Матфей 15

1Озаман фарисейлӓр хем билгичлӓр Иерусалимдӓн гелдилӓр Иисуса да дедилӓр: 2«Нечин Сенин ӱӱрениӂилерин чиинерлӓр ихтӓрларын адетлерини? Зерӓ имектӓн илери йыкамээрлар еллерини». 3Иисус ӂувап етти оннара: «Сиз нечин чиинерсиниз Аллахын сымарладыыны сизин адетлеринизин бетеринӓ? 4Зерӓ Аллах деди: „Икрамна бобаны хем ананы“ хем „Ким бобасыны йада анасыны кӧтӱлейеӂек, ӧлӱмнӓн ӂезалы олсун“. 5Ама сиз деерсиниз: „Ким деер анасына йада бобасына: Не лӓӓзымды сана верейим, баашыш Аллаха вердим, 6о вар ниӂӓ икрамнамасын бобасыны /хем анасыны/“. Бутӱрлӱ паасызландырдыныз Аллахын сӧзӱнӱ кенди адетинизлӓн. 7Икиӱзлӱлӓр! Доору пророклук етти сизин ичин Исайа, ачан деди: 8„Бу инсан Бени икрамнээр саде аазыннан, ама ӱреклериннӓн узак Бендӓн дурэр. 9Наафилӓ Бана баш иилдерлӓр, зерӓ адам сымарламакларыны ӱӱредерлӓр, сансыннар ани Аллахын ӱӱретмеклери“». 10Иисус чаарды инсаны да деди: «Сеслейин да аннайын Бени. 11Мындарлээр адамы диил о, не ичинӓ гирер, ама не аазындан чыкэр, о мындарлээр адамы». 12Озаман ӱӱрениӂилӓр йаклаштылар Иисуса да дедилӓр: «Билерсин ми, ани бу лафлары ишидип, фарисейлӓр гӱӂендилӓр?» 13Иисус ӂувап етти оннара: «Хербир расат, ани диил койулу Беним Гӧктеки Бобамдан, кӧктӓн йолунаӂэк. 14Бракын оннары, оннар кӧӧрларын кӧӧр гӱдӱӂӱлери. Ачан бир кӧӧр гӱдер башка кӧӧру, оннар икиси дӓ чукур ичинӓ дӱшерлӓр». 15Петри лафетти да Она деди: «Ачыкла бизӓ бу ӧрнӓӓ». 16Иисус деди: «Не, сиз дӓ ми ӧлӓ зор аннээрсыныз? 17Аннамээрсыныз мы, ани не гирер адамын аазындан, гирер шкембесинӓ, сора дышары уурадылэр? 18Ама не адамын аазындан чыкэр, о ӱректӓн гелер. Те бу мындарлээр адамы. 19Зерӓ ӱректӓн чыкэр фена неетлӓр, ӧлдӱрмӓк, ороспулук, хайырсызлык, хырсызлык, йаланӂылык, кӧтӱлемӓк. 20Тӓ не адамы мындарлээр, ама йыканмадык еллӓн имӓӓ адамы мындарламаз». 21Иисус гитти орадан, узакланды Тир хем Сидон ерлеринӓ. 22Тӓ бир кары ханаанныйка гелди Она да башлады баармаа: «Аӂы бени, Сааби, Давидин Оолу! Беним кызым титси зеетленер бир фена духтан». 23Иисус ӂувап етмеди бир дӓ лаф. Озаман Онун ӱӱрениӂилери йаклаштылар Она да йалвардылар: «Салвер ону, зерӓ баарэр бизим ардымыза». 24Иисус ӂувап етти: «Бӓн йолланмышым салт Израил миллетин кайып койуннарына». 25Ама бу кары гелди, баш иилтти да деди: «Сааби, йардым ет бана!» 26Иисус она ӂувап етти: «Диил ислӓӓ алмаа екмӓӓ ушаклардан да атмаа кӧпеклерӓ». 27«Ӧлӓ, Сааби, ама кӧпеклӓр дӓ ийерлӓр кырынтылары, ани дӱшер чорбаӂыларынын софрасындан», – деди бу кары. 28Озаман Иисус ӂувап етти: «О, кары, бӱӱктӱр сенин инанын. Олсун, ниӂӓ сӓн истеерсин». Бирдӓн онун кызы алышты. 29Иисус айырылды орадан да гитти Галилейайа, гӧлӱн йанына. Пинди бир байыр ӱстӱнӓ да отурду орада. 30Чок инсан гелди Она орайы. Гетирдилӓр кендилериннӓн топаллары, кӧӧрлары, мутулары, сакатлары хем чок башка хасталары, койдулар оннары Онун айакларына, да О оннары алыштырды. 31Инсан шашарды, гӧрӱп ани мутулар лафедерлӓр, сакатлар алышэрлар, топаллар гезерлӓр, кӧӧрлар гӧрерлӓр. Онуштан метиннӓрдилӓр Израилин Аллахыны. 32Иисус топлады ӱӱрениӂилерини да деди: «Ӂаным аӂыйэр бу инсана, зерӓ ӱч гӱн дурэрлар йанымда да йок не исиннӓр. Истӓмеерим оннары салверейим аач, аники байылмасыннар йолда». 33Ӱӱрениӂилери дедилӓр: «Нередӓн алалым букадар екмек бу чол ердӓ да дойуралым букадар инсан?» 34«Кач екмеениз вар?» – сорду Иисус. «Еди екмек хем биркач балык», – ӂувап еттилӓр оннар. 35Озаман Иисус сымарлады инсана, отурсуннар ерӓ. 36Алды еди екмӓӓ хем балыклары, шӱкӱр етти Аллаха, сора кырып верди ӱӱрениӂилеринӓ. Оннар да пайеттилӓр инсана. 37Хепси идилӓр да дойундулар. Сора топладылар имӓк парчаларыны, еди сепет долу. 38Оннар, ани идилӓр, варды бир дӧрт бин адам, карылардан хем ушаклардан каарӓ. 39Сонда Иисус бракты инсаны гитсиннӓр, Кендиси гирди кайык ичинӓ да гечти Магдала ерлеринӓ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\