Матфей 25 | Bible.is
Матфей 25

1Озаман Гӧк Падишахлыы он кыза бензӓр олаӂэк, ангылары алдылар кандиллерини да каршы етмӓӓ гӱвеейи чыктылар. 2Оннарын беши аарифти, ама беши диилди аариф. 3Диил аарифлӓр, алып кандиллерини, алмадылар кендилериннӓн зейтин йаайы. 4Ама аариф оланнар кандиллериннӓн алдылар зейтин йаайы да каплар ичиндӓ. 5Чӱнкӱ гӱвӓӓ геч калды, оннар хепси уйукламаа башладылар да уйудулар. 6Геӂӓ йарысы ишидилди бир бӱӱк сес: „Тӓ гӱвӓӓ гелер, чыкын она каршы!“ 7Озаман хепси кызлар уйандылар да хазырладылар кандиллерини. 8Диил аарифлӓр дедилӓр аарифлерӓ: „Верин бизӓ дӓ сизин зейтин йаайыныздан, зерӓ бизим кандиллӓр сӱӱнер“. 9Ама аариф кызлар ӂувап еттилӓр: „Йок насыл верелим, зерӓ сора етишмӓз хем бизӓ, хем сизӓ. Таа ислӓӓ гидин сатыӂылара да сатын алын кендинизӓ“. 10Ачан гиттилӓр сатын алсыннар, гелди гӱвӓӓ. Хазыр оланнар онуннан гирдилӓр дӱӱн еринӓ да капуйу китледилӓр. 11Ондан сора гелдилӓр калан кызлар да йалвардылар: „Чорбаӂы, чорбаӂы, ач бизӓ капуйу!“ 12Ама о ӂувап етти оннара: „Доору сӧлеерим, ани танымээрым сизи!“ 13Ӧлӓ ки, кушку олун, зерӓ билмеерсиниз, не гӱнӱ хем не саатта Адам Оолу гелеӂек. 14Бу олаӂэк, ниӂӓ бир адам, гидеӂейкӓн бир йабанӂы ерӓ, чаарды чыракларыны да пайетти оннара кенди варлыыны. 15Бирисинӓ верди беш талант, икинӂисинӓ верди ики талант, ӱчӱнӂӱсӱнӓ верди бир талант, херкезинӓ беӂериклиинӓ гӧрӓ, сора гитти. 16О, ангысы каблетти беш талант, гидип койду оннары алыш-веришӓ да казанды таа беш талант. 17Хеп ӧлӓ йапты икинӂиси дӓ, ани каблетти ики талант. О да казанды таа ики талант. 18Ама ӱчӱнӂӱсӱ, ангысы каблетти бир талант, гидип казды бир куйу ер ичиндӓ да орайы саклады чорбаӂысынын талантыны. 19Чок вакыттан сора бу чорбаӂы дӧндӱ геери да истеди есап оннардан. 20О, ангысы каблеттийди беш талант, гелди да гетирди таа беш талант, дейип: „Чорбаӂы, сӓн вердин бана беш талант, бӓн казандым таа беш талант“. 21Чорбаӂы деди она: „Хелал, сӓн ии хем инанч чыраксын, олдун инанч аз ишлердӓ, койаӂам сени чок ишлерин ӱстӱнӓ. Катыл чорбаӂынын шенниинӓ!“ 22О, ангысы каблеттийди ики талант, гелди да деди: „Чорбаӂы, сӓн вердин бана ики талант. Бӓн оннарлан казандым таа ики талант“. 23Чорбаӂы деди: „Хелал, сӓн ии хем инанч чыраксын, олдун инанч аз ишлердӓ, койаӂам сени чок ишлерин ӱстӱнӓ. Катыл чорбаӂынын шенниинӓ!“ 24О, ангысы каблеттийди салт бир талант, гелди да деди: „Чорбаӂы, билӓрдим сени, ани кескин адамсын, бичерсин, нередӓ екмедин хем топлээрсын, нередӓ харман дӱӱмедин. 25Бӓн корктум, онуштан, гидип, гӧмдӱм бу таланты ер ичинӓ. Шинди ал, не сенин“. 26Чорбаӂы деди она: „Йарамаз хем хайлаз чырак! Билӓрдин, ани бичерим, нередӓ екмедим хем топлээрым, нередӓ харман дӱӱмедим. 27Онуштан сӓн лӓӓзымды койасын парамы банкаӂылара. Шинди, ачан дӧндӱм геери, алаӂэйдым парамы гелирлӓн. 28Алын ондан бу таланты да верин она, кимдӓ вар он талант. 29Зерӓ кимдӓ вар, она таа верилеӂек, ама кимдӓ йок, ондан алынаӂэк, нейи дӓ вар. 30Ама бу йарамаз чыраамы атын дышанкы караннаа. Орада олаӂэк ааламак хем диш гыӂырдатмасы“. /Сӧлейип буну, деди: „Кимин вар кулаа ишитмӓӓ дейни, ко ишитсин!“/ 31Ачан Адам Оолу Кенди метиннииндӓ гелеӂек, хем хепси айоз ангиллӓр Онуннан, озаман отураӂэк Кенди метинни чорбаӂылык скемнесиндӓ. 32Хепси миллетлӓр топланаӂэк Онун ӧнӱнӓ. Да айыраӂэк оннары бири-бириндӓн, ниӂӓ айырэр гӱдӱӂӱ койуннары текелердӓн. 33Койуннары айыраӂэк саа тарафына, ама текелери – сол тарафына. 34Озаман Падишах дейеӂек саа тарафында оланнара: „Гелин, Бобамын иисӧзленмишлери, да елӓ алын Падишахлыы, ани хазырланмыш сизӓ дӱннейин курулмасындан. 35Зерӓ аачтым, да сиз дойурдунуз Бени. Сусуздум, да вердиниз су, ичейим. Йабанӂыйдым, каблеттиниз Бени. 36Чыплактым, гиидирдиниз Бени. Хастайдым, гелдиниз Бана. Капанда капалыйдым, долаштыныз Бени“. 37Озаман доору оланнар ӂувап едеӂеклӓр: „Сааби, незаман аач Сени гӧрдӱк да дойурдук? Еки незаман сусуздун, да су вердик, ичӓсин? 38Незаман йабанӂы Сени гӧрдӱк да каблеттик? Еки чыплак, да гиидирдик? 39Незаман хаста Сени гӧрдӱк еки капанда да Сана гелдик?“ 40Падишах ӂувап едеӂек оннара: „Доору сӧлеерим сизӓ, кач сыра буннары йаптыныз бу ен кӱчӱк кардашларымдан бирисинӓ, Бана Кендимӓ йаптыныз“. 41Сора дейеӂек сол тарафында оланнара: „Гидин Бендӓн, сиз бетвалылар, дивеч атешӓ, ани хазырланмыш диавола хем онун ангиллеринӓ! 42Зерӓ аачтым, да дойурмадыныз Бени. Сусуздум, да су ичейим, вермединиз. 43Йабанӂыйдым, каблетмединиз Бени. Хастайдым, капанда булундум, да гелмединиз Бана“. 44Озаман оннар дейеӂеклӓр: „Сааби, незаман гӧрдӱк Сени аач, сусуз, йабанӂы, чыплак, хаста, капанда да йардым етмедик Сана?“ 45Озаман О ӂувап едеӂек: „Доору сӧлеерим сизӓ, ани кач сыра буну йапмадыныз бу ен кӱчӱк кардашларымдан бирисинӓ, Бана йапмадыныз“. 46Буннар гидеӂеклӓр дивеч ӂезайа, ама доору оланнар – дивеч йашамайа».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\