Матфей 20 | Bible.is
Матфей 20

1Зерӓ Гӧк Падишахлыы бензеер бир чорбаӂы адама, ани чин сабаалӓн чыкты, кенди баасына ишчи тутсун. 2Ишчилӓрлӓн аннашты, ӧдесин бирӓр динар гӱндӓ, сора йоллады оннары кенди баасына. 3Чыкып бир ӱчӱнӂӱ саатта, башка хайлак дураннары гӧрдӱ мейданда. 4Сора деди оннара: „Сиз дӓ гидин беним баайымда ишлемӓӓ. Не дӱшер, ӧдейеӂӓм сизӓ“. Оннар гиттилӓр. 5Енидӓн чыкты бир алтынӂы хем докузунӂу саатта, хеп ӧлӓ йапты. 6Биткидӓ, онбиринӂи саада йакын, булду башка хайлак дураннары да деди оннара: „Нечин бурада бӱтӱн гӱн хайлак дурэрсыныз?“ 7Оннар ӂувап еттилӓр: „Чӱнкӱ бизи кимсей ишӓ алмады“. О деди: „Сиз дӓ гидин беним баайыма /да не дӱшер кабледеӂениз/“. 8Авшамнен баайын чорбаӂысы деди кенди хазнатарына: „Чаар ишчилери да ӧдӓ, чекедип биткилериндӓн илкинкилеринӓдӓн“. 9Оннар, ани гиттилӓр ишӓ онбиринӂи саатта, гелип каблеттилӓр бирӓр динар. 10Илкинкилери, гелдийнӓн, есап еттилӓр, ани кабледеӂеклӓр таа чок. Ама оннар да каблеттилӓр хеп бирӓр динар. 11Ачан каблеттилӓр парайы, башладылар баайын чорбаӂысына каршы мырылданмаа. 12Да дейӓрдилӓр: „Сонда оланнар ишледилӓр саде бир саат, ама ӧдеклӓн сӓн йаптын оннары бизимнӓн бир. Биз са гечирдик бӱтӱн гӱнӱн кызгынныын аарлыыны“. 13Чорбаӂы оннарын бирисинӓ ӂувап етти: „Достум, бӓн сени хич йаландырмадым. Аннашмадын мы бенимнӓн бир динара? 14Ал, не сенин, да гит. Бӓн истеерим бу сондакы инсана да ӧдейим хеп ӧлӓ, ниӂӓ сана. 15Доорулуум йок му кенди парамнан йапайым, не истеерим? Оса сӓн кысканэрсын, ани бӓн ии ӱреклийим?“ 16Ӧлӓ ки, сондакылар илк олаӂэк, илклӓр да битки олаӂэк. /Зерӓ чок чаарылмыш, ама аз сечилмиш/». 17Ачан гидӓрдилӓр Иерусалимӓ, Иисус йолда алды бир тарафа оники ӱӱрениӂисини да деди оннара: 18«Тӓ, биз гидериз Иерусалимӓ. Адам Оолу верилеӂек бӱӱк попазларын хем билгичлерин елинӓ. Она даава кесилеӂек ӧлӱмӓ, 19да Ону йабанӂыларын елинӓ вереӂеклӓр, ки гӱлмӓӓ алсыннар, камчыйлан дӱӱсӱннӓр да ставроза герсиннӓр, ама О ӱчӱнӂӱ гӱнӱ дирилеӂек». 20Озаман Зеведейин оолларын аналары йаклашты Иисуса оолларыннан барабар, баш иилтти да несӓ йалварарды Она. 21Иисус сорду: «Не истеерсин?» «Сымарла, ки Сенин Падишахлыында беним бу ики оолум отурсуннар бириси Сенин саа тарафында, бириси дӓ сол тарафында», – ӂувап етти бу ана. 22Озаман Иисус деди: «Билмеерсиниз, не истеерсиниз. Вар мы ниӂӓ сиз ичӓсиниз о чӧлмектӓн, ани Бӓн ичеӂӓм /хем ваатиз оласыныз о ваатизликлӓн, ани Бӓн олаӂам/?» «Вар ниӂӓ», – ӂувап етти оннар. 23Иисус деди: «Хакына, ани ичеӂениз Беним чӧлмеемдӓн /хем ваатиз олаӂэныз о ваатизликлӓн, ани Бӓн олэрым/. Ама Бендӓн тутунмээр, изин верейим отурмаа саа еки сол тарафымда. Бу верилеӂек оннара, кимӓ хазырланмыш Бобамдан». 24Калан он ӱӱрениӂилӓр, ишидип буну, ӱфкелендилӓр бу ики кардаша. 25Иисус чаарды оннары да деди: «Билерсиниз, ани миллетлерин ӧндерӂилери чорбаӂылык едерлӓр оннарын ӱстӱнӓ хем бӱӱклери заабитлик едерлӓр. 26Ама сизин аранызда бӧлӓ олмасын. Ким сиздӓн истеер бӱӱк олсун, о изметкӓр олсун каланына. 27Ким сиздӓн истеер илк олсун, о чырак олсун ӧбӱрлерӓ. 28Зерӓ Адам Оолу гелмеди, ки Она измет етсиннӓр, ама Кенди измет етсин инсана хем версин йашамасыны чойун еринӓ, ки куртарабилсин оннары». 29Ачан чыкардылар Иерихон касабасындан, чок инсан гитти Иисусун ардына. 30Тӓ, йол бойунда отурарды ики кӧӧр адам. Оннар ачан ишиттилӓр, ани Иисус гечер орадан, башладылар баармаа: «Сааби, Давидин Оолу, аӂы бизи!» 31Инсан таказалады оннары, суссуннар дейни, ама оннар таа пек баарардылар: «Сааби, Давидин Оолу, аӂы бизи!» 32Иисус дургунду, чаарды оннары да сорду: «Не истеерсиниз йапайым сизӓ?» 33«Сааби, ачылсын гӧзлеримиз!» – деди оннар. 34Иисусун ӂаны аӂыды, да дииди оннарын гӧзлеринӓ. Кӧӧр оланнар чабук гӧрмӓк едендилӓр. Оннар гиттилӓр Онун ардына.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\