Матфей 8

1Ачан Иисус инди байыр ӱстӱндӓн, Онун ардына гитти чок инсан. 2Бир лепралы хаста йаклашты Она, баш иилтти да деди: «Сааби, еер истӓрсейдин, вар насыл бени паклайасын». 3Иисус узатты елини, дииди она да деди: «Истеерим, паклан!» Хемен хаста лепрадан пакланды. 4Сора Иисус деди она: «Бак, сӧлӓмейӓсин кимсейӓ, ама гит да гӧстерил попаза. Гетир баашыш, не Моисей сыралады, ки шаатлык олсун инсана». 5Ачан Иисус гирди Капернаум касабасына, йаклашты Она аскер ӱзбашы, ангысы йалварды: 6«Сааби, беним изметкерим йатэр ичердӓ кӧтӱрӱм да пек чок зеетленер». 7Иисус деди: «Гидеӂӓм алыштырайым ону». 8«Сааби, бӓн етмеерим, ки Сӓн гирӓсин беним евимӓ. Саде де бир лаф, да беним изметкерим алышаӂэк, – деди аскер ӱзбашы. – 9Зерӓ бӓн дӓ заабитлик алтындайым, беним дӓ елим алтында вар аскерлӓр. Ачан бирисинӓ деерим: „Гит“, о гидер. Башкасына деерим: „Гел“, о гелер. Чыраама деерим: „Йап бу иши“, о йапэр». 10Ачан Иисус ишитти бу лафлары, шашты да деди оннара, ким гелӓрди Онун ардына: «Доору сӧлеерим сизӓ, ани бӱтӱн Израил ичиндӓ булмадым бӧлӓ бӱӱк инан. 11Сӧлеерим сизӓ, ани гелеӂеклӓр чойу гӱндуусундан хем гӱнбатысындан да отураӂэклар софрайа Авраамнан, Исааклан хем Иаковлан Гӧк Падишахлыында. 12Ама Падишахлыын ооллары уурадылмыш олаӂэклар дышары, караннаа, нередӓ олаӂэк ааламак хем диш гыӂырдатмасы». 13Сора деди аскер ӱзбашына: «Гит, да олсун сенин инанына гӧрӓ». Аскер ӱзбашын изметкери осаат алышты. 14Сора Иисус гелди Петринин евинӓ, онун кайнанасыны патта хаста булду, сытмадан тутулмуш. 15Дииди онун елинӓ, да сытма карыйы бракты. Кары калкты да башлады измет етмӓӓ Иисуса. 16Авшамнен гетирдилӓр Она чок инсан, фена духтан зеетленмиш. О саде бир сӧзӱннӓн оннардан фена духлары чыкарарды хем хепси хасталары алыштырарды, 17ки таманнансын, не сӧленди пророк Исайадан: «О алды бизим йуфкалыкларымызы Кенди ӱстӱнӓ хем ташыды бизим дертлеримизи». 18Ачан Иисус гӧрдӱ чок инсан Кенди долайында, сымарлады ӱӱрениӂилеринӓ, кайыклан гӧлӱн ӧбӱр тарафына гечсиннӓр. 19Озаман Она йаклашты бириси билгичлердӓн да деди: «Ӱӱредиӂи, гидеӂӓм Сенин ардына, нерейи да Сӓн гитсӓн». 20Иисус ӂувап етти: «Тилкилерин иннери, кушларын йувалары вар, ама Адам Оолу йок нерейи башыны койсун». 21Башка бириси ӱӱрениӂилерин арасындан деди: «Сааби, брак, илкин гидейим, бобамы гӧмейим». 22«Гел Беним ардыма, брак, ӧлӱлӓр ӧлӱлерини гӧмсӱн», – деди Иисус. 23Иисус гирди кайык ичинӓ, ӱӱрениӂилери дӓ гирдилӓр Онун ардына. 24Бирдӓн гӧлдӓ чекетти бир бӱӱк боран, ӧлӓ пек серт, ани далгалар кайыы гӧмӓрди, ама Иисус уйуйарды. 25Ӱӱрениӂилӓр йаклаштылар, уйандырдылар Ону да дедилӓр: «Сааби! Куртар бизи, кайбелериз!» 26Иисус деди оннара: «Нечин коркэрсыныз, аз инанӂылар?» Сора калкты, азарлады лӱзгери хем далгалары, да бирдӓн бир бӱӱк услулук олду. 27Инсаннар шаштылар да дедилӓр: «Кимдир Бу, Ангысыны лӱзгерлӓр дӓ, дениз дӓ сеслеерлӓр?» 28Ачан Иисус етишти гӧлӱн ӧбӱр тарафына, Гадара ерлеринӓ, каршылады Ону ики адам, фена духтан тутулу, ангылары мезар лаамнарындан чыктылар. Оннар ӧлӓ титсийдилӓр, ани кимсей гечӓмӓрди о йолдан. 29Оннар башладылар баармаа: «Нейин вар бизимнӓн, /Иисус,/ Аллахын Оолу? Гелдин бурайы вакытсыз зеетлемӓӓ ми бизи?» 30Оннардан узак бӱӱк бир сӱрӱ домуз отларды. 31Фена духлар йалвардылар Иисуса: «Еер уурадарсайдын бизи, йолла, гирелим домуз сӱрӱсӱ ичинӓ». 32«Гидин», – деди Иисус. Оннар чыктылар да гирдилӓр домузлар ичинӓ. Бирдӓн бӱтӱн сӱрӱ хызланды дик йамачтан, атлады гӧл ичинӓ да буулду су ичиндӓ. 33Домузчулар качтылар, да касабайа гелип, сӧледилӓр хепсинӓ, не олду фена духтан тутулу адамнарлан. 34Бӱтӱн касабадан инсан чыкты каршы Иисуса. Гӧрӱп Ону, йалвардылар, гитсин оннарын ерлериндӓн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\