Матфей 23

1Сора Иисус данышты инсана хем Кенди ӱӱрениӂилеринӓ 2да деди: «Билгичлӓр хем фарисейлӓр отурэрлар Моисейин ериндӓ. 3Онуштан хепсини, не сӧлеерлӓр сизӓ, коруйун хем йапын. Ама не йапэрлар, сиз йапмайын. Зерӓ оннар сӧлеерлӓр, ама йапмээрлар. 4Баалээрлар аар ӱклӓр, ани зор гӧтӱрмӓӓ. Койэрлар инсанын сыртына, ама кендилери баарлем пармааннан кымылдатмээрлар. 5Хепсини инсана гӧстермӓк ичин йапэрлар. Дуа пачкаларыны бӱӱлдеерлӓр, руба етеклерини узун пӱскӱллӓрлӓн йапэрлар. 6Северлӓр отурмаа ӧндеки ерӓ конак софраларында хем илк скемнелерӓ синагогаларда. 7Беенерлӓр, инсан селӓм версин оннара мейданнарда да десиннӓр: „Ӱӱредиӂи!“ 8Ама сиз кендинизӓ „Ӱӱредиӂи“ сӧлеттирмейин, зерӓ сиздӓ бир ӱӱредиӂи – Христос, ама сиз хепсиниз кардашсыныз. 9Бу ердӓ кимсейӓ демейин „Боба“, зерӓ сизин бирдир Бобаныз, ани гӧктӓ булунэр. 10Кимсейӓ демейин „Ӧндерӂи“, зерӓ бирдир сиздӓ Ӧндерӂи – Христос. 11Сизин аранызда ен бӱӱйӱ сизӓ изметкӓр олсун. 12Ким кендини ӱӱсеклендирер, о ашааландырылаӂэк, ким кендини ашааландырэр, о ӱӱсеклендирилеӂек. 13Вай сизӓ, билгичлӓр хем фарисейлӓр, икиӱзлӱлӓр! Зерӓ сиз капээрсыныз инсана Гӧк Падишахлыыны. Кендиниз гирмеерсиниз, ким дӓ гирмӓӓ истеер, бракмээрсыныз. / 14Вай сизӓ, билгичлӓр хем фарисейлӓр, икиӱзлӱлӓр! Сиз кемирерсиниз дулларын евлерини, ама гӧстермӓк ичин узун дуалар йапэрсыныз. Онуштан ӂезаныз чок аар олаӂэк./ 15Вай сизӓ, билгичлӓр хем фарисейлӓр, икиӱзлӱлӓр! Зерӓ сиз доланэрсыныз ери хем денизи, ки чевирӓсиниз баарлем бирисини дининизӓ, да чевирип, йапэрсыныз ону бир ӂендем адамы, ики кат таа фена сиздӓн. 16Вай сизӓ кӧӧр ӧндерӂилӓр, ани деерсиниз: „Еер емин едӓрсейди биркимсей Айоз бинайлан, диил бишей. Ама емин едӓрсейди Айоз бинанын алтыныннан, о баалы емининнӓн“. 17Фикирсизлӓр хем кӧӧрлар, не таа бӱӱк? Алтын мы оса Айоз бина мы, ани айозлээр алтыны? 18Хем деерсиниз: „Еер биркимсей емин едирсейди курбанныклан, диил бишей, ама емин едирсейди курбаннан, ани курбаннык ӱстӱндӓ, о баалы емининнӓн“. 19/Фикирсизлӓр хем/ кӧӧрлар! Не таа бӱӱк, курбан мы, оса курбаннык мы, ани курбаны айозлээр? 20Ӧлӓ ки, ким емин едер курбанныклан, о емин едер хепсиннӓн, не вар онун ӱстӱндӓ. 21Ким емин едер Айоз бинайлан, о емин едер Айоз бинайлан хем Онуннан, Ким орада йашээр. 22Хем ким емин едер гӧклӓн, емин едер Аллахын чорбаӂылык скемнесиннӓн хем скемнедӓ Отураннан. 23Вай сизӓ, билгичлӓр хем фарисейлӓр, икиӱзлӱлӓр! Зерӓ сиз верерсиниз онунӂу пайыны наанедӓн, марардан хем кимйондан, ама бракэрсыныз таманнанмадык Закондан ен паалы ишлери: доорулуу, аӂыйанныы хем инаны. Буннары лӓӓзым йапасыныз, каланыны да бракмайасыныз! 24Кӧӧр ӧндерӂилӓр, ани сиври синӓӓ сӱзерсиниз, ама девейи йудэрсыныз! 25Вай сизӓ, билгичлӓр хем фарисейлӓр, икиӱзлӱлӓр! Сиз йыкээрсыныз чӧлмӓӓн хем чанаан дышансыны, ама ичйансы долу хырсызлыклан хем тамахлыклан. 26Кӧӧр фарисей! Илкин пакла чӧлмӓӓн /хем чанаан/ ичйансыны, сора пак олаӂэк дышансы да. 27Вай сизӓ, фарисейлӓр хем билгичлӓр, икиӱзлӱлӓр! Зерӓ сиз ниӂӓ киречли мезарлар, ани дышандан гӧрӱнерлӓр гӧзӓл, ама ичйандан долу ӧлӱлерин кемиклериннӓн хем хертӱрлӱ мындарлыклан. 28Хеп ӧлӓ сиз дӓ дышандан гӧстерилерсиниз инсанын ӧнӱндӓ доору, ама ичйандан долуйсунуз икиӱзлӱлӱклӓн хем законсузлуклан. 29Вай сизӓ, билгичлӓр хем фарисейлӓр, икиӱзлӱлӓр! Зерӓ сиз дӱзерсиниз пророкларын мезарларыны хем донадэрсыныз доору адамнарын анылмак ташларыны. 30Сиз деерсиниз: „Еер биз йашайайдык бизим деделерин вакыдында, кайыл олмайаӂэйдык пророкларын каныны дӧкмӓӓ“. 31Бутакым сиз кенди-кендинизӓ каршы шаатлык едерсиниз, ани сиз пророк ӧлдӱрӱӂӱлерин оолларыйсыныз. 32Хайди, битирин, не бобаларыныз чекеттирди. 33Йыланнар, зихирли йылан йаврулары! Несой куртулаӂэныз ӂендемин ӂезасындан? 34Онун ичин, тӓ, йоллээрым сизӓ пророклары, аарифлери хем билгичлери. Кимисини ӧлдӱреӂениз да ставроза гереӂениз, башкаларыны дӱӱйеӂениз сизин синагогаларда хем коолайаӂэныз оннары касабадан касабайа. 35Ӧлӓ ки, сиз ӂувап едеӂениз хепси доору оланнарын каннары ичин, ани дӧкӱлдӱ бу ердӓ, кабаатсыз Авелин канындан, Варахийанын оолунун, Захарийанын канынадан, ангысыны ӧлдӱрдӱнӱз Айоз бина хем курбаннык арасында. 36Доору сӧлеерим сизӓ, ани хепси буннар ичин бу бой инсан ӂувап едеӂек. 37Иерусалим, Иерусалим, ани ӧлдӱрерсин пророклары хем ташлан дӱӱйерсин сана йолланылмышлары! Кач сыра истедим топлайым сенин ушакларыны, ниӂӓ клочка топлээр пиличлерини канатлары алтына, ама сиз истӓмединиз! 38Тӓ, евиниз сизӓ бош бракылэр. 39Сӧлеерим сизӓ, ани бӱӱндӓн ӧтӓӓ гӧрмейеӂениз Бени, демейинӂӓ: „Иисӧзленмиш олсун, Ким гелер Саабинин адына!“»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\