Ромалылара 1

1Бӓн, Павли, Иисус Христозун чыраа, чаарылмыш апостол олмаа, сечилмиш Аллахын Ии Хаберини аннатмаа, селӓм йоллээрым. 2Аллах ӧнӂӓ адады бу Ии Хабери пророкларын аазыннан Айоз Йазыларда. 3Бу Ии Хабер – Кенди Оолу, Саабимиз Иисус Христос ичин, ани тенӂесинӓ дууду Давидин сенселесиндӓн, 4ама Кенди айоз духуннан, куветлӓн белли олду, ани О Аллахын Оолу, зерӓ ӧлӱмдӓн дирилди. 5Ондан биз каблеттик ииверги, апостол олалым Онун адыннан, ки Она инансыннар хем сеслесиннӓр хепси миллетлердӓн инсаннар, 6ангыларын арасында сиз дӓ булунэрсыныз, ани чаарылдыныз Иисус Христоздан. 7Хепсинизӓ, Ромада оланнара, севилмиш Аллахтан, чаарылмыш айоз олмаа – ииверги хем услулук сизӓ бизим Боба Аллахтан хем Сааби Иисус Христоздан! 8Хепсиндӓн ӧнӂӓ шӱкӱр едерим беним Аллахыма Иисус Христос адыннан хепсиниз ичин, зерӓ хабер сизин инан ичин даалэр бӱтӱн дӱннедӓ. 9Бана шааттыр Аллах, Ангысына измет едерим бӱтӱн ӱрӓӓмнӓн, аннадарак Ии Хабери Онун Оолу ичин, ани сизи дурмамайӂа, херзаман анэрым беним дуаларымда. 10Йалварэрым, ки Аллахын истедии олурса, биткидӓ олсун колайлыым, гелейим сизӓ. 11Зерӓ пек истеерим гӧрейим сизи хем сизиннӓн пайлашайым бир баашыш Духтан сизин каавиленмениз ичин, 12доорусу, ки бӓн араныздайкан, хавезленелим бири-биримизин инаныннан – сизин инанызлан бӓн, беним инанымнан да сиз. 13Истӓмеерим, кардашлар, ки билгисиз каласыныз. Чок сыра неетлендим гелейим сизӓ, ама шиндийӓ кадар кӧстеклӓр бана каршы чыкты. Истеерим сиздӓ дӓ файдалы бир иш йапайым, ниӂӓ башка миллетлердӓ. 14Бӓн борчлуйум урумнара хем варварлара, билгичлерӓ хем билгисизлерӓ. 15Тӓ нечин бӓн ӧлӓ бӱӱк чалышмаклан насаат едерим Ии Хабери сизӓ дӓ, ани йашээрсыныз Рома касабасында. 16Зерӓ бӓн утанмээрым /Христозун/ Ии Хабериндӓн. О бир кувет Аллахтан, ки куртарсын хепсини, ким инанэр, илкин иудейлери, сора урумнары да. 17Зерӓ Ии Хабердӓ ачылэр, ниӂӓ Аллах инсаннары доору сайэр. Доору сайылмак баштан биткийӓ кадар инаннан олэр, ниӂӓ дӓ йазылы: «Доору олан инаннан йашайаӂэк». 18Зерӓ гӧктӓн Аллахын ӱфкеси ачылэр инсаннарын хербир аллахсызлыына хем хаксызлыына, ангылары кенди кӧтӱлӱклериннӓн аслылыы бастырэрлар. 19Чӱнкӱ не вар ниӂӓ Аллах ичин билмӓӓ, оннара ачык, зерӓ Кенди Аллах оннара ачты. 20Аллахын гӧрӱмсӱзлӱӱ – Онун сонсуз куведи хем аллахлыы – ачык гӧрӱнер дӱннейин курулмасындан, зерӓ буннар ачылэр Онун йарадылмыш ишлериндӓн. Ӧлӓ ки, оннар ӂувапсыз калыр. 21Оннар Аллахы таныйэрлар, ама ниӂӓ дӱшер, метиннӓмедилӓр хем шӱкӱр етмедилӓр Ону, верилдилӓр бош дӱшӱнмеклерӓ, да онун ичин оннарын аннамаз ӱреклеринӓ караннык басты. 22Сайарак кендилерини аариф, акылсыз олдулар. 23Ӧлӱмсӱз Аллахы метиннемӓк еринӓ идоллара дӧндӱлӓр, ангылары бензеерлӓр ӧлӱмнӱ инсаннара, кушлара, дӧрт баӂаклы хайваннара хем сӱрӱненнерӓ. 24Онуштан Аллах оннары бракты, ӱреклеринин хавезлериннӓн мындарлансыннар, ки бири-бирилерин гӱӱделерини ашаалатсыннар. 25Оннар Аллахын аслылыыны йалана дииштирдилӓр. Йарадыӂынын еринӓ йарадылмыш ишлерӓ измет еттилӓр хем баш иилттилӓр. Аллаха метинник дивеӂӓ кадар! Амин. 26Бу бетерӓ Аллах бракты оннары кенди айып хавезлеринӓ. Оннарын карылары, сырасынӂа бирлешмӓк еринӓ, диил доору истедиклеринӓ верилдилӓр. 27Хеп ӧлӓ еркеклӓр, бракып сырасынӂа бирлешмӓӓ карыйлан, бири-биринӓ тутуштулар. Еркеклӓр еркеклӓрлӓн айыплык йаптылар хем кенди гӱӱделеринӓ ӂезайы каблеттилӓр, не дӱшер оннарын шашырыклыы ичин. 28Чӱнкӱ Аллахы танымакта файда гӧрмедилӓр, Аллах оннары файдасыз фикирлеринӓ бракты, йапсыннар, не диил лӓӓзым. 29Ӧлӓ ки, оннар долдулар хертӱрлӱ кӧтӱлӱклӓн, /ороспулуклан,/ феналыклан, тамахлыклан, кинниклӓн. Долдулар кысканчлыклан, ӧлдӱрмӓклӓн, кавгайлан, йаланнарлан, кӧтӱ неетлӓрлӓн. 30Оннар фитлейиӂи, маанаӂы, Аллахы севмейӓн, калын ӱзлӱ, ходул, кабарык, кӧтӱ йапыӂы, анайы-бобайы сеслӓмейиӂи, 31аннамайан, лафыны тутмайан, севгисиз, /узлашмайан,/ аӂыйансыз инсаннардыр. 32Оннар билерлӓр Аллахын доору карарыны, ани бӧлӓ йапаннар лӓӓзым кайып олсуннар. Ама оннар диил саде кендилери йапсыннар, ама башка йапаннары да метедерлӓр.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\