2 Korintus 3

1Asitagala! Upa nitemo ngomi kanaga mia giliri masirete misimane kali. Ngomi gena mimaketerowa de o nyawa yamuruo naga yahino nginika de o giliri ma surati yoaho ma ngale ngini ona niaḋehe ḋaloha, eko nia kotaka de ona isidailako imajobo so nginino o giliri ma surati yogolo. O surati maro komagena, ngaroko, upa he ngomi manena miaho, 2sababu ngini masirete gena imatero maro to ngomi mia sigiliri ma surati. Ngini magena maro o surati moi isilelefo to ngomi mia sininga ma rabaka, kekiaka o nyawa yangodu aku yabaca de yanako. 3De ma ngale lo to ngini nia gogoho so o nyawa aku yakelelo igogou ngini nipiricayaka. De nia piricaya gena maro to ngomi mia manara, ena gena ma Kristus Awi demo miaaaho nginika so magena ma sopo. So ngini gena aku positero maro to ngomi mia giliri ma surati ma Kristus masirete walelefoka. O surati magena walefo de o tinta ḋasowo, duma de o Gikimoi woooho to Una Awi Gurumi. De lo o surati magena wagarade o teto ma ḋokuka ḋasowo, duma to ngini nia sininga ma rabaka. 4Ngomi o Gikimoi Awi simaka mibarani mibicara komagena, sababu ma Kristus Awi kuasa kanaga ngomika. 5Ngomi o manara magena miaaka miaakuwa de ka mia buturu masirete bato. Duma ka o Gikimoi womatetengo kanaga womisiputuru ngomika. 6Una magegena ngomi womisiputuru la midadi maro to Una Awi sosulo so mitagi misihabari Awi jaji ḋamomuane o nyawaka. Awi jaji ḋamomuane gena ḋasowo de o bi bobita isilelefoka, duma Awi Gurumi ma manara o nyawaka. Sababu nako o bobita isilelefo gena, itemo o nyawa ma dorou bilasu de o Gikimoi imakitinga, duma o Gikimoi Awi Gurumi magena wahike o oho ka sidutu ikakali. 7O Jou Awi bobita, kiaka itemo o nyawa ma dorou bilasu de o Gikimoi imakitinga, gena wagarade o teto ma ḋokuka de wihike o Musaka. O orasi magenaka de o Gikimoi Awi kuasa kanaga o Musa awi bioka yodisiwa, so ngaroko ma nita gena isolano imehe-mehe so ikurangi sidago irongo, duma awi bio ma leto magena o bi Yahudika ma nyawa yaakuwa yanano. So nako komagena, ma orasi o bi bobita o Musa wamakeka kanaga o Gikimoi Awi kuasa lo yakeleloka, 8de igogou Awi jaji ḋamomuane ma kuasa kiaka Awi Gurumi womanara, magena asa foloisi ilamo bai! 9So ngaroko o bi bobita iḋoḋomaka kiaka itemo o nyawa bilasu yasifanggali de o dorou gena kanaga de ma kuasa, duma o jaji ḋamomuane magena lo kanaga de ma kuasa foloisi ilamo so nanga sininga idadi itiai o Gikimoi Awi simaka. 10O bi bobita iḋoḋomaka magena foloi ilamo. Duma nakoso ma lamo magena positero de o jaji ḋamomuane ma lamo, ngone aku potemo o bi bobita iḋoḋoma magena ma lamo he ikurangi. 11Nakoso o bi bobita gena, ngaroko isieto kawa, duma kanaga de ma kuasa, de igogou o jaji ḋamomuane magena ka sidutu ikakali so asa de ma kuasa foloisi ilamo. 12So ma ngale ngomi foloisi miongongano o Gikimoi Awi jaji ḋamomuane, so ngomi lo kanaga mibarani o habari ḋaloloha misihabari. 13Ngomi manena gena o kia naga moi lo ihiwa maro nginika de minigiihu, so ngomi mimaketerowa de o Musa. Iḋoḋomaka, de una awi bioko kanaga de o baro wosisaoka, la upa sidago o Jou Awi nita ma siwa awi bioka magena isisisa de o Yahudika ma nyawa yakelelo. 14De o Yahudika ma nyawa ona magena manga sininga la ḋatogoika. Ena gena, manga sininga magena lo imatero maro de o baro isisasao so yatalakeka. Sidago o orasi manena lo nakoso o Gikimoi Awi bobita iḋoḋomaka magena ona yabaca, de o demo yababaca ma ngale gena ona isihodawa, maro o baro so manga sininga yasaoka. O nyawa la kanaga manga sininga yasasao de yatalakeka, gena yaakuwa yahoi, ka cawali nakoso ona de ma Kristus imarimoika. 15Sidago o orasi manena, nakoso o bi bobita o Musa wosilelefoka gena yabaca, de ona manga sininga magena maro kanaga o baro yasaoka. 16Duma nakoso ona manga dorou yodongosa de imatoba so o Jou iwipiricaya, de ona manga sininga magena asa maro o baro yahoika so yatalake kawa. 17Sababu kiaka totemo Jou, to ngohi ai edekati gena to Una Awi Gurumi. De nakoso o Jou Awi Gurumi Una magena kanaga nanga sininga ma rabaka, de igogou ngone de o Jou pomarimoika maro o kia naga inasibabatika gena inapilikuwa. 18So ngone, o Jou powipipiricaya, nanga sininga gena o baro isitalakewa. Ngone gena o Jou Awi kuasa magena panakoka, ena gena to Una Awi Gurumi. De lo o orasi manena de isikahika, kanaga Awi kuasa gena idogo-dogo, so nanga sininga asa yatagali sidago ngone aku podadi ka pomaketero maro de Unali.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\