Матфей 5

1Иисус ачан гӧрдӱ инсаны, пинди байыр ӱстӱнӓ да, отурдуктан сора, Она йаклаштылар Онун ӱӱрениӂилери. 2О сора башлады лафетмӓӓ да бутӱрлӱ ӱӱретмӓӓ: 3«Мутлу духлан фукаара оланнара, зерӓ Аллахын Падишахлыы оннарын олаӂэк! 4Мутлу аалайаннара, зерӓ оннар иилендирилеӂек! 5Мутлу йаваш оланнара, зерӓ оннар ерин мирасчылары олаӂэк! 6Мутлу аач хем сусуз оланнара доорулук ичин, зерӓ оннар дойунаӂэк! 7Мутлу аӂыйаннара, зерӓ оннар аӂыйанылмыш олаӂэк! 8Мутлу темиз ӱреклилерӓ, зерӓ оннар Аллахы гӧреӂек! 9Мутлу барыштырыӂылара, зерӓ оннара денеӂек Аллахын ооллары! 10Мутлу доорулук ичин кооланмыш оланнара, зерӓ Гӧк Падишахлыы оннарын олаӂэк! 11Мутлу сизӓ, ачан сизи инсан фена лафедер хем коолээр хем хертӱрлӱ йалан лафларлан Беним ичин кӧтӱлеер! 12Севинин хем шенненин, зерӓ бӱӱктӱр сизин ӧдеениз гӧклердӓ. Хеп ӧлӓ коолардылар пророклары, сиздӓн илери. 13Сизсиниз ерин тузу. Ама еер туз кайбедӓрсейди дадыны, несой вар насыл ону енидӓн тузлу йапмаа? Озаман бишей ичин йарамаз. Калэр саде атылсын дышары, ки инсан ону айаклан чиинесин. 14Сизсиниз – дӱннейин айдынныы. Касаба, ани дурэр байыр ӱстӱндӓ, йок насыл саклансын. 15Инсан тутуштурмээр шафкы, ки койсун ону бир кап алтына, ама койэрлар кандиллик ӱстӱнӓ, ки айдыннык етсин хепсинӓ, ким ичердӓ. 16Хеп ӧлӓ шафк етсин сизин дӓ айдынныыныз инсанын ӧнӱндӓ, ки оннар, гӧрӱп ии ишлеринизи, метиннесиннӓр сизин Гӧктеки Бобанызы. 17Санмайасыныз, ани Бӓн гелдим йок етмӓӓ Айоз Закону еки пророклары. Гелмедим йок едейим, ама таманнайым. 18Зерӓ доору сӧлеерим сизӓ: окадар вакыт, некадар гӧк хем ер гечмейеӂек, гечмейеӂек бир дӓ нокта, бир дӓ чизги Закондан, хепси таманнанмайынӂа. 19Ӧлӓ ки, ким буннардан ен кӱчӱк сымарламайы басаӂэк да ӧлӓ башкасыны да ӱӱредеӂек, она денеӂек ен кӱчӱк Гӧк Падишахлыында. Ама хепси, ким таманнайаӂэк хем башкасыны да ӧлӓ ӱӱредеӂек, она ен бӱӱк Гӧк Падишахлыында денеӂек. 20Зерӓ сизӓ сӧлеерим: еер сизин доорулуунуз гечмӓрсейди билгичлерин хем фарисейлерин доорулукларыны, озаман хич биртӱрлӱ билӓ гирмейеӂениз Гӧк Падишахлыына. 21Ишиттиниз, ани евел вакыттан инсаннара сӧленди: „Ӧлдӱрмейӓсин. Херкез, ким ӧлдӱреӂек, дааваланмыш олаӂэк“. 22Ама Бӓн деерим сизӓ, ани херкез, ким ӱфкеленер кардашына, даавалы олаӂэк. Ким деер кардашына: „Рака“, Синедриондан дааваланаӂэк, ама ким деер: „Ахмак“, дааваланаӂэк атештӓ йанмаа ӂендемдӓ. 23Ӧлӓ ки, ачан сӓн курбаннаа гетирерсин баашышыны да орада аклына гетирӓрсейдин, ани сенин кардашын кӱсӱлӱ сана, 24брак курбанныын ӧнӱндӓ баашышыны, илкин гит да барыш кардашыннан, сора гел да гетир баашышыны. 25Аннаш сенин каршы дураныннан некадар тез, онуннан таа йолда булунаркан, ки каршы дуранын вермесин сени дааваӂынын елинӓ, дааваӂы да зынданӂыйа, да капамасыннар сени биртӱрлӱ зындана. 26Доору сӧлеерим сана, ани чыкамайаӂан орадан, ӧдӓмейинӂӓ битки кодранты. 27Ишиттиниз, не сӧленди /евел вакыттан инсаннара/: „Ороспулук йапмайасын“. 28Ама Бӓн деерим сизӓ: ким бакэр бир карыйа майыллыклан, артык ӱреендӓ ороспулук йапэр онуннан. 29Еер саа гӧзӱн гӱнаха дӱшӱрӓрсӓ сени, чыкар ону да сыбыт. Таа ислӓӓ кайбедӓсин бир ек гӱӱдендӓн, некадар бӱтӱн гӱӱдӓннӓн ӂендемӓ атыласын. 30Еер саа елин гӱнаха дӱшӱрӓрсӓ сени, кес ону да сыбыт. Таа ислӓӓ кайбедӓсин бир ек гӱӱдендӓн, некадар бӱтӱн гӱӱдӓннӓн ӂендемӓ гидӓсин. 31Хеп ӧлӓ сӧленмиш: „Херкез, ким айырылэр карысындан, она айырылмак кийады версин“. 32Ама Бӓн деерим: херкез, ким айырылэр карысындан хайырсызлыктан башка бетерӓ, верер колайлык она ороспулук йапсын. Хем херкез, ким евленер коӂасындан айырылмыш карыйа, ороспулук йапэр. 33Хеп ӧлӓ ишиттиниз, не сӧленди евел вакыттан инсаннара: „Йалан емин етмейӓсин, ама таманнайасын Аллахын ӧнӱндӓ, не емин еттин“. 34Ама Бӓн сизӓ деерим: хич емин етмейин, не гӧклӓн, зерӓ о Аллахын чорбаӂылык скемнеси, 35не ерлӓн, зерӓ о Аллахын айак скемнеси, не дӓ Иерусалимнӓн, зерӓ о бӱӱк Падишахын касабасы. 36Емин етмӓ кенди башына, зерӓ йапамээрсын бир дӓ сачыны кара йада бийаз. 37Ко олсун сизин лафыныз: „Еер ӧлӓйсӓ – ӧлӓ. Еер олмазса – олмаз“. Не буннардан зеедӓ, о йарамаздан гелер. 38Ишиттиниз, не сӧленди: „Гӧз – гӧз ичин, диш – диш ичин“. 39Ама Бӓн сизӓ деерим: дурмайын каршы фена йапаннара, ама ким урэр сенин саа йанаана, чевир она сол йанааны да. 40Ким сениннӓн даавалашмаа истеер, ки алсын гӧлмеени, вер она ӱст рубаны да. 41Зорларсайды биркимсей сени, гидӓсин онуннан бин адым, гит ики бин. 42Ким истеер сендӓн, вер она. Дӧнмӓ арканы она, ким истеер ӧдӱнч сендӓн. 43Ишиттиниз, не сӧленди: „Севӓсин йакын оланыны, ама душманындан азетмейӓсин“. 44Ама Бӓн сизӓ деерим: душманнарынызы севин, /бетва еденнери иисӧзлейин. Йапын иилик оннара, ким азетмеер сиздӓн,/ дуа един оннар ичин, ким /гӱӂендирер хем/ коолээр сизи, 45Гӧктеки Бобанын ооллары оласыныз дейни. Зерӓ О йапэр, ки гӱн дуусун ниӂӓ ии оланнара, хеп ӧлӓ фена оланнара да. Верер йаамур доору оланнара, хеп ӧлӓ кӧтӱ оланнара да. 46Еер севӓрсейдиниз салт оннары, ким сизи север, не ӧдек беклеерсиниз? Йапмээр мы буну харччылар да? 47Еер селӓм верӓрсейдиниз саде кенди кардашларыныза, не ӱстӱн иш йапэрсыныз? Аӂаба тайфӓннар да хеп бӧлӓ йапмээрлар мы? 48Онуштан, олун таман, ниӂӓ сизин Гӧктеки Бобаныз таман.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\