1 Korintus 11

1So to ngohi ai gogoho gena hika ngini niamote de niaaka, imatero maro ngohi masirete lo ma Kristus Awi gogoho magena tamote de taaka. 2Nako to ngini nia giliri gena, magena ngohi asa tosimane, sababu ngini nitemo o bi moi-moi ma rabaka o orasi isigeto-geto ngohi nisosininga, ena gena nimasidodiahi ai dodoto nginika magena nimasigocoho ḋaputuru. 3De kanaga o kia naga moili ngohi todupa la ngini nianako. Ena gena, ma Kristus kanaga o nyawa yanau moi-moi wapareta, o roka kanaga ma peḋeka womipareta, de lo o Gikimoi kanaga ma Kristus wipareta. Magena imatero maro o rohe o sahe gena o rohe yapareta. 4Komagena so yanau la kanaga o sumbayang ma rabaka eko o Gikimoi Awi demo yosingongangasu gena, nakoso ona yaaka maro manga peḋeka yaaka so manga sahe lo yatalakeka, de ona magena manga sahe ma Kristus gena asa wisiceke. 5De o ngopeḋeka la kanaga o sumbayang ma rabaka eko o Gikimoi Awi demo yosingongangasu gena, nakoso manga sahe lo yatalake yoholuka, de ona magena manga sahe gena ma roka asa wisiceke. Sababu nanga adati de nanga galepu gena itemo o ngopeḋeka la kanaga manga sahe yatalake iholu, gena itiaiwa, koloko maro o ngopeḋeka moi ami sahe ma hutu gena yakuluka. 6Sababu nakoso o ngopeḋeka la manga sahe yatalake iholu, de lebelaha manga sahe ma hutu gena yagutika, maro yanau manga hutu, eko sidago lo manga hutu yakulu. Duma nako komagena, ona done de manga maḋeka, de ona magena bilasu manga sahe yatalake kasi. 7Yanau gena upa he manga sahe yatalake maro manga peḋeka, ma orasi ona isumbayang eko o Gikimoi Awi demo yosingangasu. Sababu ona magena manga jamani gena isidadi imatero de to Gikimoi, la to Una Awi mulia ma lamo gena isimane. Duma o ngopeḋeka gena idadi ma ngale ka yanau manga ronga isilamoka. 8Sababu iḋoḋomaka yanau o ngopeḋekano wisidadi gena hiwa, duma o ngopeḋeka gena yanauno de asa imisidadi. 9De komagena lo yanau gena o Gikimoi wasidadi ma ngale o ngopeḋeka ami dodiao mimomoteka magena lo ihiwa, duma o ngopeḋeka muna magena womisidadi ka ma ngale yanau awi dodiao mowimomoteka. 10Komagena so, ka itiai nakoso o ngopeḋeka kanaga manga sahe yatalake maro o nonako moi ona manga roka awi kuasa gena isigise, sababu manga sigogise gena kanaga o bi malaikat lo yanano de yakelelo. 11Duma nimasosininga! Ngone o nyawa o Jou powipipiricaya nanga oho ma rabaka gena, yanau de o ngopeḋeka he pomatekekomoteka. 12Sababu ngaroko iḋoḋomaka gena o ngopeḋeka yanauno imisidadika, duma ipasa de kanaga yanau yangodu gena o ngopeḋekano asa yasibuo. De yanau de lo o ngopeḋeka ona yangodu ka o Gikimoi wasidadi. 13Bilasu ngini masirete niatuga, nagala nakoso nitolomuka gena o ngopeḋeka la kanaga o sumbayang ma rabaka de manga sahe yatalake waasi, de idodooha, magena itiai eko hiwa. 14Ngone potemo nakoso yanau moi la kanaga de awi hutu ikuru, magena wimaḋe. 15Duma nakoso o ngopeḋeka moi la kanaga de ami hutu ikuru, magena potemo ḋalohaka. To muna ami hutu ikukuru gena miloha, sababu o hutu ikukuru magena o bi ngopeḋeka yahikeka ma ngale manga sahe ma dodalake. 16Nakoso ma ngale o dodoto manena o nyawa la kanaga yodupa imatekesikoholu, de ona magena tadedemo cawali ai demo moi: ena gena, to ngone de lo to Gikimoi Awi gogobu yangodu lo nanga adati de nanga galepu pamomote magena o ngopeḋeka la kanaga o sumbayang ma rabaka, ona magena bilasu manga sahe yatalakeka. Nanga adati eko nanga galepu ma somoa lo ihiwaka. 17Ma ngale o kia naga moili gena, kanaga idadiwa ngohi to ngini nia giliri magena tosimane. Sababu ma ngale nia dolomu la niososininga o Jou Awi sone gena ka ḋatorou, so ngini maro ma duuruka manena bilasu tinidoto. 18Ma nonomaka, ngohi toise ma orasi ngini o gogobu nimatolomu, de nia sidongirabaka kanaga nimatekekitingaka de nimatekesikoholuka. Igogou, ngohi o habari maro magegena topiricayaka. 19Awadede! Igogou, ḋaloha la ngini gena nimatekekitingaka komagena, nia edekati ma ngale nisinako ngini nagoona o Jou Yesus niwipiricaya ḋaputuruka. 20So ma orasi ngini gena nimatolomu la o oḋo ilalamo niaaka de lo o roti nioḋo de o anggur niudo la niososininga o Jou Awi sone, de Una niwisiningawa duma nia gogoho kanaga ḋatotorou. 21Sababu nakoso nioḋo gena, ngini nigila-gila cawali nia ino masirete nioḋo kasi de ma ngale nia dodiao magena niadamahawa, sidago o nyawa isususa kanaga o ino yamakewa de ma binukali kanaga yadaluka. 22Yaakuwa bai! Ngini gena niaaka koloko nia tahu ihiwa so kagena nioḋo waasi, koloko o Gikimoi Awi gogobu manga dolomu gena nisidoohawa so niahino ka nioḋo, de o nyawa isususa la o ino iaahowa gena niasiceke. Ce! Ma ngale komagena so upa sidago ngini nitemo, ngohi bilasu to ngini nia giliri gena tosimane. Upa bai! 23Ma ngale o dodoto o Jou masirete woihike ngohika, so ngohi tinidota nginika. Gena o putu ma moi iḋomaka, kiaka asa o Jou Yesus iwisiija, de Una magena kanaga o roti waḋehe, 24so Awi sukuru watide o Gikimoiye. Ḋabolo de o roti magena watepi-tepi de to Una Awi gia, de wotemo, "Manena to Ngohi Ai rohe ma ngale ngini gena tinihikeka. Magena niaaka maro o sosininga moi Ngohika." 25De komagena lo yooḋo ḋabolo, de Una magena kanaga o anggur ma udo-udo waḋehe de wotemo, "O udo-udo manena ma ngale to Ngohi Ai au gena inisinako igogou o Gikimoi Awi jaji ḋamomuane. Magena niaaka maro o sosininga moi Ngohika." 26Sababu o orasi moi-moi kiaka ngini o roti nioḋo de o anggur niudo magena, de nginika lo kanaga o habari ma ngale idodooha o Jou Awi sone gena nisihabarika, sidago Una o dunia manenaka done asa wahino kali. 27Komagena so o nyawa nagoona la kanaga manga gogoho ma dodagi itotiaiwa o Jou Awi roti yooḋo eko Awi anggur youdo, de igogou ona magegena de manga salaka, sababu o Jou Awi rohe de Awi au gena ona yosidoohawa. 28So o nyawamoi-nyawamoi bilasu manga sininga masirete gena yatailako iḋoma. Ḋaboloka, de ka idadi la o roti yooḋo de o anggur youdo. 29Sababu o nyawa la kanaga o roti magena yaoḋo de o anggur magena yaudo de yongakuwa magena imatero de o Jou Awi rohe, ona magegena igogou done o Jou asa wafanggali de o dorou. 30Komagena so ngini kagena nidala nilamahang, de nipanyake, de nia dodiao yamuruo naga lo isoneka. 31Duma nakoso ngone nanga sininga masirete gena patailako iḋomaka, de ngone gena o Jou asa wonafanggaliwa de o dorou. 32Duma nakoso o Jou ngone nanga dorou wafanggali de o dorou komagena, gena de ma ngale la Una kanaga ngone wonadoto. Upa sidago ngone inasisa so pamote o dunia ma nyawa o Jou Yesus wipipiricayawa. 33Komagena so, ai dodiao nipipiricaya, ma orasi ngini nimatolomu o roti nioḋo de o anggur niudo la niososininga o Jou Awi sone, de ngini magena bilasu nimatekedamaha la ningodu nioḋo nirimoi. 34Nakoso kanaga o nyawa yasasapi, foloisi ḋaloha la ona magena manga tahu masireteka yooḋo iḋomaka. Upa sidago ngini nimatolomuka, de o Jou winifanggali de o dorou. De nakoso o sitiari ma binuka gena, ngohi done tahino nginika de asa tosidailako de tosiaturu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\