Ромалылара 16

1Таныттырэрым сизӓ бизим кызкардашы, Фивайы, ангысы диакониса Кенхрейа клисесиндӓ. 2Кабледин ону Саабинин адына, ниӂӓ йакышэр Аллахын айоз халкына. Йардым един она нейлӓн зору олаӂэк, зерӓ о чойуна хем бана кендимӓ йардымӂы олду. 3Селӓм Прискиллайа хем Акилайа, беним кафадарларыма Иисус Христозун ишиндӓ. 4Оннар койдулар кенди кафаларыны, ки куртарсыннар беним йашамамы. Шӱкӱр едерим оннара, диил салт бӓн, ама хепси клиселӓр, ани курулду башка миллетлердӓ. 5Сӧлейин селӓм клисейӓ, ани топланэр оннарын евиндӓ. Селӓм Епенетӓ, севгили кардашыма, ангысы илк инанӂы олду Христоза Асийа долайында. 6Селӓм Марийайа, ангысы чок ишледи сизин ичин. 7Селӓм Андроника хем Иунийайа, ани беним хысымнарым хем капанда кафадарларым. Оннар ии танынэр апостолларын арасында, оннар бендӓн ӧнӂӓ Христоза инандылар. 8Селӓм Амплийата, беним севгили кардашыма, ани инанӂы Саабийӓ. 9Селӓм Урбана, ани бизим кафадарымыз Христозун ишиндӓ, хем Стахисӓ, беним севгили кардашыма. 10Селӓм Апеллисӓ, Христозун дененмиш ишчисинӓ. Селӓм Аристовулун евдекилеринӓ. 11Селӓм Иродиона, беним хысымыма. Селӓм Наркизин евдекилеринӓ, ангылары инанӂы Саабийӓ. 12Селӓм Трифенайа хем Трифосайа, ангылары чалышэрлар Саабинин изметчилииндӓ. Селӓм Персидайа, севгили кызкардаша, ангысы чок чалышты Саабинин изметчилииндӓ. 13Селӓм Руфа, ани Саабинин сечилмиш изметкери, хем онун анасына, ангысы бана да ана гиби олду. 14Селӓм Асинкритӓ, Флегона, Ермесӓ, Патроваса, Ермаса хем кардашлара, ким оннарлан барабар. 15Селӓм Филолога хем Иулийайа, Нерейӓ хем онун кызкардашына, Олимпана хем хепсинӓ Аллахын айоз халкына, ани оннарлан бирердӓ. 16Сӧлейин селӓм бири-биринизӓ, бир айоз ӧпушлӓн. Христозун хепси клиселери сизӓ селӓм йоллээрлар. 17Кардашлар, йалварэрым корунун оннардан, ким айырланмак йапэр, кӧстек олэр хем каршы гидер ӱӱретмейӓ, ани каблеттиниз. Оннардан узакланын. 18Зерӓ бусой инсаннар измет етмеерлӓр Христоза, бизим Саабийӓ, ама кенди шкембелеринӓ. Татлы сӧзлӓрлӓн хем йалпак лафларлан алдадэрлар саф ӱреклилери. 19Сизин сеслемениз ичин хепси ишитти. Онуштан севинерим сизин ичин, ама истеерим оласыныз аариф ииликтӓ, ама билгисиз кӧтӱ ишлердӓ. 20Аллах, услулук верӓн, тездӓ езеӂек шейтаны сизин айакларыныз алтында. Ииверги Саабимиздӓн Иисус Христоздан олсун сизиннӓн. /Амин./ 21Тимофей, беним иштӓ кафадарым, хем Луций, Иасон хем Сосипатер, беним хысымнарым, сизӓ селӓм йоллээрлар. 22Селӓм йоллээрым Саабинин адына бӓн, Тертий, ани йазыйа гечирди бу кийады. 23Селӓм сизӓ Гайдан, кимдӓ бӓн конакланэрым, хем бӱтӱн клиседӓн. Селӓм сизӓ Ерасттан, ани касабанын хазнатары, хем селӓм сизӓ кардаш Кварттан. / 24Хайыр олсун хепсинизлӓн Саабимиздӓн, Иисус Христоздан! Амин./ 25Шинди метинник олсун Аллаха, Ким вар насыл каавилесин сизи Ии Хаберӓ гӧрӓ, Иисус Христос ичин хаберӓ гӧрӓ, ани насаат едерим, чӱнкӱ бу саклылык ачылды, ани саклы тутулуйду сонсуз асирлердӓн беери, 26ама шинди белли олду хем пророкларын йазыларыннан, дивеч Аллахын буйурмасына гӧрӓ, билдирилди хепси миллетлерӓ, ки сеслесиннӓр хем инансыннар. 27Аллаха, Ким бириӂик аариф, олсун метинник Иисус Христозун араӂылыыннан даймалардан даймалара! Амин. |'page'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\