Матфей 21

1Ачан йаклаштылар Иерусалимӓ да етиштилӓр Виффагийа кӱӱйӱнӓ, Зейтин байырын йанына, Иисус йоллады ики ӱӱрениӂисини 2да деди оннара: «Гидин ӧндеки кӱӱйӓ, да гириркӓн кӱӱ ичинӓ, хемен булаӂэныз баалы бир ешек, кодуу да йанында. Чӧзӱн да гетирин Бана. 3Еер биркимсей сорарсайды бишей сизӓ, ӂувап един, ани оннар лӓӓзым Саабийӓ, сора хемен геери йоллайаӂэк». 4Хепси буннар олду, таманнансын дейни, не хаберленмишти пророктан, ани деер: 5«Сӧлейин Сионун кызына: „Сенин Падишахын сана гелер, йаваш, атлы бир ешек ӱстӱндӓ, ешӓӓн кодуу ӱстӱндӓ“». 6Ӱӱрениӂилӓр гиттилӓр да йаптылар, ниӂӓ Иисус деди. 7Гетирдилӓр ешӓӓ хем кодуу, дӧшедилӓр кенди рубаларыны оннарын ӱстӱнӓ, да сора О атлы пинди кодуун ӱстӱнӓ. 8Инсандан чойу дӧшӓрдилӓр рубаларыны йол ӱстӱнӓ, башкалары кесӓрдилӓр аачлардан даллары да йол ӱстӱнӓ серӓрдилӓр. 9Инсан, ани гидӓрди ӧнӱ сора хем арды сора баарарды: «Осанна, Давидин Оолу! Иисӧзленмиш олсун, Саабинин адына Гелӓн! Осанна ӱӱсек гӧклердӓ!» 10Ачан Иисус гирди Иерусалим ичинӓ, бӱтӱн касаба кайнамаа башлады. Хепси сорардылар: «Кимдир Бу?» 11«Иисус, пророк Галилейадан, Назарет касабасындан», – ӂувап едӓрди башкалары. 12Иисус гирди Айоз бина аулуна да коолады орадан хепсини, ким сатарды хем аларды, девирди пара дииштиреннерин масаларыны хем гугуш сатаннарын скемнелерини. 13Да деди оннара: «Вар йазылы: „Беним евимӓ денеӂек дуа еви“. Ама сиз чевирдиниз ону хайдут ининӓ». 14Гелди Она кӧӧрлар хем топаллар, да О алыштырды оннары. 15Бӱӱк попазлар хем билгичлӓр, гӧрӱп мераклы ишлери, ани О йапарды, хем ушаклары баараркан Айоз бинада: «Осанна, Давидин Оолу!», ӱфкелендилӓр. 16«Ишидерсин ми, не деерлӓр?» – сордулар Иисуса. «Елбетки, – ӂувап етти Иисус. – Аӂаба, сиз хич окумадыныз мы: „Ушакларын хем мемедӓ евлатларын аазындан Сӓн метинник чыкардын?“» 17Сора бракты оннары да, чыкып касабадан, йолланды Вифанийа кӱӱйӱнӓ да орада геӂеледи. 18Сабаалӓн, дӧнерӓк касабайа, Иисус аӂыкты. 19Йол бойунда гӧрдӱ бир инӂир фиданы. Йаклашып она, йапраклардан каарӓ бишей булмады да деди: «Бӱӱндӓн ӧтӓӓ хич мейва йапмайасын!» Инӂир фиданы осаат куруду. 20Ачан ӱӱрениӂилӓр гӧрдӱлӓр буну, шаштылар: «Насыл бу инӂир фиданы бӧлӓ тез куруду?» 21Иисус оннара ӂувап етти: «Доору сӧлеерим сизӓ, еер инаныныз олайды хем икилӓмейдиниз, сиз йапаӂэйдыныз диил салт буну, не бу фиданнан олду, ама дейеӂейдиниз бу байыра: „Калк да атыл дениз ичинӓ“, – о да олаӂэйды. 22Инаннан дуа едӓрсейдиниз, не дӓ истейеӂениз, кабледеӂениз». 23Иисус гирди Айоз бина аулуна, да, ачан ӱӱредӓрди инсаны, гелдилӓр бӱӱк попазлар хем халк аксакаллары да дедилӓр Она: «Не заабитликлӓн йапэрсын бу ишлери, хем ким верди Сана бу заабитлии?» 24Иисус ӂувап етти оннара: «Койаӂам Бӓн дӓ сизӓ бир соруш. Ӂувап един Бана, сора Бӓн дӓ сизӓ сӧлейеӂӓм, не заабитликлӓн йапэрым бу ишлери. 25Иоанын ваатизлии нередӓн? Гӧктӓн ми оса инсандан мы?» Оннар бири-бириннӓн лафедӓрдилӓр: «Еер дейӓрсӓк: „Гӧктӓн“, О дейеӂек: „Ӧлейсӓ, нечин она инанмадыныз?“ 26Ама дейӓрсейдик: „Инсандан“, – коркэрыз халктан, зерӓ хепси инанэр, ани Иоан пророк». 27Онуштан ӂувап еттилӓр Иисуса: «Билмеериз». О да деди оннара: «Бӓн дӓ сизӓ сӧлӓмейеӂӓм, не заабитликлӓн йапэрым бу ишлери. 28Несой аннээрсыныз? Бир адамын варды ики оолу. О гитти илкинкисинӓ да деди: „Оолум, гит бӱӱн да ишлӓ беним баайымда“. 29Ама оолу ӂувап етти: „Истӓмеерим“, ама сора пишман олду да гитти. 30Сора йаклашты икинӂисинӓ да хеп бӧлӓ деди. Бу оол ӂувап етти: „Гидерим, чорбаӂы!“, ама гитмеди. 31Ангысы оннардан таманнады бобанын истедиини?» «Илкинкиси», – ӂувап етти оннар. Иисус деди оннара: «Доору сӧлеерим сизӓ, ани харччылар хем маскаралар сизин ӧнӱнӱз сора гидерлӓр Гӧк Падишахлыына. 32Зерӓ Иоан гелди, доорулук йолуну гӧстерсин. Сиз ону инанмадыныз, ама харччылар хем маскаралар инандылар. Сиз гӧрдӱнӱз буну, ама хеп окадар пишман олмадыныз гӱнахларыныздан хем инанмадыныз. 33Сеслейин бир башка ӧрнек. Варды бир ев чорбаӂысы, ангысы койду бир баа, долайлады ауллан, ортада казды ер ӱзӱм тӓскасы ичин, йывды бир бекчи кӱлеси, сора, баайы верип бааӂылара, гитти башка мемлекетӓ. 34Ачан гелди ӱзӱм вакыды, йоллады кенди чыракларыны бааӂылара, ки алсыннар берекедини. 35Бааӂылар туттулар онун чыракларыны, бирисини дӱӱдӱлӓр, икинӂисини ӧлдӱрдӱлӓр, таа башкасыны ташладылар. 36Сора чорбаӂы йоллады башка чыраклары, таа чоклук, некадар илкин. Бааӂылар оннарлан йаптылар хеп ӧлӓ, ниӂӓ илкинкилӓрлӓн. 37Сонда йоллады оннара кенди оолуну да деди: „Оолуму кабледирлӓр икрамнан“. 38Ама бааӂылар, ачан гӧрдӱлӓр оолуну, дедилӓр бири-биринӓ: „Тӓ чорбаӂынын оолу, хайди ӧлдӱрелим ону, да баа бизӓ калаӂэк“. 39Туттулар ону, чыкардылар баадан бир тарафа да ӧлдӱрдӱлӓр. 40Шинди, ачан гелеӂек баайын чорбаӂысы, не йапаӂэк бу бааӂыларлан?» 41Оннар ӂувап еттилӓр: «Бу хайырсызлары, зеетлейип, ӧлдӱреӂек. Баайы башка бааӂылара вереӂек, ангылары вакыдында она берекедини вереӂеклӓр». 42Иисус деди оннара: «Не, окумадыныз мы Айоз Йазыда: „Таш, ани усталар сыбытты, сонда етишти кӧшӓ ташы олсун. Бу – Саабидӓн, хем пек шашмаклы иш бизим ичин!“ 43Онуштан деерим сизӓ, ани Аллахын Падишахлыы сиздӓн алынаӂэк да башка миллетӓ баашланаӂэк, ани вакыдында мейвасыны вереӂек. 44Ким дӱшеӂек бу таш ӱстӱнӓ, езилеӂек. Ама кимин ӱстӱнӓ таш дӱшеӂек, ону туз-буз йапаӂэк». 45Иисусун ӧрнеклерини сеследиктӓн сора, бӱӱк попазлар хем фарисейлӓр аннадылар, ани лаф гитти оннар ичин. 46Оннар аарардылар Ону тутсуннар, ама коркардылар инсандан, зерӓ инсан сайарды Ону пророк.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\