3 Yohanes 1

1Gayus tonidododara. Ngohi manena to ngona ani roriri ipopereki moi de ma ngale ngona gena igogou tonidododara bai! 2Ai dodiao tonidododara, maro o orasi iḋomaka ngohi togolo o Gikimoika tanu nososanangi, so komagena o orasi manena lo togolo tanu ani rohe ḋamomagawe de ani sininga lo isosanangi. 3Sababu ona nanga dodiao ipipiricaya yahino kanena de imisingangasu ngomika idodooha ngona gena naaka itiai imatero maro o Gikimoi Awi dodoto itotiai gena namote komagena, so ngohi ai siningaka asa ifoloi isanangi. 4Ngona gena ani piricaya ma sihino ngohino ma orasi o habari ḋaloloha ngohi tonisingangasu ngonaka, so ngona maro ai ngopa masirete. So o orasi manena to ngohi ai nali de ai more ilamo gena he podedemo kawa, sababu ngona ai ngopa gena asa o dodoto itotiai ka nodupa namote. 5Ai dodiao tonidododara, ngona gena aku ngohi tonipiricaya ḋaputuru, sababu ngaroko ona o nyawa ma Kristus wipipiricaya gena nanako waasi, duma nakoso ona nikurumi de ngona gena asa nodupa nariwo. 6Ona magena o gogobu manga simaka, ma ngale ona gena ngona nadodaraka, magena yosingangasu ḋabolo. Ona magena ma orasi ngona inikurumi, de tanu ngona asa manga dodagi ma kurangi magena nariwo nomatoguwa de naaka maro o Gikimoi wodudupa. 7Sababu ma orasi ona isupu de itagi ikuru la o habari ma ngale ma Kristus gena isihabari o nyawaka, de o nyawa ipipiricayawa ona magena lo manga maru yodupawa yogolo. 8Komagena so ngone ma Kristus powipipiricayaka gena bilasu ona itagi isihohabari, magena pangaho de podupa pariwo. La ma ngale ngone dede ona pomakangaho ma orasi ona o dodoto itotiai yodoto. 9Ma ngale podupa pariwo komagena, ngohi o surati tolefo o gogobu moika. Duma kanaga o nyawa moi awi ronga o Diotrefes gena, una wodupa womasihie so o gogobu gena wapareta de to ngomi mia kuasa magena una ka waholu. 10Komagena so done ma orasi kadoka tomasidiado asa ngohi o bi nyawa manga simaka, de ma ngale to una awi manara moi-moi magena asa ngohi takalaki. Awi manara o gulai magena ma ngale ngomi womikalaki de awi edekati gena o ronga ma dorou womigaka. De lo magegena una awi sininga isanangi waasi so nakoso o nyawa ipipiricaya kanaga inakurumi so ngone bilasu pangaho ḋaloha gena, una masirete ka woholu. De lo o nyawa ma binuka nakoso kanaga yodupa imakangaho ḋaloha, de una wasimahawa de lo wodupa o gogobu manga rimoi ma rabano ona magena wasisupu. 11Mutuwade, ai dodiao tonidododara, maro to una awi manara ḋatotorou magena tanu upa ngona naaka. Duma tanu o bi moi-moi ḋaloloha maro kamagena bilasu nokaeli naaka. Sababu o nyawa nagoona nakoso kanaga o loha yodupa yaaka, ona magena lo igogou maro ka o Gikimoi Awi nyawa. Duma o nyawa nagoona nakoso kanaga o dorou yodupa yaaka, de ona magena igogou o Gikimoi iwinakowa. 12Komagena so tanu ngona asa o Demetrius una magena nowingaho ḋaloha de lo nowiriwo. Sababu o bi nyawa ipipiricaya gena una iwinakoka, ona magena yangodu itemo, "O Demetrius una magena awi sininga ḋaloha." De lo to una awi manara gena maro o dodoto itotiai. De ngomi lo mitemo una magena awi sininga ka ḋaloha, ngona lo nanako to ngomi mia demo ḋangodu ka itiai. 13Ngaroko ngohi kanaga de ai beseso ma binukali bilasu tonisingangasu ngonaka, duma ngohi tamalo, ngaroko, upa de o surati eko de ai pena tosilefoli. 14Sababu nagala itekawa de tanu ngohi asa tahika kagena ngonaka de asa pomakamake kali. 15Tanu ngona ani sininga ma rabaka foloi isanangi. Ngone nanga dodiao ipipiricaya kanaga isidingo o salam ngonaka tanu asa pomakamake. So nosingangasu to ngomi mia salamati pomakamake dede mia dodiao ipipiricaya moi-moi ona kagena naga yangodu. Ngohi Yohanes O Efesus ma kotaka


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\