Тита 1

1Бӓн, Павли, Аллахын чыраа, Иисус Христозун апостолу, йолланылмышым, ки Аллахтан сечилмиш оланнар инансыннар хем танысыннар аслылыы, ани тутунэр аллахчылыктан 2хем темелли дивеч йашамак умуду ӱстӱндӓ, ангысыны Аллах, ани хич йалан сӧлӓмеер, адады баштан дивечликтӓн. 3О вакыдында ачты Кенди Сӧзӱнӱ насаатлан, ани бана инандырылды бизим Куртарыӂы Аллахын сымарламасына гӧрӓ. 4Селӓм йоллээрым сана, Тит, ани беним хакына оолум бенимнӓн бир инанда. Ииверги, /аӂыйаннык/ хем услулук Аллах Бобадан хем бизим Куртарыӂыдан, /Сааби/ Иисус Христоздан. 5Крит адасында брактым сени маасуз, ки тертиплейӓсин калан ишлери хем хербир касабада пресвитерлери койасын, ниӂӓ бӓн сана сымарладым. 6Пресвитер лӓӓзым олсун кабаатсыз, бир карыйлан евли, ушаклары инанӂы, ангыларыны йок насыл кабаатландырмаа запсызлыклан хем сеслӓмемӓклӓн. 7Зерӓ епископ дӱшер олсун кабаатсыз, ниӂӓ бир изметкӓр, ани кулланэр Аллахын евини. Олмасын наалет, кӱсӱӂӱ, ичкиӂи, дӱӱшчӱ, тамах. 8Олсун мусаафирӂи, ииликчи, есаплы, доору, аллахчы хем кендини кулланан. 9Тутунсун инан сӧзӱндӓн, не ӱӱренди, беӂерсин клисейи саа ӱӱретмӓклӓн гиргиннетмӓӓ хем каршы дураннары азарламаа. 10Зерӓ вар чок инсан, калкынтыӂы, бошуна лафедӓн хем йаланӂы, таа чок кесикли оланнардан. 11Буннарын лӓӓзым аазларыны капамаа. Оннар кими айлелери хептӓн бозэрлар, ӱӱредип, не дӱшмеер ӱӱретсиннӓр айыплы казанч ичин. 12Оннардан бири, кенди пророкларындан бири, бӧлӓ йазды: «Крит адасындан инсан херзаман йаланӂы, паралайыӂы ӂанаварлар, хайлаз хобурлар». 13Бу лаф доору. Онуштан кескин азарла оннары, ки инанда саа дурсуннар 14да сеслӓмесиннӓр иудей масалларыны хем инсандан курулу сыралары, ани аслылыктан атылэрлар. 15«Пак оланнар ичин хепси пак, ама кирли оланнара хем инансызлара бишей диил пак», – деерлӓр. Хализдӓн, оннарын хем акыллары, хем ӱзлери кирли. 16Оннар деерлӓр, ани Аллахы таныйэрлар, ама кенди йаптыкларыннан Аллахы инкӓр едерлӓр, зерӓ оннар ииренч хем канырык инсаннар, бир дӓ ии ишӓ йарамаз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\