Матфей 9 | Bible.is
Матфей 9

1Иисус гирди бир кайык ичинӓ, гечти гӧлӱ да гелди Кенди касабасына. 2Гетирдилӓр Она бир кӧтӱрӱм хаста, ангысы йатарды дӧшек ӱстӱндӓ. Иисус, гӧрӱп оннарын инаныны, деди кӧтӱрӱм адама: «Гиргиннӓн, оолум! Гӱнахларын баашланды». 3Билгичлердӓн кимиси кенди-кендинӓ дейӓрдилӓр: «Бу адам Аллахы кӧтӱлеер!» 4Иисус таныйарды оннарын неетлерини, онуштан деди: «Нечин кӧтӱ неетлӓр пейдаланэр сиздӓ? 5Не таа колай: демӓӓ „Гӱнахларын баашланды“ мы оса демӓӓ „Калк, да гез“ ми? 6Ама ки билӓсиниз, ани Адам Оолунун вар куведи ер ӱстӱндӓ гӱнахлары баашласын...», – сора кӧтӱрӱм адама деди: «Калк, ал дӧшеени да гит евӓ!» 7Кӧтӱрӱм адам калкты да евӓ гитти. 8Инсан, ачан буну гӧрдӱ, коркту да Аллахы метиннеди, ани адамнара бӧлӓ кувет верер. 9Гечерӓк орадан, Иисус гӧрдӱ бир адам, ани отурарды ердӓ, нередӓ харч топланарды, ады Матфей. Иисус деди она: «Гел ардыма». Матфей калкты да Онун ардына гитти. 10Ачан Иисус Матфейин евиндӓ софрада булунарды, гелди чок харччылар хем гӱнахкерлӓр, софрайа ерлештилӓр Иисуслан хем ӱӱрениӂилериннӓн барабар. 11Фарисейлӓр, гӧрӱп буну, ӱӱрениӂилерӓ дедилӓр: «Нечин сизин Ӱӱредиӂи ийер харччыларлан хем гӱнахкерлӓрлӓн барабар?» 12Иисус ишитти бу лафлары да деди: «Дофтор лӓӓзым диил саа оланнара, ама хасталара. 13Гидин да ӱӱренин, не аннамасы вар бу сӧзлерин: „Аӂыйаннык истеерим, диил курбан“. Бӓн гелмедим, чаарайым доорулары, ама гӱнахкерлери, /Аллаха дӧнсӱннӓр/». 14Озаман гелерлӓр Она Иоанын ӱӱрениӂилери да деерлӓр: «Нечин биз хем фарисейлӓр сык оруч тутэрыз, ама Сенин ӱӱрениӂилерин оруч тутмээрлар?» 15Иисус деди оннара: «Вар мы насыл дӱӱнӂӱлӓр ааласыннар окадар вакыт, некадар гӱвӓӓ йаннарында? Гелеӂек вакыт, ачан гӱвӓӓ алынаӂэк оннардан, озаман оннар оруч тутаӂэк. 16Кимсей ески рубайа ени йама йамамээр, зерӓ о йама таа пек йыртэр рубайы. Сонда йыртык таа бӱӱк олэр. 17Хеп ӧлӓ инсан ени шарабы ески тулумнар ичинӓ долдурмаз, зерӓ тулумнар патлээр. Шарап дӧкӱлер, тулумнар да зӓн олэр. Ени шарабы ени тулумнар ичинӓ долдурэрлар, бутӱрлӱ икиси дӓ корунэр». 18Ачан Иисус сӧлӓрди бу сӧзлери, бир синагога ӧндерӂиси гелди, Она баш иилтти да деди: «Беним кызым шинди ӧлдӱ. Гел да кой еллерини онун ӱстӱнӓ, да о йашасын». 19Иисус калкты да ӱӱрениӂилериннӓн онун ардына гитти. 20Бир кары, оники йылдан беери хаста кан акмасындан, йаклашты Иисуса ардындан да дииди Онун рубасынын етеенӓ. 21О аклынӂа дейӓрди: «Саде диисӓм Онун рубасына, алышаӂам». 22Иисус дӧндӱ геери, гӧрдӱ ону да деди: «Гиргиннӓн, кызым! Сенин инанын сени алыштырды». О кары хемен саа олду. 23Ачан Иисус етишти ӧндерӂинин евинӓ, гӧрдӱ кавалларлан чаланнары хем инсан баарышыны. 24Озаман деди оннара: «Олун бир тарафа, зерӓ кыз ӧлмеди, саде уйуйэр!» Оннар гӱлмӓӓ алдылар Ону. 25Ачан инсан чыкарылды дышары, Иисус гирди ичйанына, тутту кызы елиндӓн, да кыз калкты. 26Бу олушун хабери даалды бӱтӱн о ерӓ. 27Ачан Иисус йолланды орадан, Онун ардына такышты ики кӧӧр адам. Оннар баарардылар: «/Иисус,/ Давидин оолу, аӂы бизи!» 28Ачан гирди ичери, бу кӧӧр адамнар йаклаштылар Она. Иисус сорду оннара: «Инанэрсыныз мы, ани вар ниӂӓ йапайым буну?» «Вар ниӂӓ, Сааби», – ӂувап еттилӓр оннар. 29Озаман дииди оннарын гӧзлеринӓ да деди: «Олсун инаныныза гӧрӓ!» 30Да ачылды оннарын гӧзлери. Иисус сыкыдан сымарлады оннара: «Бакын, билмесин кимсей!» 31Ама оннар, чыкып дышары, бӱтӱн о ерӓ дааттылар хабери Иисус ичин. 32Ачан гиттилӓр бу кӧӧр адамнар, Иисуса гетирдилӓр бир муту, тутулмуш фена духтан. 33Ачан фена дух чыкарылды ондан, муту башлады лафетмӓӓ. Инсан шашты да деди: «Хич бир сыра бӧлӓ иш гӧрӱнмеди Израилдӓ». 34Ама фарисейлӓр дейӓрдилӓр: «О фена духлары чыкарэр фена духларын ӧндерӂисинин кувединнӓн!» 35Иисус гезӓрди кӱӱдӓн кӱӱйӓ хем касабадан касабайа. Ӱӱредӓрди инсаны синагогалар ичиндӓ. Насаат едӓрди Ии Хабери Гӧк Падишахлыы ичин. Алыштырарды хертӱрлӱ хасталыклары хем дертлери. 36Гӧрӱп алай-алай инсан, ӂаны аӂыды оннара, зерӓ оннар зеетленмишти хем даалмышты, ниӂӓ гӱдӱӂӱсӱз койуннар. 37Озаман ӱӱрениӂилеринӓ деди: «Берекет бӱӱк, ама ишчи аз! 38Онуштан дуа един берекет Чорбаӂысына, чыкарсын ишчи екиннерини топламаа».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\