Матфей 26 | Bible.is
Матфей 26

1Хепсини буннары аннаттыктан сора Иисус деди Кенди ӱӱрениӂилеринӓ: 2«Билерсиниз, ани ики гӱндӓн сора Паскеллӓ йортусу олаӂэк? Озаман Адам Оолу даавайа верилеӂек, ставроза герилмиш олсун». 3Озаман топландылар бӱӱк попазлар, билгичлӓр хем халк аксакаллары Кайафанын, баш попазын, аулу ичинӓ. 4Да аннаштылар, несой шалвирликлӓн тутсуннар Иисусу да ӧлдӱрсӱннӓр. 5Ама дедилӓр: «Салт олмаз буну йапмаа йортуда, ки инсан дебрешмесин». 6Ачан Иисус булунарды Вифанийа кӱӱйӱндӓ, лепралы Симонун евиндӓ, 7Она йаклашты бир кары ак мермер кап ичиндӓ пек паалы кокулуклан, да Иисус софрада булунуркан, кокулуу дӧктӱ Иисусун башына. 8Ӱӱрениӂилӓр, ачан гӧрдӱлӓр буну, ӱфкеленип, дедилӓр: «Не лӓӓзымды йапылсын бу зӓннык? 9Бу кокулуу варды насыл сатмаа чок парайа да буну фукааралара вермӓӓ». 10Иисус билӓрди, не лафедӓрдилӓр, да деди оннара: «Нечин гӱӂендирерсиниз карыйы? О бир йакышыклы иш йапты Беним ичин. 11Фукааралар херзаман сизиннӓн, ама Бӓн херзаман олмайаӂам. 12Дӧкӱп бу кокулуу гӱӱдемин ӱстӱнӓ, хазырлады Бени гӧмӱлмӓк ичин. 13Доору сӧлеерим сизӓ, ани бӱтӱн дӱннедӓ, нередӓ Ии Хабер насаат олаӂэк, бу карынын йаптыы сӧленеӂек да она анылмак олаӂэк». 14Озаман оники ӱӱрениӂидӓн бириси, Иуда Искариот, гитти бӱӱк попазлара 15да деди: «Не вереӂениз бана, еер верирсейдим Иисусу сизин елинизӓ?» Оннар ададылар, вермӓӓ она отуз гӱмӱш. 16Бундан сора Иуда аарарды уйгун вакыт, ки версин Иисусу оннарын еллеринӓ. 17Хамурсуз йортунун илк гӱнӱндӓ ӱӱрениӂилӓр гелдилӓр Иисуса да дедилӓр Она: «Нередӓ истеерсин хазырлайалым Сана Паскеллӓ имеени?» 18О деди: «Гидин касаба ичинӓ, те о филан адама да дейин она: „Ӱӱредиӂи деер: Беним вакыдым йаклашты, сендӓ йортулайаӂам Паскеллейи ӱӱрениӂилеримнӓн“». 19Ӱӱрениӂилӓр йаптылар ӧлӓ, ниӂӓ Иисус сымарлады, да хазырладылар Паскеллейи. 20Авшамнен Иисус оники ӱӱрениӂисиннӓн ерлешти софрайа. 21Оннар ийӓркӓн, Иисус деди: «Доору сӧлеерим сизӓ, ани сиздӓн бириси Бени сатаӂэк». 22Оннар пек кахырландылар да башладылар бири-бири арды сора Она сормаа: «Аӂаба, диилим ми Бӓн, Сааби?» 23Иисус ӂувап етти: «Ким узатты елини Бенимнӓн чини ичинӓ, о Бени сатаӂэк. 24Хакына, ани Адам Оолу гидер, ниӂӓ Онун ичин йазылы. Ама вай о адама, кимдӓн Адам Оолу сатылэр! Она таа ии олаӂэйды, хич дуумасын!» 25Иуда, ани сатты Ону, деди: «Ӱӱредиӂи, аӂаба диилим ми бӓн?» «Ӧлӓ, ниӂӓ сӧледин», – ӂувап етти Иисус. 26Ачан оннар ийӓрдилӓр, Иисус алды бир екмек, иисӧзледи, кырды да верди ӱӱрениӂилеринӓ, дейип: «Алын да ийин, бу – Беним гӱӱдӓм». 27Сора алды бир чӧлмек, шӱкӱр етти Аллаха, верди оннара, дейип: «Ичин хепсиниз ондан, 28зерӓ бу – Беним каным, ени баалантынын каны, ани дӧкӱлер чойу ичин, ки гӱнахлары баашлансын. 29Сӧлеерим сизӓ, ани бӱӱндӓн ӧтӓӓ ичмейеӂӓм бу чотук мейвасындан о гӱнӓ кадар, ачан ичеӂӓм таазесини сизиннӓн Бобамын Падишахлыында». 30Бир псалма чалдыктан сора, оннар гиттилӓр Зейтин байырына. 31Иисус деди оннара: «Хепсиниз бу геӂӓ Беним бетеримӓ сӱрчеӂениз, зерӓ вар йазылы: „Ураӂам Гӱдӱӂӱйӱ, да койуннар даалаӂэк“. 32Ама дирилдиктӓн сора сиздӓн ӧнӂӓ Галилейайа гидеӂӓм». 33Петри ӂувап етти Она: «Хепси сӱрчӓрсейди Сенин бетеринӓ, бӓн бир сыра билӓ сӱрчмейеӂӓм». 34Иисус она деди: «Доору сӧлеерим сана, ани бу геӂӓ, хороз ӧтӱнӂӓ, сӓн ӱч сыра атылаӂан Бендӓн». 35Петри деди: «Еер лӓӓзым оларсайды ӧлейим дӓ Сениннӓн, хеп окадар атылмарым Сендӓн». Калан ӱӱрениӂилӓр дӓ хеп ӧлӓ лафеттилӓр. 36Сора Иисус оннарлан гитти бир ерӓ, ады Гефсимани. Да деди ӱӱрениӂилеринӓ: «Отурун бурада. Бӓн гидеӂӓм орайы, дуа едейим дейни». 37Алды Петрийи хем Зеведейин ики оолуну да башлады кахырланмаа хем зеетленмӓӓ. 38Иисус деди оннара: «Ӂаным кахырлы ӧлӱмӓдӓн. Калын бурада Бенимнӓн да кушку олун!» 39Сора гитти бираз таа илери, дӱштӱ ӱзӱкойну ерӓ да башлады дуа етмӓӓ: «Бобам, еер варсайды ниӂӓ, ко ашсын бу аӂы чӧлмек Бендӓн. Хеп окадар олсун диил ӧлӓ, ниӂӓ Бӓн истеерим, ама ниӂӓ Сӓн». 40Сора гелди ӱӱрениӂилеринӓ, булду оннары уйуйаркан да деди Петрийӓ: «Не бир саат баарлем кушку дурамадыныз Бенимнӓн? 41Кушку олун хем дуа един, ки денемейӓ дӱшмейӓсиниз. Дух хавез, ама тен куветсиз». 42Гитти енидӓн икинӂи сыра дуа етмӓӓ да деди: «Бобам, еер йоксайды ниӂӓ ашсын бу чӧлмек Бендӓн, ки ичмейим ону, ко олсун Сенин истедиин». 43Сора Иисус енидӓн дӧндӱ геери ӱӱрениӂилеринӓ да булду оннары уйуйаркан, зерӓ уйкудан аарлашмышты гӧзлери. 44Енидӓн бракып оннары, узаклашты да дуа етти ӱчӱнӂӱ сыра, дейип хеп о лафлары. 45Сора гелди ӱӱрениӂилеринӓ да деди оннара: «Сиз хеп таа уйуйэрсыныз хем динненерсиниз ми? Тӓ гелди саат, ачан Адам Оолу верилер гӱнахкерлерин елинӓ. 46Калкын, гиделим! Тӓ, Беним сатыӂым йаклашты». 47Иисус таа лафедӓркӓн, гелди Иуда, оникидӓн бириси, хем онуннан барабар чок инсан кылычларлан хем мочугаларлан, йолланылмыш бӱӱк попазлардан хем халк аксакалларындан. 48Сатыӂы вердийди оннара бутӱрлӱ нышан: «Кими ӧпеӂӓм, Одур Иисус, Ону тутун!» 49Бирдӓн йаклашты Иисуса да деди: «Селӓм, Ӱӱредиӂи!», сора ӧптӱ Ону. 50Иисус деди она: «Достум, не гелдин йапмаа, йап!» Озаман инсаннар йаклаштылар Иисуса да, узадып еллерини, туттулар Ону. 51Бириси, ани Иисуслан барабарды, узатты елини да чыкарды кылыӂыны, урду баш попазын кулуна да кести онун кулааны. 52Озаман Иисус деди: «Кой кылыӂыны еринӓ, зерӓ херкези, ким кылыч чыкарэр, кылычтан ӧлдӱрӱлер. 53Оса санэрсын, йок насыл йалварайым Бобама, ки йолласын Бана йардыма ангиллери, оники легиондан зеедӓ ми? 54Ама озаман несой таманнанаӂэк Айоз Йазылар, ангылары деер, ани хепси бӧлӓ лӓӓзым олсун?» 55Озаман Иисус деди инсана: «Сиз чыктыныз Бени тутмаа, ниӂӓ бир хайдуду, кылычларлан хем мочугаларлан. Хер гӱн отурурдум Айоз бинада, ӱӱредерӓк инсаны, да тутмадыныз Бени. 56Ама хепси буннар олду, ки таманнансын пророкларын йазылары». Бундан сора хепси ӱӱрениӂилӓр брактылар Ону да качтылар. 57Иисусу тутаннар гӧтӱрдӱлӓр Ону баш попаза, Кайафайа, кимин евиндӓ топланмышты билгичлӓр хем аксакаллар. 58Петри гидӓрди Онун ардына узактан-узаа, баш попазын аулуна кадар. Сора гирди аул ичинӓ, отурду бекчилӓрлӓн барабар, ки гӧрсӱн нейлӓн бу иш битеӂек. 59Бӱӱк попазлар, аксакаллар хем бӱтӱн Синедрион Иисуса каршы аарардылар йаланӂы шаатлык, ки ӧлдӱрсӱннӓр Ону, 60ама буламадылар, макар ки чок йаланӂы шаат чыкты ортайа. Сонда гелди таа ики шаат. 61Оннар дедилӓр: «О деди: „Бӓн вар ниӂӓ йыкайым Аллахын Айоз бинасыны да ӱч гӱнӓ кадар енидӓн йываӂам ону“». 62Баш попаз калкты айакча да сорду: «Хич ӂувап етмейеӂӓн ми? Не сӧлеерлӓр шаатлар Сана каршы?» 63Иисус сусарды. Баш попаз деди она: «Емин еттирерим Сана дири Аллахлан, сӧлӓ бизӓ, Сӓнсин ми Христос, Аллахын Оолу?» 64«Ӧлӓ, ниӂӓ сӧледин, – ӂувап етти Иисус. – Бундан таа зеедӓ сӧлеерим сизӓ: бӱӱндӓн ӧтӓӓ гӧреӂениз Адам Оолуну отураркан Кудретлинин саа тарафында хем гелӓркӓн гӧк булутлары ӱстӱндӓ». 65Озаман баш попаз йыртты рубаларыны да баарды: «Кӧтӱледи Аллахы! Не лӓӓзым бизӓ башка шаат? Демин кендиниз ишиттиниз, ниӂӓ кӧтӱледи Аллахы! 66Не дейеӂениз?» Оннар ӂувап еттилӓр: «Кабаатлы, ӂезалансын ӧлӱмнӓн!» 67Озаман тӱкӱрдӱлӓр ӱзӱнӓ, дӱӱдӱлӓр шамарлан. 68Да дейӓрдилӓр: «Пророклук ет бизӓ, Христос, ким урду Сана?» 69Петри дурарды дышарда, аул ичиндӓ. Бир изметчийка йаклашты она да деди: «Сӓн дӓ Галилейалы Иисуслан булунардын!» 70Петри атылды хепсинин ӧнӱндӓ да деди: «Хич аннамээрым, не сӧлеерсин». 71Ачан чыкты токатлар йанына, бир башка изметчийка гӧрдӱ ону да деди оннара, ким орадайды: «Бу адам да Назаретли Иисусланды». 72Петри енидӓн атылды да емин етти: «Хич танымээрым бу Адамы!» 73Бираздана орада дураннар йаклаштылар Петрийӓ да дедилӓр: «Аслы, сӓн дӓ оннардансын, зерӓ сенин лафын таныдэр сени». 74Петри башлады бетвайлан емин етмӓӓ: «Хич танымээрым бу Адамы!» Таман о вакыт хороз ӧттӱ. 75Петринин аклына гелди, не сӧледийди Иисус: «Хороз ӧтӱнӂӓ, сӓн ӱч сыра Бендӓн атылаӂан». Петри чыкты дышары да аӂы аалады.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\