем ӱзӓр киши бир сырада. 41Иисус алды беш екмӓӓ хем ики балыы, калдырды бакышыны гӧкӓ, иисӧзледи да кырып екмеклери, верди ӱӱрениӂилеринӓ, ки оннар пайетсиннӓр инсана. Ики балыы да бӧлдӱ хепсинӓ. 42Хепси иди да дойунду. 43Топладылар оники сепет, долу екмек парчасыннан хем не балыклардан калдыйды. 44Хепси, ким иди, варды беш бин адам. 45Иисус чалыштырды ӱӱрениӂилерини, тез гирсиннӓр кайык ичинӓ да ӧнӱ сора гечсиннӓр гӧлӱн ӧбӱр тарафына, Вифсаида касабасына. Бу вакыт Кендиси лӓӓзымды салверсин инсаны. 46Ачан сӧледи инсана «кал саалыӂаклан», гитти бир байыр ӱстӱнӓ, ки дуа етсин. 47Ачан авшам олду, кайык гӧлӱн ортасындайды, ама Иисус йалныз булунарды кенарда. 48Гӧрдӱ, ани оннар савашэрлар кӱрек чекерӓк, зерӓ лӱзгӓр каршы есӓрди. Онуштан геӂенин дӧрдӱнӂӱ бекчилииндӓ Иисус гелди оннара, гидерӓк су ӱстӱндӓ, да гечмӓӓ истеди оннарын йанындан. 49Оннар, гӧрӱп Ону гидерӓк су ӱстӱндӓ, Ону бир тылсым сандылар да кескин сеслӓн баардылар. 50Зерӓ хепси, гӧрӱп Ону, корктулар. Озаман Иисус деди оннара: «Усланын, бу Бӓним, коркмайын!» 51Сора, гелип оннара, пинди кайык ичинӓ, да лӱзгӓр дургунду. Оннар сарп чок шаштылар. 52Чӱнкӱ ӱреклери уйвашыкты, оннар аннамадыйдылар екмеклӓрлӓн мераклы иши. 53Суйу гечтийнӓн, оннар етиштилӓр кенара, Геннисарет еринӓ. 54Ачан чыктылар кайык ичиндӓн, кенарда инсан хемен таныды Иисусу. 55Качтылар хепси долай ерлерӓ да херердӓ, нередӓ ишиттилӓр Онун ичин, башладылар гетирмӓӓ йатаклар ӱстӱндӓ хасталары орайы, нередӓ О булунурду. 56Ангы касабалара, кӱӱлерӓ хем кырдакы евлерӓ гирӓрди Иисус, херердӓ чыкарырдылар мейданнара хасталары да йалварардылар, браксын, ки диисиннӓр баарлем Онун рубасына. Хепси, ким Она диийӓрди, алышарды.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\