Ромалылара 15 | Bible.is
Ромалылара 15

1Биз, ани каавийиз инанда, дӱшер ташыйалым куветсизлерин зайыфлыкларыны да бакмайалым салт кенди хошлуумуза. 2Хербиримиз лӓӓзым беендирсин кендини йакын оланына иилик ичин, ки духча каавилендирсин ону. 3Зерӓ Христос да бакмады Кендисини Кендинӓ беендирсин, ама ниӂӓ йазылы: «Сени кӧтӱлейеннерин кӧтӱлӱӱ Беним ӱстӱмӓ дӱштӱ». 4Хепси, не ӧнӂӓ йазылыйды, йазылды бизим ӱӱренмемиз ичин, ки дайанмаклан хем хавезленмӓклӓн Айоз Йазылардан умудумузу коруйалым. 5Аллах, Ким дайанмак хем хавезлик верер, баашласын сизӓ, ки бири-биринизлӓн бир дӱшӱнмектӓ оласыныз Иисус Христозун ӧрнеенӓ гӧрӓ. 6Ӧлӓ ки, бирликтӓ, бир ааздан метиннейӓсиниз Аллахы – Саабимизин Иисус Христозун Бобасыны. 7Онуштан бири-биринизи кабледин, ниӂӓ сизи дӓ Христос каблетти, Аллахын метиннии ичин. 8Зерӓ деерим, ани Христос изметчи кесиклилӓр ичин олду, ки Аллахын инанчлыыны гӧстерсин, адамаклары каавилесин, ани бобаларымыза аданмышты, 9ки башка миллетлӓр метиннесиннӓр Аллахы Онун аӂыйанныы ичин, ниӂӓ йазылы: «Онун ичин шӱкӱр едеӂӓм Сана миллетлерин арасында хем тӱркӱ Сенин адына чалаӂам». 10Хеп ӧлӓ йазылы: «Миллетлӓр, севинин Онун инсаныннан барабар». 11Сора енидӓн денер: «Аллахы хепси миллетлӓр метиннесин, хем хепси халклар шаннасын». 12Хеп ӧлӓ Исайа деер: «Иессейин кӧкӱндӓн бир филиз чыкаӂэк, Ангысы ӱӱселеӂек, чорбаӂы миллетлерӓ олсун, миллетлӓр дӓ Она умутланаӂэклар». 13Аллах, Ким умут бизӓ версин, сизи долдурсун хертӱрлӱ севинмӓклӓн хем услулуклан инанынызда, ки Айоз Духун кувединнӓн сизи умутлан зенгиннетсин. 14Кардашларым, бӓн кендим чок инанэрым, ани сиз пек ииликчийсиниз, ии билерсиниз, не йапмаа, хем да беӂерерсиниз бири-биринизӓ насаат вермӓӓ. 15Ама кыйышмаклан йаздым сизӓ, ки енидӓн аклыныза гетирейим кими ишлери Аллахын иивергисиннӓн, ани бана верди, 16ки Иисус Христозун изметкери олайым миллетлерин арасында. Бӓн чалышэрым айоз изметчиликтӓ, насаат едерӓк Аллахын Ии Хаберини, ки миллетлӓр олсуннар Аллахтан кабледилмиш курбан гиби, ани Айоз Духтан айозланмыш. 17Бу бетерӓ Иисус Христозда ӱӱнӓбилерим Аллаха изметчилиимдӓ. 18Зерӓ кыйышаӂам лафетмӓӓ салт о ишлӓр ичин, не Христос йапты, бени кулланарак, ки миллетлӓр Ону сеслесиннӓр, лафларымнан хем ишлеримнӓн, 19мераклы нышаннарын хем шашмаклы ишлерин кудретлииннӓн, Айоз Духун кувединнӓн. Ӧлӓ ки, Христос ичин Ии Хабери херердӓ насаат еттим, Иерусалимдӓн Иллирийа долайына кадар. 20Чалыштым насаат етмӓӓ Ии Хабери орада, нередӓ Христозун ады билинмӓрди, ки йывмайым бир темел ӱстӱндӓ, ани башкасындан койулу. 21Ниӂӓ йазылы: «Оннар, ким Ондан хаберсизди, Ону гӧреӂеклӓр, хем оннар, ким Онун ичин ишитмедийдилӓр, аннайаӂэклар». 22Буннарын бетеринӓ чок сыра кӧстек олду бана, сизӓ гелейим. 23Ама шинди йок бир иш билӓ, не тутабилсин бени бу ерлердӓ, да чӱнкӱ чок йыллардан беери истеерим сизӓ гелейим, 24бакаӂам уурайым сизӓ, ачан Испанийайа гидеӂӓм. Зерӓ умутланэрым, ӧнӂӓ сизи, гечӓркӓн, гӧрейим хем хошланайым баарлем бираз сизиннӓн калмактан, сора йардым едирсиниз бана, орайы гидейим. 25Ама шинди гидерим Иерусалимӓ, ки йардым Аллахын айоз халкына гӧтӱрейим. 26Зерӓ Македонийадан хем Ахайадан инанӂылар кайыл олдулар, топласыннар йардым фукааралар ичин Аллахын айоз халкындан, оннар ичин, кимнӓр йашээрлар Иерусалимдӓ. 27Елбетки кайыл олаӂэклар, чӱнкӱ оннар борчлу йардым етсиннӓр. Зерӓ башка миллетлӓр иудейлерин духча ииликлериндӓн пай алдылар, онун ичин оннар да борчлу йардым етсиннӓр гӱӱдейӂесинӓ. 28Йаптыктан сора бу иши – гӧтӱрдӱктӓн сора оннара хепси бу баашышлары, сиздӓн гечип, Испанийайа гидеӂӓм. 29Билерим, ани, ачан гелеӂӓм сизӓ, гелеӂӓм бӱтӱн иисӧзлемӓклӓн Христоздан. 30Йалварэрым, кардашлар, бизим Сааби Иисус Христос ичин хем Духун севгилии ичин, чалышын бенимнӓн барабар дуаларынызда Аллаха беним ичин, 31ки куртулайым инансызлардан Иудейада, да Иерусалимӓ изметим ии кабледилсин Аллахын айоз халкындан, 32да бутӱрлӱ, Аллах истӓрсӓ, севинмӓклӓн сизӓ гелейим хем бираз сериннейим сизин аранызда. 33Аллах, услулук верӓн, олсун сизиннӓн хепсинизлӓн! Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\