Матфей 14

1О вакытларда Ирод кулланыӂы ишитти Иисус ичин. 2Да деди кенди изметкерлеринӓ: «Бу Иоан Ваатизедиӂи! О дирилди ӧлӱдӓн, онуштан йапабилер кудретли ишлӓр». 3Ирод, тутуп Иоаны, бааладыйды да аттыйды зындана, Иродиаданын бетеринӓ, ани Иродун кардашынын, Филипин, карысыйды. 4Зерӓ Иоан таказаладыйды Ироду, дейерӓк: «Дӱшмеер йашайасын онуннан». 5Ирод истеди ӧлдӱрсӱн ону, ама коркарды инсандан, зерӓ инсан сайарды Иоаны пророк. 6Иродун дуума гӱнӱ йортусунда Иродиаданын кызы ойнады конакларын ӧнӱндӓ, да Ирод пек беенди. 7Онуштан Ирод адады еминнӓн, ани вереӂек она хепсини, не о истейеӂек. 8Ӱӱредилмиш анасындан кыз деди: «Вер бана бир чини ичиндӓ Иоан Ваатизедиӂинин кафасыны!» 9Падишах гӱчленди, ама чӱнкӱ емин еттийди конакларын ӧнӱндӓ, сымарлады верилсин, не кыз истеди. 10Йоллады, алсыннар Иоанын кафасыны зынданда, 11сора гетирдилӓр кафасыны бир чини ичиндӓ да вердилӓр кыза, кыз да верди анасына. 12Иоанын ӱӱрениӂилери гелдилӓр, алдылар онун гӱӱдесини да гӧмдӱлӓр. Сора гиттилӓр да хаберледилӓр Иисуса. 13Иисус, буну ишидип, гирди бир кайык ичинӓ да йалныз гитти орадан бир сапа ерӓ. Инсан буну ишитти да, чыкып касабалардан, Онун ардына йайан гитти. 14Ачан чыкты кайык ичиндӓн, Иисус гӧрдӱ чок инсан. Ӂаны аӂыды оннара, да алыштырды хасталары. 15Ачан авшам олду, Онун ӱӱрениӂилери йаклаштылар да дедилӓр Она: «Бурасы чол ер, вакыт артык геч олду. Колвер инсаны, гитсиннӓр кӱӱлерӓ да сатын алсыннар кендилеринӓ имӓӓ». 16«Диил лӓӓзым гитсиннӓр, сиз верин оннара имӓӓ», – ӂувап етти Иисус. 17Оннар дедилӓр Она: «Бурада биздӓ вар салт беш екмек хем ики балык». 18«Гетирин оннары бурайы Бана», – деди Иисус. 19Сора сымарлады инсан отурсун чимен ӱстӱнӓ. Алды беш екмӓӓ хем ики балыы, калдырды бакышыны гӧкӓ, иисӧзледи да, кырып екмеклери, верди ӱӱрениӂилеринӓ. Ӱӱрениӂилӓр пайеттилӓр инсана. 20Хепси идилӓр да дойундулар, сора топладылар имӓк парчаларыны, оники сепет долу. 21Хепси, ким иди, карылардан хем ушаклардан каарӓ, варды беш бин адам. 22Ондан сора Иисус чалыштырды ӱӱрениӂилерини тез гирсиннӓр кайык ичинӓ да ӧнӱ сора гечсиннӓр гӧлӱн ӧбӱр тарафына. Бу вакытта Кендиси лӓӓзымды салверсин инсаны. 23Ачан салверди инсаны, пинди бир байыр ӱстӱнӓ, ки йалныз дуа етсин. Ачан авшам олду, йалныз орада булунурду. 24Бу вакыт кайык кенардан чок узакты да буушарды далгаларлан, зерӓ лӱзгӓр каршы есӓрди. 25Сабаа каршы, айдыннанаӂэйкан, Иисус гелди оннара гезерӓк су ӱстӱндӓ. 26Ачан ӱӱрениӂилӓр гӧрдӱлӓр Ону гезерӓк су ӱстӱндӓ, корктулар да дедилӓр: «Бу бир тылсым!» – да коркудан баардылар. 27Ама Иисус деди оннара: «Усланын, бу Бӓним, коркмайын!» 28«Сааби, еер Сӓнсейдин, изин ет, гидейим Сана су ӱстӱндӓ», – деди Петри. 29«Гел!» – деди Иисус. Петри инди кайык ичиндӓн да башлады гитмӓӓ су ӱстӱндӓ Иисуса доору. 30Ама ачан гӧрдӱ, ани лӱзгӓр серт, коркту да башлады батмаа, озаман баарды: «Сааби, куртар бени!» 31Чабук Иисус узатты елини, тутту ону да деди: «Аз инанӂы, нечин икиледин?» 32Ачан гирдилӓр кайык ичинӓ, лӱзгӓр дургунду. 33Оннар, ким кайык ичиндейди, баш иилттилӓр Она да дедилӓр: «Хакына, ани Сӓн Аллахын Оолуйсун». 34Ачан гечтилӓр гӧлӱ, чыктылар кенара Геннисарет ерлеринӓ. 35О ерлердӓн инсаннар таныдылар Иисусу да йолладылар хабер доз-долайа, да инсаннар хепси хасталары Она гетирӓрдилӓр. 36Хасталар йалварардылар, браксын, диисиннӓр баарлем Онун рубасынын етеенӓ. Хепси, ким диийӓрди, саалык еденӓрди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\