Апокалипсис 22

1Ангил гӧстерди бана йашамак суйунун дересини, ани кристал гиби йалабык. О сызэр Аллахын хем Кузунун чорбаӂылык скемнесиндӓн. 2Касабанын ана йолунун ортасында, деренин ики тарафында булунэр йашамак фиданы, ани оники тӱрлӱ мейва йапэр, хер ай кенди мейвасыны верер. Бу фиданын йапраклары миллетлерин алышмасы ичин. 3Хем хич бишей бетвалы орада олмайаӂэк. Ама Аллахын хем Кузунун чорбаӂылык скемнеси орада олаӂэк, хем Онун чыраклары Она измет едеӂеклӓр. 4Онун ӱзӱнӱ гӧреӂеклӓр, адыны анныларында ташыйаӂэклар. 5Артык геӂӓ олмайаӂэк, хем шафк диил лӓӓзым оннара, не дӓ гӱн айдынныы, зерӓ Сааби Аллах айдыннадаӂэк оннары. Оннар дивечтӓн дивеӂӓ падишахлык едеӂеклӓр. 6Сора ангил деди бана: «Бу сӧзлӓр хакына хем доору. Сааби, пророкларын духларынын Аллахы, ангилини йоллады, ки гӧстерсин Кенди чыракларына, не тездӓ лӓӓзым олсун». 7«Тӓ, тез гелерим. Мутлу, ким таманнээр пророклук сӧзлерини, ани вар бу кийатта!» – деер Иисус. 8Бӓн, Иоан, о, ким буннары гӧрдӱ хем ишитти. Ачан ишиттим хем гӧрдӱм, ангилин айакларына дӱштӱм, ким бана буннары гӧстерӓрди, ки баш иилдейим она. 9Ама о деди бана: «Сакын, буну йапма, зерӓ бӓн саде изметкерим, ниӂӓ сӓн хем сенин кардашларын пророклар хем оннар, ким бу кийадын сӧзлерини таманнээр. Бир Аллаха баш иилт». 10Сора деди бана: «Бу кийадын пророклук сӧзлерини мӱхӱрлӓмейӓсин, зерӓ вакыт йакын. 11Ким кӧтӱлӱк йапэр, таа йапсын кӧтӱлӱк. Ким кирли, кирли калсын. Ким доору, таа йапсын доорулук. Ким айоз, таа айозлансын». 12Иисус деер: «Бӓн тездӓ гелерим, ӧдӓӓм бенимнӓн, ки херкезӓ йаптыкларына гӧрӓ верейим. 13Бӓним Алфа хем Омега, Биринӂи хем Битки, Баш хем Сон. 14Мутлу оннар, ким рубаларыны йыкээр, ки доорулуклары олсун, имӓӓ дейни йашамак фиданындан хем, токатлардан гечип, касаба ичинӓ гирмӓӓ! 15Дышанда кӧпеклӓр, бӱӱӂӱлӓр, ороспулук еденнӓр, ӧлдӱрӱӂӱлӓр, идоллара баш иилденнӓр, оннар, ким север йалан сӧлемӓӓ хем алдадэр. 16Бӓн, Иисус, йолладым беним ангилими, ки сизӓ бӧлӓ шаатлык етсин клиселӓр ичин. Бӓн – Давидин кӧкӱ хем сенселеси, йалабык сабаа йылдызы. 17Дух хем гелин деер: „Гел!“ Ким ишидер, десин: „Гел!“ Сусуз олан гелсин хем ким истеер, йашамак суйу парасыз алсын!» 18Херкезинӓ шаатлык едерим, ким бу кийадын пророклук сӧзлерини ишидер: еер биркимсей бишей бу сӧзлерӓ еклӓрсейди, Аллах она белалары, ани бу кийатта йазылы, еклейеӂек. 19Хем, еер биркимсей бишей бу пророклук кийадын сӧзлериндӓн чыкарарсайды, Аллах онун пайыны йашамак фиданындан хем айоз касабадан, ани бу кийатта йазылы, чыкараӂэк. 20О, ким шаатлык едер бу ишлӓр ичин, деер: «Хакына, тездӓ гелерим!» Амин! Ей, гелсӓнӓ, Сааби Иисус! 21Сааби Иисусун иивергиси олсун херкезлӓн! Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\