Марк 9

1О деди оннара: «Доору сӧлеерим сизӓ, ани кимиси бурада дураннардан ӧлмейеӂек, гӧрмейинӂӓ Аллахын Падишахлыыны кудретликлӓн гелерӓк». 2Алты гӱндӓн сора Иисус алды Петрийи, Иакову хем Иоаны да салт оннары пиндирди бир ӱӱсек байыр ӱстӱнӓ. Орада Иисусун гӧрӱнӱшӱ диишти оннарын гӧзлери ӧнӱндӓ. 3Онун рубалары олдулар ак-йалабык, каар гиби. Йоктур колай бу ердӓ бир чамашырӂы бӧлӓ бийазладабилсин. 4Оннара пейдаланды Илийа хем Моисей, лафа дурарак Иисуслан. 5Петри деди Иисуса: «Ӱӱредиӂи, ии, ки бурадайыз. Йапалым ӱч бордей: бир Сана, бир Моисейӓ, бир дӓ Илийайа». 6Башка билмӓрди не лафетсин, зерӓ корктуйдулар. 7Гелди бир булут да гӧлгесиннӓн каплады оннары. Булут ичиндӓн ишидилди бир сес, ангысы дейӓрди: «Будур Беним севгили Оолум, Ону сеслейин!» 8Ӱӱрениӂилӓр бирдӓн бактылар долайа, башка кимсейи гӧрмедилӓр, Иисустан каарӓ. 9Ачан инӓрдилӓр байыр ӱстӱндӓн, Иисус сымарлады, сӧлӓмесиннӓр кимсейӓ, не гӧрдӱлӓр, Адам Оолу дирилмейинӂӓ ӧлӱдӓн. 10Оннар бу сымарламайы таманнадылар, ама бири-биринӓ сордулар: «Несой аннамаа „дирилмейинӂӓ ӧлӱдӓн“?» 11Сора Иисуса сордулар: «Нечин билгичлӓр деерлӓр, ани илкин лӓӓзым гелсин Илийа?» 12Иисус оннара ӂувап етти: «Хакына, ани Илийа илкин гелеӂек да ерлештиреӂек хепсини. Ама насыл йазылы Адам Оолу ичин, ки лӓӓзым чок зеетленсин хем паасызландырылмыш олсун? 13Ама сӧлеерим сизӓ, ани Илийа шиндӓн сора гелди, онуннан йаптылар не истедилӓр, ниӂӓ онун ичин варды йазылы». 14Ачан етиштилӓр ӧбӱр ӱӱрениӂилерӓ, гӧрдӱлӓр чок инсан оннарын долайында хем билгичлери, ангылары чекишӓрдилӓр оннарлан. 15Ачан инсаннар гӧрдӱлӓр Иисусу, шаштылар да качарак каршы чыктылар, селӓмнесиннӓр Ону. 16О сорду оннара: «Не дартышэрсыныз оннарлан?» 17Бириси инсан ичиндӓн ӂувап етти: «Ӱӱредиӂи, гетирдим Сана оолуму, ангысы тутулу бир мутулук духундан. 18Нередӓ ону тутэр, урэр ерӓ, да чоӂуун аазындан кӧпӱк чыкэр, о дишлерини гыӂырдадэр да каскаты калэр. Йалвардым, Сенин ӱӱрениӂилерин чыкарсыннар фена духу, ама чыкарамадылар». 19«Инансыз сенселӓ! – деди Иисус. – Некадар вакыт таа сизиннӓн олаӂам? Некадар вакыт дайанаӂам сизӓ? Гетирин ону Бана». 20Гетирдилӓр ону Иисуса. Ачан дух гӧрдӱ Иисусу, хемен куветлӓн сарсалады чоӂуу. Чоӂук дӱштӱ ерӓ да йуварланарды, кӧпӱк аазында. 21Иисус сорду онун бобасына: «Незамандан бӧлӓ олэр?» «Кӱчӱклӱӱндӓн, – ӂувап етти о. – 22Чок сыра дух атэр ону атешӓ хем су ичинӓ, ӧлдӱрсӱн дейни. Еер йапабилӓрсейдин бишей, аӂы да йардым ет бизӓ!» 23Иисус ӂувап етти: «Йапабилӓрсейдин ми? Хепси вар ниӂӓ олсун оннар ичин, ким инанэр». 24Озаман чоӂуун бобасы баарды /йашлан гӧзлериндӓ/: «Инанэрым, Сааби, йардым ет бана, енсейим инансызлыымы!» 25Ачан Иисус гӧрдӱ, ани инсан качышып-топлашэр, азарлады фена духу да деди: «Муту хем саар дух, Бӓн сымарлээрым сана: чык дышары бу чоӂуктан да башка гирмӓ она». 26Фена дух, баарарак хем куветлӓн сарсалайарак чоӂуу, чыкты. Чоӂук олду ӧлӱ гиби, да чойу санды, ани ӧлдӱ. 27Ама Иисус, тутуп елиндӓн, калдырды ону, да о калкты айакча. 28Иисус, ачан гирди ичери, ӱӱрениӂилери йалнызкан сордулар Она: «Нечин биз чыкарамадык фена духу?» 29«Бу сойлар уурадылэрлар саде дуайлан /хем оручлан/», – ӂувап етти Иисус. 30Чыкып орадан, гечтилӓр Галилейадан. Иисус истӓмӓрди, кимсей билсин буну. 31Зерӓ, ӱӱредип ӱӱрениӂилерини, дейӓрди оннара: «Адам Оолу верилеӂек инсанын елинӓ. Ону ӧлдӱреӂеклӓр, ама ӱч гӱндӓн сора дирилеӂек». 32Ама ӱӱрениӂилери аннамардылар бу лафлары, сормаа да коркардылар. 33Гелдилӓр Капернаум касабасына, да ачан Иисус гирди ичери, сорду оннара: «Не иш ичин лафедӓрдиниз бири-биринизлӓн йолда?» 34Оннар сусардылар, зерӓ йолда чекиштийдилӓр, ангысы ен бӱӱк олаӂэк. 35Озаман Иисус отурду, топлады оникисини да деди оннара: «Еер биркимсей истӓрсейди олсун илк, лӓӓзым олсун ен битки хем хепсинӓ изметчи!» 36Алды бир ушак, койду оннарын арасына, куӂаклайып ону, деди: 37«Ким кабледер бирисини бу ушаклардан Беним адыма, о Бени кабледер. Ким дӓ кабледер Бени, кабледер диил Бени, ама Ону, Ким Бени йоллады». 38Иоан деди Иисуса: «Ӱӱредиӂи, биз гӧрдӱк бир адам, ани уурадарды фена духлары Сенин адына, да дургуттук ону, зерӓ о гезмеер бизимнӓн». 39«Дургутмайын, зерӓ ким йапэр кудретли ишлӓр Беним адыма, йок насыл тез башласын Бени кӧтӱлемӓӓ, – деди Иисус. – 40Ким диил каршы сизӓ, о сизиннӓн. 41Хем ким /Беним адыма/ вереӂек бир чӧлмек су сизӓ, зерӓ сиз Христозун ӱӱрениӂилерийсиниз, доору сӧлеерим сизӓ, ани ӧдексиз калмайаӂэк. 42Ама биркимсей гӱнаха дӱшӱрӓрсӓ бирини бу кӱчӱклердӓн, ани Бана инанэрлар, она таа ислӓӓ, бааласыннар бойнусуна бир бӱӱк дермен ташы да атсыннар дениз ичинӓ. 43Еер елин сени гӱнаха дӱшӱрӓрсӓ, кес ону. Таа ислӓӓ, чолак ӧмӱрӓ гирӓсин, некадар ики еллӓн ӂендемӓ гидӓсин, сӱӱнмӓз атешӓ, / 44нередӓ оннарын куртлары ӧлмеерлӓр, хем атеш сӱӱнмеер/. 45Еер айаан сени гӱнаха дӱшӱрӓрсӓ, кес ону. Таа ислӓӓ, бир айаклан ӧмӱрӓ гирӓсин, некадар ики айаклан ӂендемӓ атыласын, /сӱӱнмӓз атешӓ, 46нередӓ оннарын куртлары ӧлмеерлӓр, хем атеш сӱӱнмеер/. 47Еер гӧзӱн сени гӱнаха дӱшӱрӓрсӓ, чыкар ону. Таа ислӓӓ сана, гирӓсин бир гӧзлӓн Аллахын Падишахлыына, некадар ики гӧзлӓн атыласын ӂендемӓ, 48нередӓ оннарын куртлары ӧлмеерлӓр, хем атеш сӱӱнмеер. 49Хербир адамын ӱстӱнӓ атеш дӧкӱлер, /ниӂӓ курбанын ӱстӱнӓ туз дӧкӱлер/. 50Туз иидир, ама еер туз дадыны кайбедӓрсейди, насыл ону енидӓн тузлу йапасыныз? Сиздӓ туз олсун, хем барышмакта йашайын».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\