Апокалипсис 3 | Bible.is
Апокалипсис 3

1Сардис клисесинин ангилинӓ йаз: „Бӧлӓ деер О, Кимдӓ вар Аллахын еди Духу хем еди йылдызы. Билерим сенин йаптыкларыны. Сӓн ад казандын, сансын дирийсин, ама ӧлӱйсӱн. 2Кушку ол, ӧлӱмӓ йакын ишлери каавилӓ, зерӓ сенин йаптыкларыны таман булмадым Беним Аллахымын ӧнӱндӓ. 3Аклына гетир, не каблеттин хем не ишиттин, кору хем дӧн бана гӱнахларындан. Кушку олмарсайдын, гелеӂӓм хырсыз гиби, да хич дуймайаӂан, не саатта гелеӂӓм сенин ӱстӱнӓ. 4Хеп окадар сендӓ, Сардистӓ, вар биркач инсан, ани лекелӓмедилӓр кенди рубаларыны. Оннар гезеӂеклӓр Бенимнӓн, гиийимни бийаз рубаларлан, зерӓ бу йарашэр оннара. 5Ким енсейеӂек, о бийаз руба гиинеӂек. Онун адыны хич силмейеӂӓм йашамак кийадындан да ачыктан анаӂам онун адыны Бобамын хем ангиллерин ӧнӱндӓ. 6Кимин вар кулаа, сеслесин, не Айоз Дух сӧлеер клиселерӓ“. 7Филаделфийа клисесинин ангилинӓ йаз: „Бӧлӓ деер Айоз хем Доору Олан, Кимдӓ вар Давидин анатары, Ким ачэр, да кимсей капайамээр, капээр, да кимсей ачамээр. 8Билерим сенин йаптыкларыны. Бӓн сенин ӧнӱнӓ ачык бир капу койдум, кимсей ону капайамаз. Аз куведин вар, ама корудун Беним сӧзӱмӱ да инкӓр етмедин Беним адымы. 9Бак, Бӓн верерим оннары, ким шейтанын топлушундан, оннары, ким сайэр кендилерини иудей, ама диил доору, йалан сӧлеерлӓр, йапаӂам, гелсиннӓр да баш иилтсиннӓр сенин айакларынын ӧнӱндӓ. Озаман таныйаӂэклар, ани Бӓн сени севдим. 10Чӱнкӱ таманнадын Беним сымарламамы дайанмак ичин, Бӓн дӓ коруйаӂам сени денемӓк вакыдындан, ани гелеӂек бӱтӱн дӱннейин ӱстӱнӓ, ки денесин оннары, ким ер ӱстӱндӓ йашээр. 11Бӓн тез гелерим! Сыкы тут, не вар сендӓ, ки кимсей капмасын сенин фенецини. 12Ким енсейеӂек, ону йапаӂам дирек Беним Аллахымын Айоз бинасында, да о артык чыкмайаӂэк дышары. Йазаӂам онун ӱстӱнӓ беним Аллахымын адыны хем Аллахымын касабасынын, ени Иерусалимин адыны, ани гӧктӓн Беним Аллахымдан инер, хем Беним ени адымы. 13Кимин вар кулаа, ишитсин, не Айоз Дух сӧлеер клиселерӓ“. 14Лаодикийа клисесинин ангилинӓ йаз: „Бӧлӓ лафедер Амин, инанч хем доору шаат, башлайан Аллахын йаратмасыны. 15Билерим сенин йаптыкларыны, сӓн диилсин не суук, не дӓ хашлак. Еер олайдын суук йада хашлак! 16Ама чӱнкӱ сӓн ылыӂасын – не сууксун, не дӓ хашлаксын, фырладаӂам сени аазымдан. 17Зерӓ сӓн деерсин: зенгиним, зенгиннендим да бишей ичин зорум йоктур; ама билмеерсин, ани сӓн зайыф, заваллы, фукаара, кӧӧр хем чыплаксын. 18Сана насаат едерим, ани сатын аласын Бендӓн алтын, атештӓн пакланмыш, ки зенгинненӓсин, бийаз рубалар, ки гиинӓсин, да гӧрӱнмесин сенин айып чыплаклыын, хем илач, ки гӧзлерини йаалайасын да гӧрӓсин. 19Бӓн азарлээрым хем сырайа койэрым хепсини, кими северим. Ол чалышкан да дӧн Бана гӱнахларындан. 20Тӓ, дурэрым капуда да урэрым. Еер биркимсей ишидӓрсейди Беним сесими да ачарсайды капуйу, гиреӂӓм да софрайа отураӂам онуннан, о да Бенимнӓн. 21Ким енсейеӂек, она изин вереӂӓм Бенимнӓн отурсун Беним чорбаӂылык скемнемдӓ, ниӂӓ дӓ Бӓн енседим да отурдум Беним Бобамнан Онун чорбаӂылык скемнесиндӓ. 22Кимин вар кулаа, ишитсин, не Айоз Дух сӧлеер клиселерӓ“».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\