Матфей 24

1Ачан Иисус чыкты Айоз бинадан да йолланды гитмӓӓ, ӱӱрениӂилӓр йаклаштылар Она, гӧстерсиннӓр Айоз бинанын йапыларыны. 2Ама Иисус деди оннара: «Гӧрерсиниз ми хепсини буннары? Доору сӧлеерим сизӓ, ани калмайаӂэк бурада таш ӱстӱндӓ таш, хепси йыкылаӂэк». 3Ачан Иисус отурду Зейтин байыры ӱстӱндӓ, ӱӱрениӂилери йалныз Она йаклаштылар да дедилӓр: «Сӧлӓ бизӓ, незаман олаӂэк буннар хем несой нышан Сенин гелмени хем заманын биткисини гӧстереӂек?» 4Иисус ӂувап етти оннара: «Бакын, биркимсей алдатмасын сизи. 5Зерӓ чойу гелеӂек Беним адыма да дейеӂек: „Бӓним Христос“, да чойуну алдадаӂэклар. 6Ишидеӂениз ӂенк уултусу хем хабер ӂенклӓр ичин. Бакын, коркмайасыныз. Зерӓ хепси буннар лӓӓзым олсун, ама бу таа диил биткиси. 7Зерӓ миллет миллетӓ, падишахлык падишахлаа каршы калкаӂэк. Кими ерлердӓ олаӂэк аачлык, /салгыннар/ хем ер тепремелери. 8Ама хепси буннар салт бӱӱк кахырларын чекетмеси. 9Озаман зеетлейеӂеклӓр сизи хем ӧлдӱреӂеклӓр, хем Беним адым ичин хепси миллетлӓр сиздӓн азетмейеӂек. 10Чойу инандан дӱшеӂек. Бири-бирини сатаӂэклар хем азетмейеӂеклӓр бири-бириндӓн. 11Калкаӂэк чок йаланӂы пророклар да чойуну алдадаӂэклар. 12Законсузлук зееделенеӂек, онуштан чойунда севги сууаӂэк. 13Ама ким биткийӓдӓн дайанаӂэк, о куртулаӂэк. 14Гӧк Падишахлыын Ии Хабери бӱтӱн дӱннедӓ насаат олаӂэк, шаатлык олсун хепси миллетлерӓ, да озаман биткиси гелеӂек. 15Ӧлӓ ки, ачан гӧреӂениз дикили айоз ердӓ ииренч иши, ани бозгунӂулук йапэр, ангысы ичин лафетти пророк Даниил, – ким окуйэр, аннасын – 16озаман ким олаӂэк Иудейада, качсын байырлара. 17Ким булунаӂэк ев ӱстӱндӓ, инмесин алмаа бишей ичйандан. 18Ким олаӂэк кырда, дӧнмесин геери ӱст рубасыны алмаа. 19О гӱннердӓ вай маамул хем ушак емзирӓн карылара! 20Дуа един, качманыз разгелмесин кышын еки ӂумертеси. 21Зерӓ озаман бӱӱк зеет олаӂэк, ани олмады дӱннейин курулмасындан бӱӱнӓдӓн хем олмайаӂэк да. 22Еер о вакыт кысалдылмайды, кимсей куртуламайаӂэйды, ама сечилмишлерин хатыры ичин о вакыт кысалдылды. 23Озаман еер биркимсей дейӓрсейди сизӓ: „Тӓ, Христос бурада!“ еки: „Христос орада!“, инанмайын. 24Зерӓ пейдаланаӂэк йаланӂы христослар хем йаланӂы пророклар. Йапаӂэклар бӱӱк нышаннар хем шашмаклы ишлӓр, алдатсыннар дейни, оларсайды колай, артык сечилмиш оланнары да. 25Тӓ, Бӓн вакытча сизӓ хаберледим. 26Ӧлӓ ки, еер дейӓрсейдилӓр сизӓ: „Тӓ, О чол ердӓ!“, гитмейин, еки: „Тӓ, О саклы ичердӓ!“, инанмайын. 27Зерӓ, ниӂӓ чимчирик чакэр гӱндуусундан да гӧрӱнер гӱнбатысына кадар, ӧлӓ олаӂэк Адам Оолунун гелмеси дӓ. 28Нередӓ олаӂэк леш, орайы топланаӂэк леш карталлары. 29О зеет гӱннериндӓн сора хемен гӱн карараӂэк, ай вермейеӂек айдынныыны, йылдызлар гӧктӓн дӱшеӂеклӓр, хем гӧкӱн куветлери сарсаланаӂэк. 30Озаман гӧктӓ Адам Оолунун нышаны гӧстерилеӂек. Озаман хепси ердеки сенселелӓр аалайаӂэк. Гӧреӂеклӓр Адам Оолуну, гелӓркӓн гӧкӱн булутлары ӱстӱндӓ бӱӱк куветлӓн хем метинниклӓн. 31О йоллайаӂэк бӱӱк бору сесиннӓн ангиллерини. Оннар топлайаӂэклар Онун сечилмишлерини дӧрт тарафтан, гӧкӱн бир кенарындан ӧбӱр кенарынадан. 32Инӂир фиданындан ӧрнек алын. Ачан даллары йымышээрлар, хем йапраклары ешерерлӓр, билерсиниз, ани йаз йакын. 33Хеп ӧлӓ, сиз дӓ ачан гӧреӂениз хепси буннары, билиниз, ани бу иш йакын, артык капуда. 34Доору сӧлеерим сизӓ, ани бу бой инсан гечмейеӂек, хепси буннар таманнанмайынӂа. 35Ер хем гӧк гечеӂек, ама Беним сӧзлерим хич гечмейеӂек. 36О гӱнӱ хем о саады кимсей билмеер: не гӧктеки ангиллӓр, не дӓ Оол, ама салт Боба. 37Ниӂӓ олду Нойун гӱннериндӓ, хеп ӧлӓ олаӂэк Адам Оолунун гелмесиндӓ дӓ. 38Ниӂӓ о гӱннердӓ потоптан илери ийӓрдилӓр, ичӓрдилӓр хем евленӓрдилӓр о гӱнӓ кадар, ачан Ной гирди геми ичинӓ, 39да бишей шӱпеленмӓрдилӓр, потоп гелмейинӂӓ да хепсини телеф етмейинӂӓ, хеп ӧлӓ олаӂэк Адам Оолунун гелмеси дӓ. 40Озаман ики адам олаӂэк кырда. Бириси алынаӂэк, ӧбӱрӱ калаӂэк. 41Ики кары дермендӓ ун ӱӱдеӂеклӓр. Бириси алынаӂэк, бириси калаӂэк. 42Онуштан кушку олун, зерӓ билмеерсиниз, не гӱнӱ Саабиниз гелеӂек. 43Билиниз, еер билейди евин чорбаӂысы, незаман хырсыз гелеӂек, кушку дураӂэйды да бракмайаӂэйды, евини сойсун. 44Онуштан сиз дӓ олун хазыр, зерӓ Адам Оолу гелеӂек о саатта, ачан хич дӱшӱнмеерсиниз. 45Аӂаба кимдир инанч хем аариф чырак, ангысыны чорбаӂысы койду ӂувапчы кенди евиндӓ хепси чыракларын ӱстӱнӓ, вакыдында дойурсун оннары дейни? 46Мутлу чырак, ангысыны чорбаӂысы, гелмесиндӓ, булаӂэк бӧлӓ йапаркан. 47Доору сӧлеерим сизӓ, ани койаӂэк ону ӂувапчы бӱтӱн кенди варлыы ӱстӱнӓ. 48Ама чырак оларсайды фена да акылӂа дейӓрсейди: „Чорбаӂым ойаланэр“, 49да башларсайды дӱӱмӓӓ кафадарларыны, имӓӓ хем ичмӓӓ сарфошчуларлан, 50чыраан чорбаӂысы гелеӂек бир гӱн, незаман хич беклӓмеер, хем о саатта, незаман хич дӱшӱнмеер, 51чок дӱӱйеӂек, ону икиӱзлӱлӓрлӓн бир ерӓ койаӂэк. Орада олаӂэк ааламак хем диш гыӂырдатмасы.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\