1 Timotius 4

1O Gurumi Ḋatetebi wotemoka igogou done kanaga o orasi ma simaka o dodoto itotiai ngone papipiricaya gena o nyawa asa he yopiricaya kawa, de ona isigise o gurumi ḋatotodamato. Komagena so o toka ma dodoto o nyawaka yadoto. 2O dodoto ikokulai magena o nyawa yodoto so asa yatodamatoko de manga laḋe isago, de ona manga sininga ma rabaka itemo manga sala ihiwa. De manga demo komagena ona imatero maro o nyawa moi de awi siri ḋatubuso, duma una he wamalo kawa. 3So komagena ona manga dodotoka itemo o nyawa upa he ikawi, de ona yasulo o ino ma binuka upa yaoḋo. Duma o bi dodoto magena isala, sababu o bi ino ḋangodu gena o Gikimoi wosidadi ma ngale o nyawa nagoona ma Kristus iwipipiricaya de o dodoto itotiai yamomote. La bilasu o ino magena yaoḋo de manga sukuru yatide ka o Gikimoika. 4Ngone panakoka o ino moi-moi ḋaloha, sababu o bi moi-moi ḋangodu o Gikimoi wosidadadika gena ḋaloha. So nakoso o nyawa yaoḋo de manga sukuru yatide ḋabolo Unaka, o ino magena upa he ona yaholu. 5Komagena ona yosumbayangka de o Gikimoi lo wotemo ḋaboloka, so o bi ino ḋangodu gena ḋaloha so aku yaoḋo. 6O bi moi-moi ḋangodu iḋomaka ngohi talefoka gena, ngona bilasu nadoto nanga dodiao o Yesus wipipiricayaka. La ma ngale o dodoto itotiai, maro ngone papipiricayaka de ngona namomoteka gena, ngona ani sininga ma rabaka asa foloisi ḋaputuru, so ngona maro o Yesus Kristus Awi roriwo moi asa ona magena aku naleleani ḋaloha. 7Ngona bilasu nomasirese o dodoto ma jarita ifufuma, gena imaketerowa de o dodoto o Gikimoi wodudupa. Duma maro o nyawa moi awi roheka wosiputuru, so komagena ngona lo bilasu ani siningaka nosiputuru. La ani moi-moi naaaka gena maro kia o Gikimoi wodudupa. 8- 9Sababu o demo ma duuruka manena, gena igogou so bilasu o nyawa inangodu paḋehe ḋaloha, ena gena, "O nyawa la cawali manga rohe isiputuru gena ma faida ka ma cunu, duma o nyawa la yaaka ḋaloha maro o Gikimoi wodudupa gena, ma faida foloisi ilamo. Magena ma faida ilamo, sababu o orasi manena o Gikimoi asa Awi laha wosidumu onaka de o orasi ma simaka ona asa yamake o oho ka sidutu ikakali." 10Komagena ngone pongongano o Gikimoi Awi jaji o oho ka sidutu ikakali pamake gena asa wosiganapuka, sababu Una magena ka sidutu ikakali de o nyawa nagoona ma Kristus wipiricayaka igogou ona yangodu wasisalamati. Magena ngone pongongano, so ngona de ngohi bilasu paleleani pokaeli o nyawa o Jou Yesus wipipiricayaka. 11So o bi moi-moi ḋangodu magena ngona nadoto onaka bilasu ona yamote. 12Sababu ngona ka nogohiduurusi, upa sidago o nyawa nisiceke. So ngona bilasu nomaaka ḋaloha la nibicara lo ḋaloha, de ani dodara o nyawaka, de ani piricaya ma Kristuska ḋaputuru de lo ani sininga ibolowo. Ngona naaka komagena, la o nyawa ma Kristus wipipiricayaka manga sininga ma rabaka yanako itiai la o moi-moi maro komagena bilasu ona yaaka. 13O orasi manena sidago ngohi tomasidiado gena, ngona o nyawa ipipiricaya manga simaka bilasu o Gikimoi Awi Jaji ma Buku nabaca, so ma ngale nasinako de nadoto onaka. 14Ma orasi ipapasaka, o nyawa ipipiricaya manga bobareta lo manga gia yahado ḋabolo ngonaku la inisikelelo ngonaka ma ngale o Gikimoi Awi manara naaka, maro o bi nabi lo isingangasu ḋabolo ngonaka. So magena upa nomarihika, duma o Gikimoi Awi Gurumi ma buturu wonihike ḋabolo ngonaka, so ngona bilasu Awi manara naaka nokaeli. 15O manara moi-moi ḋangodu bilasu ngona naaka nokaeli, la o nyawa yangodu nikelelo gena igogou ngona ani manara moi-moi magena aku naaka foloisi ilamo de ḋaloha. 16Nomajaga igogou la ngona ani sininga de ani moi-moi naaka gena ḋaloha de igogou ngona nadoto o dodoto itotiai. Nako komagena naaka nokaeli, ngona masirete aku o Gikimoi wonisalamati, de lo o nyawa nagoona inisigogigise ngonaka so yopiricaya, ona lo aku wasisalamati.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\