Марк 8

1Бир гӱнӱ, ачан генӓ топланды чок инсан, да йокту не исиннӓр, Иисус чаарды ӱӱрениӂилери да деди оннара: 2«Ӂаным аӂыйэр бу инсана, зерӓ ӱч гӱн дурэрлар йанымда, да йок не исиннӓр. 3Еер бракарсам, аач гитсиннӓр евӓ, йолда байылаӂэклар, зерӓ кимилери узактан гелди». 4Ӱӱрениӂилери Она ӂувап еттилӓр: «Нередӓн вар ниӂӓ алмаа бу чол ердӓ окадар екмек, ки дойурмаа оннары?» 5«Кач екмеениз вар?» – сорду Иисус. «Еди», – ӂувап етти оннар. 6Озаман Иисус сымарлады инсана, отурсуннар ерӓ. Алды еди екмӓӓ, шӱкӱр етти Аллаха да, кырып, верди ӱӱрениӂилеринӓ, пайетсиннӓр. Оннар пайеттилӓр инсана. 7Варды оннарда биркач балыӂак да. Иисус, иисӧзлейип, сымарлады, пайетсиннӓр оннары да инсана. 8Идилӓр да дойундулар. Сора топладылар еди сепет, долу имӓк парчасыннан. 9Варды йакын дӧрт бин киши. Бундан сора Иисус оннары бракты гитсиннӓр. 10Иисус гирди ӱӱрениӂилериннӓн барабар кайык ичинӓ да гитти Далмануфа ерлеринӓ. 11Хемен гелди фарисейлӓр да башладылар чекишмӓӓ Иисуса, ки денесиннӓр Ону. Истӓрдилӓр Ондан бир нышан гӧктӓн. 12Иисус дериндӓн солуду да деди оннара: «Нечин бу бой инсан истеер бир нышан? Доору сӧлеерим сизӓ, ани бу инсана нышан верилмейеӂек». 13Сора бракты оннары да енидӓн гирди кайык ичинӓ, гечсин дейни гӧлӱн ӧбӱр тарафына. 14Озаман ӱӱрениӂилӓр екмек алмаа унутмуштулар. Кайык ичиндӓ оннарда варды саде бир екмек. 15Иисус хаберледи оннары, дейип: «Бакын, корунун фарисейлерин хем Иродун майасындан!» 16Ӱӱрениӂилӓр бири-бириннӓн лафедӓрдилӓр: «Онуштан деер, зерӓ йок екмеемиз». 17Иисус, буну билерӓк, деди оннара: «Нечин лафедерсиниз, ани йок екмеениз? Хеп таа аклыныз ермеер ми, аннамээрсыныз мы? Хеп таа уйвашык ӱреклериниз? 18Вар гӧзлериниз, да гӧрмеерсиниз ми? Вар кулакларыныз, да ишитмеерсиниз ми? Не, хич ми аклыныза гетирмеерсиниз, 19ачан беш екмӓӓ пайеттим беш бин кишийӓ, кач сепет, долу имӓк парчасыннан, топладыныз?» «Оники», – ӂувап етти оннар. 20«Хем ачан пайеттим еди екмӓӓ дӧрт бин кишийӓ, кач сепет, долу имӓк парчасыннан, топладыныз?» «Еди», – ӂувап етти оннар. 21Сора сорду оннара: «Хеп таа аннамээрсыныз мы?» 22Ачан гелдилӓр Вифсаида касабасына, гетирдилӓр Иисуса бир кӧӧр, да йалвардылар диисин она. 23Иисус алды кӧӧр адамы елиндӓн да чыкарды ону оннарын кӱӱйӱндӓн бир тарафа. Сора тӱкӱрдӱ онун гӧзлеринӓ, койду еллерини онун ӱстӱнӓ да сорду: «Гӧрерсин ми бишей?» 24О бакты йукары да деди: «Гӧрерим инсаны гезерӓк, оннар гӧрӱнер аачлар гиби». 25Иисус енидӓн койду еллерини онун гӧзлеринӓ. Адам гӧзлерини ачты да бакты. Гӧзлери алышмышты, хепсини ачык гӧрӓрди. 26Сора Иисус йоллады ону евӓ да деди: «Гирмӓ кӱӱ ичинӓ /хем кимсейӓ бишей сӧлӓмӓ кӱӱдӓ/». 27Иисус гитти ӱӱрениӂилериннӓн барабар Филип Кесарийасынын кӱӱлеринӓ. Йолда Иисус койду оннара бир соруш: «Не деер инсан, Кимим Бӓн?» 28Оннар ӂувап еттилӓр: «Кимиси деер, ани Сӓн – Иоан Ваатизедиӂи, башкасы – пророк Илийа, таа башкасы – пророклардан бириси». 29«Ама сиз не деерсиниз, кимим Бӓн?» – сорду Иисус. «Сӓнсин Христос», – ӂувап етти Петри. 30Иисус сыкыдан сымарлады, Онун ичин кимсейӓ сӧлӓмесиннӓр. 31Сора башлады оннара сӧлемӓӓ, ани Адам Оолу лӓӓзым чок зеетленсин, сыбыдылмыш олсун аксакаллардан, бӱӱк попазлардан, билгичлердӓн, ӧлдӱрӱлсӱн да ӱч гӱндӓн сора дирилсин. 32Буннары ачык сӧледи. Петри алды Ону бир тарафа да башлады таказаламаа. 33Иисус дӧндӱ, бакарак ӱӱрениӂилеринӓ, азарлады Петрийи да деди: «Узаклан Бендӓн, шейтан! Зерӓ сенин неетлерин диил Аллахтан, ама адамдан». 34Сора Иисус топлады инсаны хем ӱӱрениӂилерини да деди: «Ким истеер гелсин Беним ардыма, атылсын кенди-кендиндӓн, алсын ставрозуну да Бени излесин. 35Зерӓ ким истеер куртармаа кенди йашамасыны, кайбедеӂек ону. Ама ким кайбедеӂек йашамасыны Беним ичин хем Ии Хабер ичин, о йашамасыны куртараӂэк. 36Зерӓ не файда олаӂэк адама, казансын бӱтӱн дӱннейи, ама кенди йашамасыны кайбетсин? 37Нейлӓн вар насыл адам дииштирсин кенди йашамасыны? 38Еер биркимсей утанарса Бендӓн хем Беним сӧзлеримдӓн бу ороспу хем гӱнахкер бой инсанын ӧнӱндӓ, ондан утанаӂэк Адам Оолу да, ачан гелеӂек Бобасынын метиннииндӓ айоз ангиллериннӓн барабар».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\