Ромалылара 11 | Bible.is
Ромалылара 11

1Шинди сорэрым: Аӂаба Аллах Кенди инсанындан атылды мы? Олмаз! Бӓн кендим израиллийим, Авраамын сенселесиндӓн, Вениаминин тамызлыындан. 2Аллах ӱзӱнӱ чевирмеди Кенди инсанындан, ангысыны баштан билирди. Не, билмеерсиниз ми, не денер Айоз Йазыда пророк Илийа ичин, ниӂӓ о аалашэр Аллаха Израилдӓн? О деер: 3«Сааби, Сенин пророкларыны ӧлдӱрдӱлӓр, курбанныкларыны йыктылар, калдым салт бӓн йалныз, беним дӓ йашамамы бакэрлар алсыннар». 4Ама не ӂувап едер Аллах? «Корудум еди бин адам, ангылары диз чӧкмедилӓр Ваалын ӧнӱндӓ». 5Хеп ӧлӓ бӱӱнкӱ вакытта да калды аз киши, ани сечилмиш Аллахын иивергисиннӓн. 6Ама еер бу Онун иивергисиннӓн олмушсайды, артык оннарын йаптыкларыннан диил. Башка тӱрлӱ ииверги артык ииверги диил. 7Не дейеӂез? Израил еденмеди, не аарарды, ама сечиленнӓр едендилӓр. Каланнар инатлаштылар, 8ниӂӓ йазылы: «Аллах верди бир уйвашыклык духу оннара, ки гӧзлериннӓн гӧрмесиннӓр, кулакларыннан ишитмесиннӓр бӱӱнкӱ гӱнӓ кадар». 9Давид деер: «Оннарын софралары аркан хем тузак гиби олсун, йада ниӂӓ бир капкан ӂезалык ичин оннара. 10Гӧзлери карарсын, гӧрмесиннӓр дейни, хем аркалары херзаман камбурлансын». 11Шинди сорэрым: иудейлӓр кӧстеклендилӓр, хептӓн дӱшсӱннӓр дейни ми? Олмаз! Ама оннарын сӱрчмеклери куртулмак гетирди башка миллетлерӓ, ки бутакым иудейлердӓ дебрешсин кысканчлык. 12Еер оннарын сӱрчмеклери дӱннейӓ зенгинниксейди, хем кӱчӱлмеклери башка миллетлери зенгиннеттисейди, бӱтӱннӱклери некадар таа бӱӱк бир зенгинник гетиреӂек! 13Данышэрым сизӓ, башка миллетлерӓ: ниӂӓ апостол, ани башка миллетлерӓ йолланмыш, бӓн кенди изметчилиими метинни сайэрым, 14ки дебрештирейим кысканчлык беним сенселемдӓ да куртарабилейим баарлем кимисини. 15Еер оннарын атылмаларыннан дӱннӓ Аллахлан барыштыйса, кабледилмелери, ӧлӱмдӓн йашамаа гечмектӓн башка, не олур? 16Еер айозсайды хамурун илк парчасы, озаман бӱтӱн хамур айоз. Еер кӧкӱ айозсайды, даллары да айоз. 17Зейтин фиданындан кими даллар кесилди, да сӓн, йабан зейтин фиданындан филиз, хашландын оннарын еринӓ. Аслы зейтин фиданын семиз кӧкӱндӓн суйу чекерсин. 18Ӧлейсӓ, ӱӱнмӓ кесилмиш далларын ӧнӱндӓ. Еер ӱӱнӓрсейдин, унутма, ани тутмээрсын сӓн кӧкӱ, ама кӧк тутэр сени. 19Сӓн деерсин: «Даллар кесилдилӓр, ки бӓн хашланайым». 20Доору. Оннар кесилдилӓр инансызлык бетеринӓ, ама сӓн инаннан айакча дурэрсын. Онуштан шишкинненмӓ, ама корк! 21Зерӓ Аллах кыйды хакына фиданын далларыны, онуштан кыйар сени дӓ. 22Есап ал Аллахын иилиини хем кыйаклыыны: кыйаклык оннар ичин, ким дӱштӱ, иилик сенин ичин, саде тутунарсайдын Аллахын иилииндӓн, башка тӱрлӱ сӓн дӓ кесилирсин. 23Еер оннар да калмарсайдылар инансызлыкта, енидӓн хакына фидана хашланаӂэклар, зерӓ Аллахын вар куведи енидӓн геери оннары хашласын. 24Еер сӓн кесилмишсейдин йабан фидандан да, олмайарак хакына, хашланмышсайдын ии зейтин фиданына, некадар таа колай олур, хашланылсын кенди даллары зейтин фиданына! 25Кардашлар, истӓмеерим, ани бу саклы иши билмейӓсиниз. Бу сизи коруйаӂэк, кендинизи аариф сайасыныз. Израил бир парча вакыда инатлашты, башка миллетлердӓн инанӂыларын сайысы таманнанынӂа. 26Биткидӓ бӱтӱн Израил куртулаӂэк, ниӂӓ йазылы: «Куртарыӂы Сиондан гелеӂек, Иаковун сойундан аллахсызлыы узаклаштыраӂэк. 27Будур баалантым, ани оннарлан йапаӂам, ачан оннарын гӱнахларыны силеӂӓм». 28Ии Хаберӓ каршы дуруп, оннар Аллаха душман олдулар, да бу ии олду сизин ичин. Ама чӱнкӱ Аллах оннары сечти, оннар Аллахын севилмишлери оннарын бобаларын хатыры ичин. 29Зерӓ Аллах карарыны дииштирмӓз оннар ичин, кими чаарэр хем кимӓ баашышларыны верӓр. 30Ниӂӓ сиз вакыдын бириндӓ сеслӓмӓрдиниз Аллахы, ама оннарын сеслӓмемеклерин бетеринӓ аӂыйаннык едендиниз Аллахтан, 31хеп ӧлӓ, ниӂӓ сизӓ аӂыйаннык гӧстерилди, оннар да шинди сеслӓмеерлӓр, ки оннар да аӂыйаннык еденсиннӓр. 32Зерӓ Аллах йапты хепси инсаны ниӂӓ капана дӱшмӱш сеслӓмемеклери бетеринӓ, ки хепсини аӂысын. 33Бакын, не дериндир Аллахын зенгиннии, аарифлии хем билгичлии! Некадар кенарсыз Онун карарлары хем танынмадык Онун йоллары! 34«Аӂаба ким таныйабилир Аллахын фикирини, хем ким вар насыл Онун насаатчысы олсун? 35Ким Аллаха бишей верди, ки сора ӧдек геери истесин?» 36Хепси Ондан курулду, Онун кувединнӓн корунэр хем Онун ичин вар. Она метинник даймалардан даймалара! Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\