Матфей 13 | Bible.is
Матфей 13

1О гӱнӱ Иисус чыкты евдӓн да гидип отурурду гӧл бойунда. 2Чок инсан топланды Она, ӧлӓ ани лӓӓзым олду гирсин да отурсун бир кайык ичиндӓ, ама инсан калды кенарда. 3О лафетти оннара ӧрнеклӓрлӓн чок ишлӓр ичин да деди: «Тӓ екиӂи чыкты тоом екмӓӓ. 4Ачан екӓрди, тоомнардан биразы дӱштӱ йол бойуна. Кушлар кондулар да идилӓр оннары. 5Башка тоомнар ташлык ерлерӓ дӱштӱлӓр, нередӓ аз топрак варды. Тоомнар тез филизлендилӓр, зерӓ топрак диилди дерин. 6Ама ачан гӱнеш чыкты, оннар сӧрпештилӓр да курудулар, зерӓ кӧклери сувадайды. 7Таа башка тоомнар чалылар ичинӓ дӱштӱлӓр. Чалылар бӱӱдӱлӓр да буулттулар филизлери. 8Ама калан тоомнар ии топраа дӱштӱлӓр да берекет гетирдилӓр: бириси ӱз, башкасы алтмыш, таа башкасы отуз катына. 9Кимин вар кулаа /ишитмӓӓ дейни/, ко ишитсин». 10Ӱӱрениӂилӓр йаклаштылар да дедилӓр Она: «Нечин лафедерсин оннара ӧрнеклӓн?» 11Иисус ӂувап етти: «Чӱнкӱ сизӓ верилди, аннайасыныз Гӧк Падишахлыын саклылыкларыны, ама оннара верилмеди. 12Зерӓ кимдӓ вар, она таа чок верилеӂек хем зееделенеӂек, ама кимдӓ йок, ондан алынаӂэк, нейи дӓ вар. 13Онун ичин оннара лафедерим ӧрнеклӓрлӓн. Зерӓ, оннар бакаркан, гӧрмеерлӓр, сеслӓркӓн, ишитмеерлӓр хем аннамээрлар. 14Оннарлан таманнанэр пророк Исайанын сӧзлери, ангысы деди: „Ишидеӂениз кулакларынызлан, ама аннамайаӂэныз. Бакаӂэныз гӧзлеринизлӓн, ама гӧрӓмейеӂениз. 15Зерӓ бу халкын ӱреклери уйвашык олду. Кулакларындан аар ишидерлӓр, гӧзлерини кападылар, ки гӧзлери гӧрмесин, кулаклары ишитмесин хем ӱреклери аннамасын. Башка тӱрлӱ Бана дӧнеӂейдилӓр, да Бӓн оннары алыштыраӂэйдым“. 16Мутлу сизин гӧзлериниз, ани гӧрерлӓр, хем кулакларыныз, ани ишидерлӓр! 17Доору сӧлеерим сизӓ, ани чойу пророклардан хем доору адамнардан истедилӓр гӧрмӓӓ, не сиз гӧрерсиниз, хем ишитмӓӓ, не сиз ишидерсиниз, ама гӧрмедилӓр хем ишитмедилӓр. 18Сеслейин да аннайын, не аннамасы вар бу ӧрнӓӓн екиӂи ичин. 19Ким Гӧк Падишахлыы ичин сӧзӱ ишидер да аннамээр, она шейтан гелер да тоому онун ӱреендӓн чалэр. Буннар о тоомнар, ани дӱштӱлӓр йол бойуна. 20Тоомнар, екилмиш ташлык ерлерӓ, оннардыр, ким, ишидип сӧзӱ, кабледер севинмӓклӓн, 21ама кӧклешӓмеерлӓр хем аз вакыт тутунэрлар. Ачан гелер зорлук еки кооламак Аллахын сӧзӱ ичин, оннар тез атылэрлар. 22Тоомнар, екилмиш чалылар ичинӓ, оннардыр, ким ишидер сӧзӱ, ама бу заманын кахырлары хем зенгинник алдангачлыы буулдэрлар, да оннар берекет гетирӓмеерлӓр. 23Тоомнар, екилмиш ии топраа, оннардыр, ким, ишидип сӧзӱ, аннээр да берекет гетирер: бир тоом ӱз, башкасы алтмыш, таа башкасы отуз катына». 24Иисус сӧледи таа бир ӧрнек да деди: «Гӧк Падишахлыы бензеер бир адама, ангысы екти ии тоомнары кенди тарласына. 25Ама ачан инсан уйуйарды, гелди онун душманы да екти айырык тоому боодайлар ичинӓ, сора гитти. 26Ачан пейдаланды боодай филизлери да башак салверди, ӱзӓ чыкты айырык отлары да. 27Ев чорбаӂысынын чыраклары гелдилӓр да дедилӓр: „Чорбаӂы, екмедин ми сӓн ислӓӓ тоомнары сенин тарлана? Нередӓн чыкты бу айырык отлары?“ 28О деди оннара: „Буну бир душман йапты“. Озаман чыраклар дедилӓр: „Истӓрсейдин, гиделим да оннары йолалым?“ 29„Олмаз, зерӓ йоларкан айырык отларыны, йолмайасыныз бирердӓ боодайлары да. 30Бракын, барабар бӱӱсӱннӓр бичмӓк вакыдына кадар. Бичмӓк вакыды дейеӂӓм оракчылара: илкин йолун айырык отларыны да демет оннары баалайын, атешӓ йакмаа дейни. Ама боодайы топлайын беним амбарыма“». 31Иисус сӧледи бир башка ӧрнек: «Гӧк Падишахлыы бензеер хардал тоомуна, ани адам екер кенди тарласына. 32Бу тоом, макар, ани таа кӱчӱк хепси тоомнардан, ама ачан бӱӱйер, ешилликлердӓн таа ӱӱсек, бир аач гиби, олэр ӧлӓ, ки кушлар конэрлар онун далларына да йува йапэрлар». 33Башка бир ӧрнек сӧледи: «Гӧк Падишахлыы бензеер бир парча хамур майасына, ани алэр бир кары да карыштырэр ӱч ӧлчӱ уннан, бӱтӱн хамуру кабартсын». 34Иисус хепсини буннары инсана ӧрнеклӓн сӧлӓрди. Бишей ӧрнексиз оннара сӧлӓмӓрди, 35таманнансын дейни, не сӧледийди пророк: «Лафедеӂӓм ӧрнеклӓрлӓн, дӱннӓ курулмасындан саклы ишлери аннадаӂам». 36Ондан сора Иисус салверди инсаны да гирди бир ев ичинӓ. Онун ӱӱрениӂилери йаклаштылар Она да дедилӓр: «Ачыкла бизӓ бу ӧрнӓӓ айырык тоому ичин». 37О деди оннара: «Екиӂи ии тоому – Адам Оолу. 38Тарла – дӱннӓ. Ии тоом – Гӧк Падишахлыын ооллары. Айырык тоомнар – йарамазын ооллары. 39Душман, айырык тоомуну екӓн – диавол. Бичмӓк вакыды – заман биткиси. Оракчылар – ангиллӓр. 40Ниӂӓ айырык оту йолунэр да атылэр атешӓ, ӧлӓ олаӂэк заман биткисиндӓ дӓ. 41Адам Оолу йоллайаӂэк Кенди ангиллерини да топлайаӂэклар Онун Падишахлыындан хепсини, не гӱнаха дӱшӱрер хем ким законсузлук йапэр, 42да кызгын фырына атылаӂэклар, нередӓ ааламак хем диш гыӂырдатмасы. 43Озаман доору оланнар шафк едеӂеклӓр, гӱн гиби, Бобанын Падишахлыында. Кимин вар кулаа /ишитмӓӓ дейни/, ко ишитсин! 44Гӧк Падишахлыы бензеер бир хазнайа, ани гӧмӱлӱ бир тарлада. Бир адам, ани булэр ону, енидӓн саклээр да севинмектӓн гидип сатэр бӱтӱн варлыыны да о тарлайы сатын алэр. 45Хем да Гӧк Падишахлыы бензеер бир безиргенӓ, ани аарээр гӧзӓл седеф. 46Ачан пек паалы седеф булэр, гидер да сатэр, нейи вар, да сатын алэр седефи. 47Хем да Гӧк Падишахлыы бензеер бир сӱзмейӓ, ани салверерлӓр су ичинӓ балык тутмаа дейни, ани тутэр хертӱрлӱ балык. 48Ачан долэр сӱзмӓ балыклан, балыкчылар чыкарэрлар кенара да отуруп айырэрлар каплар ичинӓ ии балыклары, ама инмӓз балыклары сыбыдэрлар. 49Хеп ӧлӓ олаӂэк дӱннейин биткисиндӓ дӓ. Ангиллӓр чыкаӂэклар да айыраӂэклар кӧтӱлери дооруларын ичиндӓн. 50Кӧтӱлери атаӂэклар йанар фырына, нередӓ олаӂэк ааламак хем диш гыӂырдатмасы». 51«Шинди аннадыныз мы хепси бу ишлери?» – сорду Иисус. «Аннадык», – ӂувап етти оннар. 52О деди оннара: «Онуштан хербир билгич, ангысы ӱӱренди, не лӓӓзым Гӧк Падишахлыы ичин, бензеер бир ев чорбаӂысына, ангысы чыкарэр хазнасындан хем ени, хем ески ишлӓр». 53Иисус, ачан дургунду лафетмӓӓ ӧрнеклӓн, гитти орадан. 54Гелди Кенди мемлекетинӓ да башлады ӱӱретмӓӓ инсаны синагогада. Инсан шашарды да дейӓрди: «Нередӓн Онда вар бу аарифлик хем кудретли ишлӓр? 55Диил ми О дӱлгерин оолу? Марийа диил ми Онун анасы? Иаков, Иосиф, Симон хем Иуда диил ми Онун кардашлары? 56Хем диил ми Онун хепси кызкардашлары бизим арамызда? Нередӓн хепси бу ишлӓр вар Онда?» 57Бу бетерӓ Иисус ичин шӱпейӓ дӱштӱлӓр. Иисус деди оннара: «Бир дӓ пророк диил паасызландырылмыш ӧлӓ, ниӂӓ кенди мемлекетиндӓ хем кенди евиндӓ». 58Иисус орада йапмады чок кудретли ишлӓр, оннарын инансызлыы бетеринӓ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\