Матфей 12

1О вакыт Иисус гечӓрди бир ӂумертеси гӱнӱ екиннӓр ичиндӓн. Онун ӱӱрениӂилери аӂыктыйдылар, йолардылар башаклары да тенелери ийӓрдилӓр. 2Ачан фарисейлӓр гӧрдӱлӓр буну, дедилӓр Она: «Бак, Сенин ӱӱрениӂилерин йапэрлар не дӱшмеер ӂумертеси гӱнӱ». 3Иисус ӂувап етти оннара: «Окумадыныз мы, не йапты Давид хем кафадарлары, ачан аӂыктылар? 4Ниӂӓ о гирди Аллахын евинӓ да иди о екмеклердӓн, ани Аллахын ӧнӱнӓ койуларды, ангыларыны дӱшмӓрди исин не о, не дӓ онун кафадарлары, ама саде попазлар. 5Оса окумадыныз мы Законда, ани попазлар ӂумертесини басэрлар Айоз бина ичиндӓ, ама кабаатсыз калэрлар? 6Ама Бӓн сизӓ сӧлеерим, ани бурада булунэр О, Ким таа бӱӱк Айоз бинадан. 7Олайды билӓсиниз, не аннамасы вар: „Аӂыйаннык истеерим, ама диил курбан“, озаман маана булмайаӂэйдыныз кабаатсыз инсаннара. 8Зерӓ Адам Оолу – артык ӂумертесинин дӓ Саабиси». 9Иисус орадан гитти да оннарын синагогаларына гирди. 10Орада булунарды бир адам куру еллӓн. Фарисейлӓр, ки кабаатландырсыннар Иисусу, сордулар: «Дӱшер ми ӂумертеси гӱнӱ алыштырмаа?» 11О ӂувап етти: «Ким вар сизин аранызда, ангысынын бир койуну ӂумертеси гӱнӱ куйу ичинӓ дӱшер, да тутуп чыкармээр ону? 12Некадар таа паалы адам бир койундан! Онуштан ӂумертеси гӱнӱ дӱшер иилик йапмаа». 13Сора деди бу адама: «Узат елини!» О узатты, да ели енидӓн саа олду, ниӂӓ ӧбӱр ели. 14Фарисейлӓр чыктылар дышары да аннаштылар, несой ӧлдӱрӓбилсиннӓр Иисусу. 15Ама Иисус, буну билерӓк, гитти орадан. Онун ардына чок инсан изледи. О саалык верӓрди хепси хасталара. 16О серт сымарлады оннара, ачыкламасыннар Ону башкаларына, 17ки таманнансын, не хаберлендийди пророк Исайадан: 18«Тӓ, Беним изметкерим, Ангысыны Бӓн айырдым, Беним севдиим, Ангысыны пек беенерим! Беним Духуму койаӂам Онун ӱстӱнӓ, да О доорулуу хаберлейеӂек миллетлерӓ. 19О кавга йапмайаӂэк хем баармайаӂэк. Кимсей Онун сесини сокакта ишитмейеӂек. 20Кырык саазы йолмайаӂэк, хем тӱтӓн фитили сӱӱндӱрмейеӂек, сонда доорулаа енсемӓк вереӂек. 21Миллетлӓр Онун адына умутланаӂэклар». 22Сора гетирдилӓр бир кӧӧр хем муту адам, фена духтан тутулу. Иисус алыштырды ону ӧлӓ, ани адам башлады гӧрмӓӓ хем лафетмӓӓ. 23Хепси инсан шашты да деди: «Диил ми аӂаба бу /Христос/, Давидин оолу?» 24Фарисейлӓр, ишидип буну, дедилӓр: «О чыкарэр фена духлары Веелзевулун – фена духларын ӧндерӂисинин – кувединнӓн!» 25Иисус, ани билӓрди оннарын неетлерини, деди: «Хербир падишахлык, нередӓ бӧлӱнмӓк олэр, даалэр. Хеп ӧлӓ хербир касаба йада ев, нередӓ бӧлӱнмӓк олэр, айакча дурамээр. 26Еер шейтан чыкарарсайды шейтаны, озаман онда бӧлӱнмӓк олэр. Несой вар насыл дурсун онун падишахлыы? 27Еер Бӓн чыкарарсайдым фена духлары Веелзевулун кувединнӓн, озаман сизин адамнар кимин кувединнӓн чыкарэрлар? Бу иштӓ оннар сизӓ даава кесеӂеклӓр. 28Еер Бӓн чыкарарсайдым фена духлары Аллахын Духуннан, елбетки, озаман Аллахын Падишахлыы етишти сизӓдӓн. 29Несой вар насыл биркимсей гирсин каави оланын евинӓ да чалсын онун варлыыны, еер илкин бааламарсайды ону? Салт ондан сора вар насыл сойсун онун евини. 30Ким диил Бенимнӓн, о каршы Бана. Ким топламээр Бенимнӓн, о даадэр. 31Онуштан сӧлеерим сизӓ, ани хер гӱнах хем хер кӧтӱлемӓк баашланаӂэк инсана, ама кӧтӱлемӓк Айоз Духу баашланмайаӂэк. 32Ким лафедеӂек Адам Оолуна каршы, баашланаӂэк. Ама ким лафедеӂек Айоз Духа каршы, о баашланмайаӂэк не бу заманда, не гелӓн заманда. 33Кайыл олун, ани ии фидан йапэр ии мейва, ама йабан фиданы йапэр йабан мейвасы, зерӓ фидан танынэр мейвасындан. 34Йылан йаврулары, несой вар ниӂӓ сиз сӧлейӓсиниз ии лафлар, ачан кендиниз кӧтӱйсӱнӱз? Зерӓ адамын аазы лафедер ӱрӓӓн ташкынныындан. 35Ии адам чыкарэр ии ишлӓр ии ӱрӓӓн хазнасындан. Кӧтӱ адам чыкарэр кӧтӱ ишлӓр кӧтӱ ӱрӓӓн хазнасындан. 36Сӧлеерим сизӓ, ани даава гӱнӱндӓ инсан ӂувап едеӂек хербир бошуна лаф ичин, ани сӧледи. 37Зерӓ сенин лафларындан доору чыкаӂан хем сенин лафларындан кабаатлы калаӂан». 38Бундан сора билгичлердӓн хем фарисейлердӓн кимиси дедилӓр: «Ӱӱредиӂи, истеериз гӧстерӓсин бир нышан!» 39О ӂувап етти оннара: «Кӧтӱ хем ороспу сенселӓ истеер бир нышан, ама она верилмейеӂек башка нышан, пророк Ионанын нышанындан каарӓ. 40Зерӓ ниӂӓ Иона дурду ӱч гӱн хем ӱч геӂӓ коӂа балыын шкембесиндӓ, хеп ӧлӓ Адам Оолу да дураӂэк ӱч гӱн хем ӱч геӂӓ ерин койнусунда. 41Ниневийа касабасындан инсаннар даава гӱнӱндӓ калкаӂэклар бу сенселенин адамнарыннан да кабаатландыраӂэклар оннары, зерӓ оннар, Ионанын насаадыны ишидип, кенди гӱнахларындан Аллаха дӧндӱлӓр, ама бӱӱн бурада дурэр Бириси, Ангысы таа бӱӱк Ионадан. 42Ӱӱлендӓн падишахка калкаӂэк даава гӱнӱндӓ бу сенселенин адамнарыннан да кабаатландыраӂэк оннары, зерӓ о гелди дӱннейин кенарындан, ки ишитсин Соломонун аарифлиини, ама бӱӱн бурада дурэр Бириси, Ангысы таа бӱӱк Соломондан. 43Ачан фена дух чыкэр адамдан, о гезер сусуз ерлердӓ да раатлык аарээр, ама буламээр. 44Озаман деер: „Дӧнейим евимӓ, нередӓн чыктым“. Гелдии заман, булэр ону бош, сӱпӱрӱлмуш хем донаклы. 45Сора гидип, алэр кендисиннӓн башка еди дух, таа фена, некадар кендиси. Гирерлӓр ичйанына да орада ерлешерлӓр. Бутакым, адамын сон халы олэр таа кӧтӱ, некадар баштакы. Бутӱрлӱ олаӂэк бу фена сенселейлӓн дӓ». 46Ачан Иисус насаат едӓрди инсана, Онун анасы хем кардашлары, дышарда дуруп, бакардылар Онуннан лафетмӓӓ. 47Биркимсей деди Она: «Бак, Сенин анан хем кардашларын, дышарда дуруп, истеерлӓр Сениннӓн лафетсиннӓр». 48Иисус ӂувап етти хабер веренӓ: «Ким Беним анам хем ким Беним кардашларым?» 49Сора, гӧстерип елиннӓн ӱӱрениӂилеринӓ, деди: «Тӓ Беним анам хем кардашларым! 50Ким таманнээр Гӧктеки Бобамын истедиини, оннар Бана кардаш, кызкардаш хем ана».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\