1 Korintus 14

1So hika ngini nia sininga gena ma meta ngai moika foloisi ilamo, ena gena bilasu o nyawa niadodara nikaeli. De lo nako o bi cocatu gena, hika ngini niodupa niamake de ma boboloi gena o cocatu o Gikimoi Awi demo posingongangasu. 2Sababu o nyawa nakoso kanaga yosibicara o bi bahasa irupa-rupa o Gurumi Ḋatetebino, de ona magena yobicara o nyawaka ḋasowo, duma ka o Gikimoika iwibicara. Ka cawali de o Gurumi Ḋatetebi ma kuasa so o kia naga o nyawa yananako waasi gena, ona aku yosibicara. 3Duma nakoso o nyawa kanaga o Gikimoi Awi demo yosingangasu, ona magena asa ibicara ma ngale o dunia ma nyawaka, so to ona manga sininga magena aku yasiputuru de yasiduduga. 4O nyawa la kanaga yosibicara o bahasa moi o Gurumi Ḋatetebino kiaka o nyawa yananakowa, de ona magena asa cawali manga piricaya masirete yosiputuru. Duma o nyawa la kanaga o Gikimoi Awi demo yosingangasu, ona magena asa o Jou Yesus Awi gogobu yadadala manga piricaya lo yasiputuru. 5Ngohi tongongano gena kanaga ngini ningodu o bi bahasa irupa-rupa o Gurumi Ḋatetebi noaku nisibicara, duma ifoloisi ḋaloha la ngini asa o Gikimoi Awi demo nisingangasu. Sababu o nyawa la kanaga o Gikimoi Awi demo isingongangasu o nyawaka, magena ma faida foloisi ilamo. Duma o nyawa la kanaga o bi bahasa irupa-rupa o Gurumi Ḋatetebino gena isibobicara, magena ma faida moi lo ihiwa, ka cawali nakoso o bahasa magena aku yodedemo ma ngale o gogobuka la manga piricaya lo isiputuru. 6So, ai dodiao nipipiricaya, nako tosiade-ade gena ngohi tahika nginika de o bi bahasa irupa-rupa o Gurumi Ḋatetebino de kagena tosibicara, magena ma faida moi lo ihiwa nginika, ka cawali nakoso ngohi lo taaho o kia naga o Gikimoi woisikokelelo ngohika, de tinisingangasu eko Awi demo moi tinidoto. 7Nako tosiade-ade gena o musik ma pake koloko o suling eko o kecapi, nakoso o lugo kanaga isiwuwu eko isilui itiaiwa, de o nyawa asa yoise duma yanakowa. 8De lo nako o trompet gena yawuwu ma ngale o bi prajurit yaaso la itagi ikudoti, duma yawuwu gena kanaga itiaiwa, de igogou o prajurit moi lo yahiwa la imasidailako manga lawangi yakudoti. 9Komagena lo ngini nakoso o bi bahasa irupa-rupa o Gurumi Ḋatetebino gena kanaga nisibicara, de igogou nia dodiao asa nia demo moi lo yosihodawa. De nia demo gena ma faida lo ihiwa, maro koloko nisibicara o paroka. 10O dunia manena ma rabaka o bi bahasa kanaga foloi idala, de o bahasa moi-moi gena de ma ngale. 11Duma nakoso o nyawa kanaga inabicara ngoneka de manga bahasa magena ma ngale ngone panakowa, igogou ngone asa potemo ona magegena ka o nyawa ma somoa. De komagena lo ona asa ngone nanga bahasa ma ngale gena yanakowa, so yotemo ngone lo ka o nyawa ma somoa. 12Maro komagena lo kanaga dede ngini. Nakoso ngini kanaga nisibobicara o bi bahasa irupa-rupa o nyawa yananakowa, de igogou ma ngale gena ngini nia dodiao asa yanakowa. Sababu ngini niodupa ifoloi o bi cocatu o Gurumi Ḋatetebino niamake, so hika niodupa la aku niaaka o bi cocatu kiaka o gogobu manga piricaya foloisi nisiputuru. 13Komagena so o nyawa nagoona la kanaga o bi bahasa irupa-rupa o Gurumi Ḋatetebino gena isibicara, ona magena bilasu yogolo la o cocatu moili yamake so o bahasa ma ngale gena aku yadedemo manga dodiaoka. 14Sababu nakoso ngone posumbayang de o bi bahasa irupa-rupa o Gurumi Ḋatetebino, kanaga de nanga gurumi ma dupa ngone posumbayang, duma to ngone nanga sininga ma rabaka nanga sumbayang gena ma sopo ihiwa. 15So igogou ngone bilasu de o bi bahasa irupa-rupa o Gurumi Ḋatetebino ka nanga sininga ma rabaka posumbayang, duma ngone lo bilasu posumbayang de o bahasa kiaka o nyawa yananakoka. Ngone bilasu nanga sininga ma rabaka lo de o bi bahasa irupa-rupa o Gurumi Ḋatetebino gena ponyanyi la o Gikimoi powigiliri, duma ngone lo bilasu ponyanyi de o bahasa kiaka o nyawa yananakoka. 16Sababu nakoso ngone nanga sininga ma rabaka kanaga o bi bahasa irupa-rupa o Gurumi Ḋatetebino aku posibicara la o Gikimoi Awi ronga posilamo, de o nyawa yoiise ona magena yaakuwa isimote itemo, "Amin! Igogou de itero!" Sababu ona gena nanga demo ma ngale gena asa yanakowa. 17Ngaroko nanga sumbayang gena igogou ḋaloha, duma ma ngale o nyawa ma somoa magena ma faida asa ihiwa, sababu manga piricaya gena he posiputuruwa. 18Ngohi ai sukuru kanaga tatide o Gikimoika, sababu o cocatu o bi bahasa irupa-rupa o Gurumi Ḋatetebino gena ngohi asa tamakeka ifoloi dede ngini ningodu. 19Ngaroko komagena, o nyawa ipipiricaya manga dolomu ma rabaka de foloisi ḋaloha la ngohi o demo ngai muruo naga o nyawa yananakoka gena tosibicara ma ngale ona tadoto. Duma ma faida ihiwa nakoso pamake ka o demo o bi bahasa irupa-rupa de ma cala-cala o Gurumi Ḋatetebino. 20Ai dodiao nipipiricaya, upa nia sininga maro o ngopa-ngopa, so hika nia sininga gena idadi itiai maro o dodihimoka. Duma nako o dorou gena, ngini bilasu nimasitero maro o ngopa ma ceceke la yanako waasi o dorou yaaka. 21Kanaga isilelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka itemo o Jou wotemo komanena, "O nyawa ma somoa o Yahudika yasowo ona magena asa tangaho o Yahudi ma nyawaka, so ona asa yosibicara de o bi bahasa kiaka o Yahudi ma nyawa yananakowa. Komagena Ngohi tosibicara o Yahudi ma nyawaka, duma ngaroko komagena ona Ai demo magena isidoohawa." 22Komagena so ngone panakoka o cocatu la isibobicara o bi bahasa irupa-rupa o Gurumi Ḋatetebino, magena o Gikimoi wahike maro Awi kuasa ma nonako moi o nyawa wipipiricayawa ona magenaka, so ma ngale o nyawa wipipiricayaka gena ihiwa. Duma nako o cocatu Awi demo posingongangasu magena, wahike maro Awi kuasa ma nonako moi o nyawa wipipiricaya ona magenaka, so o nyawa wipipiricayawa gena ihiwa bai! 23Hika tosiade-ade, ma orasi ngini o gogobu nimatolomu, de nakoso ningodu kanaga nisibicara o bi bahasa irupa-rupa o Gurumi Ḋatetebino, de kanaga lo o nyawa ma somoa o Gikimoi Awi demo yananakowa eko o nyawa ipipiricaya waasi iwosa, igogou ona magena asa itemo ngini ningodu nitogosa bai! 24Duma nakoso ngini ningodu kanaga o Gikimoi Awi demo nisingangasu, de kanaga lo o nyawa ma somoa o Gikimoi Awi demo yananakowa eko o nyawa ipipiricaya waasi iwosa, de ma ngale ngini nia singangasu ma demo so ona magena manga sininga ma rabaka asa yanako igogou ona de manga salaka de lo manga dorouka. 25So o bi moi-moi manga siningaka imamingihu gena asa isikelelo, sidago ona imabukuku o Gikimoi Awi simaka itemo, "Igogou! O Gikimoi kanaga nia sidongirabaka." 26So, ai dodiao nipipiricaya, to ngohi ai ngale gena ma orasi ngini nimatolomu nisumbayang la nisuba o Gikimoika, ngini moi-moi kanaga de nia manara. Ngini ma binuka ninyanyi, ma binukali nidoto, de ma binukali o kia naga moi o Gikimoino nisingangasu. De kanaga ma binuka o bi bahasa irupa-rupa nisibicara de ma binukali o bahasa ma ngale gena niodedemo. Nia manara moi-moi magena ḋangodu-ngodu bilasu niaaka ma ngale o nyawa manga piricaya nisiputuru. 27Nakoso kanaga o nyawa yodupa o bi bahasa irupa-rupa isibicara, bilasu ka cawali yasinoto, eko yaruwange de upa ifoloi, de ona moi-moi bilasu ibicara imamomoi. De lo bilasu o nyawa la kanaga yaaku o bahasa ma ngale gena yodedemo. 28De nakoso o nyawa yahiwa la yaakuwa o bahasa ma ngale gena yodedemo, de o nyawa ona magena kanaga manga dupa o bi bahasa irupa-rupa yosibicara, ona magena bilasu o dolomu ma rabaka gena imapopongo. Ḋohaka, la cawali manga sininga ma rabaka o bahasa magena yosibicara o Gikimoika. 29Komagena lo o nyawa la kanaga yodupa o Gikimoi Awi demo yosingangasu, ka ḋaloha la cawali yasinoto eko yaruwange ibicara, de manga demo gena hika ona ma binuka yatailako idodooha, magena o Gikimoino, eko hiwa. 30Duma hika tosiade-ade, nakoso o nyawa moili la kanaga o dolomu magena ma rabaka womatami de imatodoka una magena o demo o Gikimoino wamake, de ona yobicara iḋoḋoma gena bilasu imatogu, ma ngale manga dodiao una magena wihike o orasi la aku wobicara. 31Nako komagena, de ngini ningodu niaaku o Gikimoi Awi demo moi de moika niasingangasu, la ma ngale ngini ningodu aku niapipiricaya o dodoto niaḋehe de lo nia sininga moi-moika aku nisiputuru. 32Igogou, o nyawa la kanaga de manga cocatu o Gikimoino so aku Awi demo isingangasu, ona magena ibicara eko isibobicara imatogu gena yaaku yapareta, mote to ona manga dupa masirete. 33Sababu o Gikimoi Awi dupa gena ngone poruwahewa de nanga manara ma rabaka gena ka cawali o rimoi de o sohi. Maro o kia naga yaaaka o Gikimoi Awi gogobu manga dolomu ma somoa ma rabaka, 34komagena lo ngini bilasu niaaka. So o bi ngopeḋeka bilasu nia dolomu ma rabaka gena nimarihi-rihi. Sababu ona yasimahawa kagena o nyawa manga simaka ibicara, duma ka yoise, mote o Gikimoi Awi bobita o Musa wosilelefoka. 35Nakoso kanaga o sano o kia naga moi la yodupa yosano, de ona magena bilasu manga roka masirete to ona manga tahuka de asa mowisano. Sababu nakoso ona o nyawa manga simaka isibicara gena, itiaiwa. 36Pei! Idodooha, ngini kanaga o bobita magena niamote, eko hiwa. Nimasosininga! O Gikimoi Awi demo magena ma sihino nginino ḋasowo bai! De o demo magegena inisihabari ka cawali nginika hiwa bai! 37Nakoso o nyawa la kanaga itemo ona masirete o nyawa o Gikimoi Awi demo isingongangasu eko Awi cocatu moi yamakeka, igogou ona magena lo bilasu yanako o demo manena, la ngohi masirete talelefo gena, o bi sulo o Jou Yesusno. 38Duma nakoso ona to ngohi ai demo magena yosidoohawa, de ona manga demo magena lo nisidoohawa. 39So, ai dodiao nipipiricaya, hika ngini niamode ifoloi o cocatu o Gikimoi Awi demo nisingongangasu gena niamake. De upa sidago ngini nisimahawa o nyawa isibicara de o bi bahasa irupa-rupa. 40Duma to ngini nia manara moi-moi ma rabaka, ma dodagi gena bilasu niaaturu itiai de ifato ḋaloha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\