Ромалылара 8

1Ӧлӓ ки, Аллах оннары шинди даава етмеер, ким йашээр Иисус Христозда /– оннары, ким йашамээр тенӓ гӧрӓ, ама Духа гӧрӓ/. 2Зерӓ духчасына йашамак закону Иисус Христозда бошандырды бени о закондан, ани гӱнаха хем ӧлӱмӓ гӧтӱрер. 3Не Закон йапамады, чӱнкӱ теннӓн йуфкаланды, Аллах йапты. О йоллады Кенди Оолуну, бензӓр гӱнахкер инсана, курбан олсун гӱнах ичин, да даава етти гӱнахы, ани вар инсан тениндӓ, 4ки доору ишлӓр, не Закон истеер, таманнансын биздӓ, ангылары йашамээр тенӓ гӧрӓ, ама Духа гӧрӓ. 5Ким тенӂесинӓ йашээр, дӱшӱнер, не тен истеер. Ама ким духчасына йашээр, дӱшӱнер, не Дух истеер. 6Тенин дӱшӱнмеклери ӧлӱмӓ гӧтӱрер, ама Духун дӱшӱнмеклери йашамак хем услулук верер. 7Оннар, ани тенӓ гӧрӓ дӱшӱнӱрлӓр, душмандыр Аллаха каршы, зерӓ Аллахын Законуна бойну иилтмеерлӓр хем йок да насыл иилтсиннӓр. 8Ким заплы тендӓн, Аллаха йок насыл кендилерини беендирсиннӓр. 9Ама сиз тендӓн заплы диилсиниз, ама Духтан, еер Аллахын Духу сиздӓ йашарсайды. Кимдӓ йок Христозун Духу, о диил Онун. 10Еер Христос сиздӓйседи, гӱӱдениз ӧлӱ, чӱнкӱ гӱнах йаптыныз, ама духунуз дири, чӱнкӱ доору сайылдыныз. 11Еер Онун Духу, Ким Иисусу ӧлӱдӓн дирилтти, сиздӓ йашарсайды, озаман Ким дирилтти Христозу ӧлӱдӓн, сизин дӓ ӧлӱмнӱ гӱӱделеринизӓ йашамак вереӂек Кенди Духуннан, ани сиздӓ йашээр. 12Ӧлӓ ки, кардашлар, биз диилиз борчлу тенӓ, ки тенӓ гӧрӓ йашайалым. 13Зерӓ еер йашарсайдыныз тенӓ гӧрӓ, ӧлеӂениз. Ама Духлан ӧлдӱрӱрсейдиниз гӱӱденин кӧтӱ йаптыкларыны, озаман йашайаӂэныз. 14Зерӓ хепси, ким кулланылмыш Аллахын Духундан, оннар – Аллахын ооллары. 15Зерӓ сиз каблетмединиз чыраклык духу, ки енидӓн коркуда оласыныз, ама каблеттиниз Духу, Ангысы бизи оол йапэр. Биз о Духлан баарэрыз «Авва, Боба!» 16Бу Дух Кендиси, бизим духумузлан бирлешип, шаатлык едер, ани биз Аллахын ушакларыйыз. 17Еер Аллахын ушакларысайдык, озаман мирасчы да олаӂэз; еденеӂез Аллахын адамакларыны хем хепсини, не вар Христозда, еер зеетленӓрсейдик Онуннан, ки барабар метинник тӓ еденелим. 18Бӓн есаплээрым, ки бизим шиндики зеетлеримиз бишей диил, бакарак о метиннӓӓ, ани бизӓ ачылаӂэк. 19Зерӓ хепси, не йарадылмыш, умутлан беклеер, незаман Аллахын ооллары ачылаӂэк. 20Зерӓ хепси, не йарадылмыш, зорланды, бошуналаа дӱшсӱн, диил кенди истедииндӓн, ама Ондан, Ким зорлады, бу умутлан, 21ки хепси, не йарадылмыш, бошанаӂэк чӱрӱклӱктӓн, ангысына чырак олду, да еденеӂек Аллахын ушакларынын метинни сербестлиини. 22Зерӓ билериз, ани хепси, не йарадылмыш, бӱӱнӓ кадар барабар офлээр хем зеетленер, ниӂӓ дуудуран кары. 23Ама диил саде о йарадыланнар, ама биз дӓ, кимдӓ вар Аллахын илк баашышы – Айоз Дух, биз дӓ офлээрыз хем беклеериз, бизи оол йапсын хем куртарсын бизим гӱӱделеримизи. 24Зерӓ биз умутлан куртулдук. Ама еер гӧрейдик, нейӓ умутланэрыз, буна умут денмӓз. Зерӓ ким умутланабилир она, не гӧрер? 25Ама еер умутланарсайдык она, не гӧрмеериз, дайанмаклан ону беклейӓбилириз. 26Хеп ӧлӓ Дух та йардым едер бизӓ, бизим зайыфлыымызда. Зерӓ биз билмеериз, ниӂӓ лӓӓзым дуа етмӓӓ, ама Дух кендиси бизим ичин араӂылык едер ӧлӓ офламакларлан, ани лафлан хич аннадылмаз. 27О, Ким аараштырэр инсан ӱреени, билер, не дӱшӱнӱр Дух, зерӓ Дух араӂылык едер Аллахын айоз халкы ичин Кенди истедиинӓ гӧрӓ. 28Билериз, ани Дух хер халда иилик ичин ишлеер оннарлан билӓ, ким Аллахы север хем чаарылмыш Онун истедиинӓ гӧрӓ. 29Зерӓ кими Аллах ӧнӂӓ таныды, оннары карарлады, бензӓр олсуннар Кенди Оолуна, ки О илк дуумуш олсун чок кардашларын арасында. 30Кими Аллах ӧнӂӓ таныды, оннары чаарды, кими чаарды, оннары доору сайды, кими доору сайды, оннары да метиннеди. 31Не дейӓбилириз бунун ичин? Еер Аллах бизимнӓнсейди, ким бизӓ каршы олабилер? 32О, Ким Кенди Оолуну аӂымады, ама хепсимиз ичин ӧлӱмӓ верди, аӂаба насыл Онуннан барабар бизӓ хепсини вермӓз? 33Ким кабаатлайаӂэк Аллахын сечилмиш инсаныны? Аллах оннары доору сайэр. 34Ким оннары мааналайаӂэк? Иисус Христос ӧлдӱ, ама дирилди дӓ. О – Аллахын саа тарафында да бизим ичин араӂылык едер. 35Ким айырабилир бизи Христозун севгилииндӓн? Зеет ми, зорлук му, кооламак мы, аачлык мы, чыплаклык мы, титсилик ми оса кылыч мы? 36Ниӂӓ вар йазылы: «Сенин бетеринӓ херзаман ӧлӱмӓ верилериз. Сайэрлар бизи койуннар еринӓ, ани кесилеӂек». 37Хеп окадар хепсини буннары хептӓн енсеериз Онун кувединнӓн, Ким бизи севди. 38Бӓн пек инанэрым, ани не ӧлӱм, не йашамак, не ангиллӓр, не гӧктеки заабитлӓр хем куветлӓр, не шиндики заманнар, не гелеӂек заманнар, 39не ӱӱсеклик, не деринник, не дӓ башка бишей йок насыл айырсын бизи Аллахын севгисиндӓн, ани вар Иисус Христозда, бизим Саабимиздӓ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\