Марк 7

1Фарисейлӓр хем биркач билгич, гелмӓ Иерусалимдӓн, топландылар Иисусун долайына. 2Оннар гӧрдӱлӓр ӱӱрениӂилери ийӓркӓн диил пак, башка лафлан, йыканмадык еллӓн. 3Фарисейлӓр хем хепси иудейлӓр, ихтӓрларын адетлеринӓ гӧрӓ, имеерлӓр, ислӓӓ йыкамайынӂа еллерини. 4Гелип панайырдан, имеерлӓр, йыкамайынӂа еллерини. Хем чок башка адетлӓр таманнээрлар, ниӂӓ: чӧлмек, кӱп, бакыр хем пат йыкамаклары. 5Фарисейлӓр хем билгичлӓр сордулар Иисуса: «Нечин сенин ӱӱрениӂилерин тутмээрлар ихтӓрларын адетлерини да ийерлӓр йыканмадык еллӓн?» 6Иисус ӂувап етти оннара: «Икиӱзлӱлӓр! Доору пророклук етти сизин ичин Исайа, ниӂӓ вар йазылы: „Бу инсан икрамнээр Бени саде аазыннан, ама ӱреклериннӓн узак Бендӓн дурэр. 7Наафилӓ Бана баш иилдерлӓр, зерӓ адам сымарламакларыны ӱӱредерлӓр, сансыннар ани Аллахын ӱӱретмеклери“. 8Сиз брактыныз Аллахын сымарламасыны да тутэрсыныз адетлери, ани ерлештирилди инсандан, /ниӂӓ кӱп хем чӧлмек йыкамаклары, хем йапэрсыныз чок башка ишлӓр буннара бензӓр/». 9Сора деди оннара: «Не колай атылэрсыныз Аллахын сымарламасындан, ки ерлештирӓсиниз кенди адетлеринизи! 10Моисей деди: „Икрамна бобаны хем ананы“ хем: „Ким бобасыны еки анасыны кӧтӱлейеӂек, ӧлӱмнӓн ӂезалы олсун“. 11Ама сиз деерсиниз: „Ким деер бобасына еки анасына: Не лӓӓзымды сана верейим, шинди корван (аннамасы баашыш Аллаха)“, 12ону бракмээрсыныз, йардым етсин кенди бобасына йада анасына. 13Бутӱрлӱ паасызландырдыныз Аллахын сӧзӱнӱ кенди адетинизлӓн. Хем йапэрсыныз чок таа башка ишлӓр буна бензӓр!» 14Сонда енидӓн топлады инсаны долайына да деди: «Хепсиниз сеслейин да аннайын Бени. 15Не гирер адам ичинӓ дышандан, йок насыл мындарласын ону, ама не чыкэр адамдан, о мындарлээр адамы. / 16Кимин вар кулаа ишитмӓӓ дейни, ко ишитсин!/» 17Бракып инсаны, ачан гирди бир ев ичинӓ, ӱӱрениӂилери йалвардылар, аннатсын бу ӧрнӓӓ. 18О деди: «Не, сиз дӓ ми ӧлӓ аар кафалыйсыныз? Аннамээрсыныз мы, ани не гирер адам ичинӓ, йок насыл мындарласын ону? 19Зерӓ о гирмеер ӱреенӓ, ама карнына, сора дышары уурадылэр». 20Сора деди: «Не чыкэр адамдан, о мындарлээр адамы. 21Зерӓ адамын ичиндӓн, ӱреендӓн, чыкэр фена неетлӓр, ороспулук, хайырсызлык, ӧлдӱрмӓк, 22хырсызлык, тамахлык, феналык, шалвирлик, утанч ишлӓр, кысканчлык, кӧтӱлемӓк, шишкинник, акылсызлык. 23Хепси бу фена ишлӓр чыкэрлар ичйандан да мындарлээрлар адамы». 24Иисус гитти орадан Тир /хем Сидон/ касабасынын тарафына. Гирди бир евӓ да истӓмӓрди, кимсей билсин буну. Ама сакланамады. 25Чок гечмеди, бир кары, ангысынын кызы фена духтан тутулмушту, ишитти Иисус ичин да, гелип Она, дӱштӱ Онун айакларына. 26Бу кары урумӂа лафедӓрди, ама кендиси Сирийа-финикийалыйды. О йалварарды, чыкарсын фена духу онун кызындан. 27Иисус деди: «Брак, илкин дойунсун ушаклар, зерӓ диил ислӓӓ алмаа екмӓӓ ушаклардан да атмаа кӧпеклерӓ». 28«Ӧлӓ, Сааби, – ӂувап етти бу кары. – Ама кӧпеклӓр дӓ ийерлӓр кырынтылары, ани дӱшер ушакларын софрасындан». 29Озаман Иисус деди: «Чӱнкӱ бӧлӓ ӂувап еттин, шинди гит, фена дух чыкты сенин кызындан». 30Кары, ачан етишти евӓ, булду ушаа патта йатаркан. Фена дух чыкмышты ондан. 31Иисус айырылды Тир ерлериндӓн, енидӓн гитти Сидон ашыры Декаполис ерлерин ортасындан Галилейа гӧлӱнӓ. 32Гетирдилӓр Она бир саар, ангысы зор лафедӓрди, да йалвардылар, койсун елини онун ӱстӱнӓ. 33Иисус алды ону бир тарафа инсандан, койду пармакларыны адамын кулакларына да, тӱкӱрӱп, дииди онун дилинӓ. 34Калдырды бакышыны гӧкӓ, дериндӓн солуду да деди: «Еффата», аннамасы «Ачыл». 35Бирдӓн ачылды кулаклары хем чӧзӱлдӱ дилин дӱӱнӱклери, да о лафетти ачык. 36Иисус сымарлады оннара, кимсейӓ сӧлӓмесиннӓр, ама некадар сыкы сымарларды, окадар таа чок дандана едӓрдилӓр. 37Оннар пек чок шашардылар да дейӓрдилӓр: «Хепси, не йапэр, – ислӓӓ. Артык саарлара да ишитмӓк верер, мутуларын да диллерини чӧзер».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\