Матфей 27

1Ачан сабаа олду, бӱӱк попазлар хем халк аксакаллары аннаштылар Иисусу ӧлдӱрсӱннӓр. 2Баалайып Ону, гӧтӱрдӱлӓр да вердилӓр кулланыӂы Понтий Пилата. 3Ачан Иуда, ани сатты Иисусу, аннады, ани Иисусу даавайа вердилӓр, пишман олду. Гетирди геери отуз гӱмӱшӱ да верди бӱӱк попазлара хем аксакаллара. 4О деди: «Гӱнаха гирдим, зерӓ кабаатсыз адам каны саттым». «Бизӓ не? Сӓн кендин бак», – ӂувап етти оннар. 5Иуда атты гӱмӱшлери Айоз бина ичинӓ, сора гитти да асылды. 6Бӱӱк попазлар топладылар гӱмӱшлери да дедилӓр: «Дӱшмӓр коймаа бу парайы Айоз бинанын хазнасына, зерӓ бу кан парасы». 7Аннаштылар бу парайлан чӧлмекчинин тарласыны сатын алсыннар, мезар ери олсун, йабанӂылары гӧммӓӓ дейни. 8Онуштан бӱӱнкӱ гӱнӓ кадар бу тарланын ады: «Кан тарласы». 9Озаман таманнанды, не хаберледийди пророк Иеремийа, ангысы деер: «Алдылар отуз гӱмӱшӱ, паа курушуну, ани Израил ооллары курду Онун ичин, 10да вердилӓр чӧлмекчинин тарласы ичин, ниӂӓ бана Сааби сӧледи». 11Иисус чыкты кулланыӂынын ӧнӱнӓ, ангысы сорду Она: «Сӓнсин ми Иудейлерин Падишахы?» «Ӧлӓ, ниӂӓ сӧлеерсин», – ӂувап етти Иисус. 12Ама бӱӱк попазларын хем аксакалларын амазларына хич ӂувап етмеди. 13Озаман Пилат деди Она: «Не, ишитмеерсин ми, некадар чок кабаатландырэрлар Сени?» 14Иисус она хич бир дӓ лаф ӂувап етмеди. Кулланыӂы буна пек шашты. 15Хер Паскеллӓ йортусунда кулланыӂы, адетинӓ гӧрӓ, колверӓрди капанӂылардан бирисини, кими инсан истӓрди. 16О вакыт капалыйды бир анылмыш адам, ады Варавва. 17Ачан хепси топлуйдулар, Пилат сорду оннара: «Кими истеерсиниз колверейим? Вараввайы мы оса Иисусу му, Ангысына денер Христос?» 18Зерӓ билӓрди, ани хасеетлик бетеринӓ вердилӓр Иисусу онун елинӓ. 19Ачан Пилат таа отурарды даава скемнесиндӓ, онун карысы йоллады она, сӧлесиннӓр: «Бак йапмайасын бишей бу доору адама. Бу геӂӓ чок зеет чектим, ачан Ону дӱшӱмдӓ гӧрдӱм». 20Бӱӱк попазлар хем аксакаллар кызыштырдылар инсаны истесиннӓр Вараввайы, ама Иисусу ӧлдӱрсӱннӓр. 21Кулланыӂы сорду оннара: «Ангысыны оннарын икисиндӓн колверейим?» «Вараввайы!» – баардылар оннар. 22Пилат деди оннара: «Не йапайым Иисуслан, Ангысына денер Христос?» «Герилмиш олсун ставроза!» – баардылар оннар. 23Кулланыӂы деди: «Е не кӧтӱлӱк йапты?» Ама оннар чекеттилӓр таа пек баармаа: «Герилмиш олсун ставроза!» 24Ачан Пилат гӧрдӱ, ани бишей йапамээр, буна каршы, калабалык дебрешер, алды су, йыкады еллерини инсанын ӧнӱндӓ да деди: «Бӓн диилим кабаатлы бу доору Адамын каны ичин. Бакын кендиниз!» 25Хепси инсан ӂувап етти: «Онун каны дӱшсӱн бизим ӱстӱмӱзӓ хем бизим ушакларымызын ӱстӱнӓ». 26Озаман Пилат колверди Вараввайы, ама Иисусу камчылайып, верди, ки герсиннӓр ставроза. 27Сора кулланыӂынын аскерлери гӧтӱрдӱлӓр Иисусу Преториума. Онун долайына топландылар хепси аскерлӓр. 28Сойундурдулар Онун рубаларыны да гиидирдилӓр кырмызы ӱст руба. 29Ӧрдӱлӓр тикенни чалыдан бир фенец да койдулар Онун башына, сора вердилӓр бир сопа саа елинӓ. Диз чӧкӱрдӱлӓр ӧнӱндӓ да, гӱлмӓӓ алып, дейӓрдилӓр: «Селӓм Сана, Иудейлерин Падишахы!» 30Тӱкӱрӱрдӱлӓр Онун ӱстӱнӓ, сора алып сопайы, кафасына урурдулар. 31Гӱлмӓӓ алдыктан сора сойундурдулар кырмызы ӱст рубайы, гиидирдилӓр Кенди рубаларыны да гӧтӱрдӱлӓр Ону, ставроза гермӓӓ. 32Касабадан чыкаркан, каршы гелдилӓр киринели бир адамнан, ады Симон. Ону зорладылар, гӧтӱрсӱн Иисусун ставрозуну. 33Ачан етиштилӓр о ерӓ, ани ады Голгофа, аннамасы «баш кемии ери», 34вердилӓр ичсин шарап, карышык аӂы бишейлӓн, ама Иисус, дадып, истӓмеди ичсин. 35Гердиктӓн сора, аттылар четелӓ да пайеттилӓр Онун рубаларыны. 36Сора отурдулар да йанында бекчилик едӓрдилӓр. 37Башы ӱстӱндӓ тактылар кабаатыны, йазылы: «Иисус – Иудейлерин Падишахы». 38Онуннан барабар ставроза гердилӓр ики хайдут: бирисини саа, ӧбӱрӱнӱ дӓ сол тарафына. 39Орадан геченнӓр кӧтӱлӓрдилӓр Ону да, башларыны саллайарак, дейӓрдилӓр: 40«Сӓн, ани йыкэрсын Айоз бинайы да ӱч гӱндӓ енидӓн йапэрсын, еер Сӓн Аллахын Оолусайдын, куртар Кендини да ин ерӓ ставроздан!» 41Хеп ӧлӓ бӱӱк попазлар, билгичлӓр хем аксакаллар /фарисейлӓрлӓн барабар/ гӱлмӓӓ алардылар Ону да дейӓрдилӓр: 42«О башкаларыны куртарды, ама Кендини куртарамээр! Еер О Израилин падишахыйса, инсин ерӓ ставроздан, да биз инанаӂэз Она! 43Умутланарды Аллаха, ко шинди куртарсын Ону Аллах, еер Ону севӓрсӓ. Зерӓ О Кенди дейӓрди: „Бӓн Аллахын Оолуйум!“» 44Хайдутлар, ани герилийдилӓр Онуннан, хеп ӧлӓ кӧтӱлӓрдилӓр Ону. 45Алтынӂы сааттан докузунӂу саада кадар олду караннык бӱтӱн мемлекеттӓ. 46Докузунӂу саадын долайында Иисус баарды бӱӱк сеслӓн: «Ели! Ели! Лема шевактани?» Аннамасы: «Аллахым! Аллахым! Нечин Бени брактын?» 47Орада дураннардан кимиси, ишидип бу лафлары, дедилӓр: «О чаарэр Илийайы!» 48Бириси качты, чабук алды бир сӱнкер, бандырды ону ииши шарап ичинӓ да, такып бир сопайа, верди, ичсин. 49Ама каланы дейӓрдилӓр: «Дурун, бакалым, гелеӂек ми Илийа, куртарсын Ону?» 50Иисус енидӓн баарды бӱӱк сеслӓн да верди духуну. 51Бирдӓн Айоз бинанын ичиндӓ пердӓ йыртылды ики парчайа, йукардан ашаа кадар. Ер тепреди, ташлар чатладылар, 52мезарлар ачылдылар. Чок айозларын гӱӱделери, ани ӧлдӱйдӱлӓр, дирилдилӓр 53да, мезарлар ичиндӓн чыкып, Онун дирилмесиндӓн сора гирдилӓр айоз касабайа да чойуна гӧстерилдилӓр. 54Аскер ӱзбашы хем аскерлӓр, ани бекчилик едӓрдилӓр Иисусун йанында, ачан гӧрдӱлӓр ер тепремесини хем хепсини, не олду, пек корктулар да дедилӓр: «Хакына, О Аллахын Оолуйду!» 55Орада варды чок кары, ангылары узактан сииредӓрдилӓр, хем ангылары Галилейадан гиттийдилӓр Иисусун ардына, измет едерӓк Она. 56Оннарын арасында Марийа Магдалина хем Марийа, Иаковун хем Иосифин аналары, хем Зеведейин оолларын аналары. 57Авшамнен гелди бир зенгин адам, ады Иосиф, Аримафейа касабасындан, хеп Иисусун ӱӱрениӂилериндӓн. 58Гитти Пилата да истеди Иисусун гӱӱдесини. Пилат изин етти, версиннӓр она. 59Иосиф алды гӱӱдейи да сарды бийаз кетен чаршафлан, 60ерлештирди Ону кенди мезары ичинӓ, ангысыны оймушту канарада. Сора девирди бир бӱӱк таш мезарын капусуна да гитти. 61Орадайды Марийа Магдалина хем ӧбӱр Марийа. Оннар отурурдулар мезара каршы. 62Ертеси гӱнӱ, ӂумаа гӱнӱндӓн сора, бӱӱк попазлар хем фарисейлӓр топландылар Пилатын ӧнӱнӓ да дедилӓр: 63«Чорбаӂы, биз аклымыза гетирдик, ани о алдадыӂы, таа йашаркан, деди: „Ӱчӱнӂӱ гӱнӱ дирилеӂӓм“. 64Онуштан сымарла, бекленилсин мезар ӱчӱнӂӱ гӱнӓ кадар, ки биртӱрлӱ гелмесиннӓр Онун ӱӱрениӂилери геӂӓ да чалмасыннар гӱӱдесини, сора демесиннӓр инсана, ани дирилди ӧлӱдӓн. Бу сон йалан олаӂэк таа кӧтӱ илкинкисиндӓн». 65Пилат деди: «Вар бир бӧлӱк бекчиниз, гидин да коруйун мезары, ниӂӓ билерсиниз». 66Оннар гиттилӓр да корудулар мезары бекчилӓрлӓн, мӱхӱрлейип ташы.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\