2 Timotius 3

1Bilasu ngona nanako done ma orasi o dunia ma dodoguka o nyawa o bi dorou moi-moi yaaaka gena foloisi yadala so magena yasisusa o bi nyawa ma somoa o manara itotiai yaaka. 2Sababu o bi nyawa ma dorou magegena asa yodupa yaaka o dorou maro ka to ona manga rohe masirete isiboso de cawali ka o pipi yonyafusu, komagena lo o dorou yodupa yaaka gena imacaralamo, so manga demo masireteka lo ona imasihie, sidago lo yobicara maro o nyawa manga agama ihihiwa, de yoholu yasigise manga dodihimoka, de yoholu manga sininga ma loha yahike so manga sininga gena o Gikimoi wodupawa, 3komagena lo o siboso de o dame gena ihiwa manga gianongoruka eko manga dodiaoka, de o nyawa ma somoa manga ronga yoaka ḋatorou, de to ona manga sininga masirete yaparetawa, de ona yatobadoosa de lo o loha yahoholu, 4de ngaroko o kia naga moi manga sininga ma rabaka yafikiri ḋatorou, duma ka yaaka sidago yodupa o nyawa ma somoa yaaniaya de ḋangodu itemo ka yanako. So o bi nyawa maro komagena manga dupa o Gikimoika gena ihiwa, duma ka yodupa yamote to ona manga nyafusu masirete. 5De ngaroko ona magena itemo aku yaaka o moi-moi maro o Gikimoi wodudupa, duma iholu o Gikimoi Awi kuasa yariwo la aku manga oho ḋaloha. Bilasu nomasirese ikuruka de o bi nyawa maro ona komagena. 6Bilasu nomasirese, sababu o orasi manena naga o nyawa o dorou yaaaka ona magena o nyawa manga bi tahuka yowosa, de ona o bi ngopeḋeka ifufuma yasihaga ma ngale manga sininga yapareta, la manga demo ḋatotorou magena asa o bi ngopeḋeka yamote. O bi ngopeḋeka ona magegena manga nyafusu ma dorou idala iḋoḋoma yaakaka gena, ka yososininga de ka yodupa yacohosi. 7So ngaroko yodupa o dodoto moi-moi magena isigise ḋaloha, duma ma moi waasi aku ona itemo o dodoto itotiai gena igogou de itero. 8Maro iḋoḋoma o Yanes de o Yambres o Musa iwilawangi, so o orasi manena naga o nyawa ma dorou ona magegena o dodoto itotiai lo yalawangi. Ona magena manga sininga ma rabaka gena cawali o dorou de o dodoto itotiaika gena yopiricayawa, so o Gikimoi waholu o nyawa ona magena. 9Ngaroko komagena, duma to ona manga manara ḋatotorou magena yaakuwa isigila-gila, sababu o bi nyawa he yangodu yanakoka igogou o nyawa ḋatotorou maro ona magena igogou ifuma. Maro kanaga o nyawa yanako iḋomaka igogou o Yanes de o Yambres ona magena o nyawa ifufuma. 10Duma ngona masirete nanakoka idodooha to ngohi ai dodoto, de o moi-moi taaaka, de ai sininga ma edekati ai manara ma rabaka, de ai piricaya o Gikimoika, de lo ai sabari de ai dodara o nyawaka, de lo idodooha to ngohi ai sabari ma lamo 11ma orasi ai sangisara ma rabaka de ai siri tamoku. Ai sangisara imatero maro ma orasi ngohi o Antiokhia ma kota, de o Ikonium ma kota, de o Listra ma kotaka, de o nyawa ona magena ilawangi so ngohi isisangisara. Duma ngohi ai sabari ilamo, de ngohi ai sangisara moi-moi ḋangodu magena ma rabano igogou ngohi asa o Jou woisisalamati. 12Igogou de itero, o nyawa nagoona maro ngohi la manga dupa imarimoi de o Yesus Kristus so yaaka itotiai maro o kia o Gikimoi wodudupa, ona magena lo o bi nyawa ma somoa asa yasisangisara. 13So o bi nyawa yatotodamatoko de ikokulai manga dorou asa foloisi yodogo sidago manga ohoka ona asa ka imatekekokulai. 14Ngaroko komagena, duma o bi moi-moi ngomi minidodotoka de nanakoka, magena itiai so ngona masirete bilasu nopiricaya ḋaputuru. Sababu ngona nanako ngomi minidoto itiai, 15de lo ma orasi ngona ka o ngopasi ngona nanakoka o Gikimoi Awi Jaji ma Bukuka. Kagena o cawaro namake la ngona nowipiricaya o Yesus Kristus so o Gikimoi asa wonisisalamati. 16O bi moi-moi yalelefo o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka gena Una Awi kuasa so aku o nyawa yalefo. So magena ḋaloha ma ngale o bi moi-moi itotiai gena inadoto ngoneka, la ngone aku nanga sala panako de aku nanga oho isidiahi, de lo inadoto ngoneka idodooha nanga sininga ḋaloha de itiai maro o Gikimoi wodudupa. 17Inadoto ngoneka maro komagena, so o nyawa la yodupa yomanara o Gikimoika, ona aku yomadoto ḋaboloka ma ngale manga manara moi-moi bilasu yaaka. So yomasidailakoka la o manara o kia bato ḋaloloha aku ona yaaka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\