Rasul 19

1So kagena de ma orasi o Apolos ka o Korintus kasi, de o Paulus o Galatia ma daera de o Frigia ma daera wakilolika de wotagi wakahoko so womasidiado o Efesus ma kotaka. De kagena una wamake o nyawa o Yohanes awi dodoto yapipiricaya yamogiowo de sinoto. 2So una wasano ona magenaka, "O dodiao nipipiricaya, ma orasi o Gikimoi Awi habari niopiricaya gena o Gurumi Ḋatetebi nginiku wowosaka de winiparetaka, eko hiwasi." De ona isango itemo, "Hiwasi. De mianako waasi o Gurumi Ḋatetebi gena kanaga de maena." 3"Nako komagena, de o kia ngini nisiosi." De ona yosango itemo, "O Yohanes awi osi." 4So kagena de o Paulus wotemo onaka, "O Yohanes waosi o nyawa nagoona iwigolo una hitilahi igogou ona manga dorouno imatoba de imatodubaka. De o Israel ma nyawaka o Yohanes wasingangasu bilasu ona lo iwipiricaya o nyawa moi asa wahino wotuuruno, Una magena o Yesus." 5Ma orasi ona yanako komagena, ona asa o Jou Yesus iwipiricayaka de gila-gila ona yaosika. 6- 7De lo o Paulus awi gia wahado onaku la o Gurumi Ḋatetebi wowosa onaku de waparetaka, sidago ona aku o Gikimoi Awi habari isibicara de o bi bahasa irupa-rupa Awi Gurumino. 8So ma deka o ngoosa saange o Sabat ma wange isigeto o Paulus o puji ma tahuka wowosa de wobarani wodoto o bi nyawaka. Una wodoto wagogou la tanu ona iwidupa o Gikimoika la Una wapareta to ona manga sininga. 9Duma o ngoosa o saange ma duduka o nyawa ma binuka asa manga sininga ḋatogoika sidago iholu ipiricaya. Ena gena, o kawasa manga simaka de ona o Paulus awi dodoto, ma ngale idodooha o Jou wotetemoka gena bilasu paaka, ona yogogagaka. So kagena de o Paulus o nyawa ipipiricaya wangaho de o nyawa ma somoa magena wadongosaku la wotagi kiaka o Tiranus awi tahu moili o riho magenaka imatotolomu de imadodotoka. Kagena o wange isigeto una imatekebobicara dede ona. 10So kagena ma deka o taungu sinoto o Paulus o manara magena waaka sidago o nyawa igogoge o Asia ma daeraka yangodu-ngodu, bai o Yahudika ma nyawa de lo o Yahudika ma nyawa yasowo lo, yoise o habari ma ngale o Jou Yesuska. 11Sababu de o Gikimoi Awi kuasa ma roriwo so o Paulus aku waaka o nonako ilalamo de ifoloi iḋoku so yohairani. 12Ena gena, o Gikimoi wiriwo sidago o tuwala moi eko o manara ma baju moi la o Paulus wapapakeka magena ona yaaho o bi nyawa yasisirika, so manga siri lo itoguka de manga toka lo isupuka. 13- 14So kanaga lo o Yahudika manga imam ma sahe moi, awi ronga o Skewa, to una awi ngopa yatumudingi ona o doku de o soaka itagi ma ngale o bi toka yodusu. Kagena de ona lo asa yodusu de itemo de o Jou Yesus Awi ronga, gena komanena, "O Yesus Awi ronga maro o Paulus wosibobicara gena so ngohi totemo de tonisulo nosupu." 15Duma o toka magena itemo onaka, "Ngohi o Yesus ka towinako de o Paulus lo ka towinako, duma ngini manena nagoona sidago ngini niaaka komanena. Ngohi toholu tosupu." 16Kagena de o nyawa wikokitoka magena womasitudu onaka, de wangangapo sidago manga baju lo waraca-racaka de manga rohe lo waḋabo-ḋaboka, ḋabolo de ona yatumudingi iloḋaka o tahu magena ma rabano. 17Ma ngale magegena o Yahudika ma nyawa de lo o Yahudika ma nyawa yasowo yangodu o Efesuska igogoge lo yogiise, so ona yangodu yohairani icarawa so o Jou Yesus gena foloi iwisihoromati, sababu Una Awi kuasa foloisi ḋaputuru. 18De lo o nyawa ipipiricaya yadala yahino ma ngale to ona manga manara ma dorou, kiaka yaaakaka gena, imamangaku o gogobu manga simaka. 19Komagena lo o nyawa ipipiricaya duma imagogomahatesi, ona magena manga gomahate ma buku yatolomu de yatupu o kawasa manga simaka. O bi buku yatotolomu magena nakoso isiija la ma ija yaeto gena, o pipi salaka ihahali o cala moritoha. 20De o Gikimoi Awi kuasa onaka komagena, so o habari ḋaloloha ma ngale o Jou Yesus foloi isihabari de o nyawa nagoona asa iise ona magena yangodu foloisi yongaku. 21Ḋangodu magena ḋaboloka, de o Gurumi Ḋatetebi iwisingangasu o Pauluska, so o Paulus wasitatapuka asa wotagi kasi o Makedonia ma daeraka de o Akhaya ma daeraka, ḋabolo de asa woliho wokahino kali o Yerusalemka, so wotemo, "Kadoka la taado ḋaboloka, de ngohi bilasu o Romaka totagi kasi." 22So kagena de wasulo awi roriwo yasinoto, ena gena o Timotius de o Erastus, la itagi iḋoma o Makedoniaka, so una kagena o Asiaka wogogoge o wange muruo nagasi. 23So ma dongoho magena de o Efesus ma nyawa yamuruo naga o habari ma ngale o bi nyawa o Yesus wasisalamati gena yoise iholu, so ona asa isigoko o gangamo ilalamo moi. 24Ma ngale magegena kanaga o kota magenaka o nyawa moi, o salaka wouuhi, awi ronga o Demetrius. De una o seri ma ronga o Artemis ma tahu ma bi dulada ma ceceke-ceke wosiaka de o salaka ma ngale o nyawa yasuba, so una de awi nyawa o salaka imomanara gena o pipi yamake idala. 25So una awi nyawa imomanara de lo o nyawa o salaka imomanara ma somoali yangodu watolomuno, de wotemo, "Ai dodiao! Ngini masirete nianako de o salaka ngone pamomanara so ngone inangodu gena aku o pipi pamake ifoloisi idala. 26Duma ngini lo niise de niakelelo masirete o Efesus ma nyawaka de sidago lo o Asia ma daera ma sigilolino o Paulus gena wasibicara ḋaboloka, de wotemo o bi seri o nyawa manga gia isiaaka gena o giki ḋasowo. Kodo! O Paulus awi demo gena ona yangodu yopiricayaka. 27So komagena to ngone nanga manara asa o nyawa yaholuka, de to ngone nanga ronga ḋangodu ḋatorouka. De foloili nanga seri ma duhutu o Artemis ma tahu ilalamo lo ma ronga ḋatorouka, so o nyawa asa yapake kawa, de lo o bi nyawa yadadala o Asiaka de o bi nyawa o dunia ma pupuku ihaka gena isuba nanga giki milalamo muna magenaka de o Paulus ami ronga watorouka, sidago mihoromati kawa de miholuka." 28De ma orasi ona yoise komagena, de ona yatoosa poli so imanere ka ma moiye de imatoore isidadu-dadu itemo, "Ce! Artemis foloisi milamo, o Efesuska nanga giki!" 29Kagena de ona de o nyawa o kota magena ma sigilolino asa iruwahe de imakangamo sidago o Gayus de o Aristarkhus, ona o Makedonia ma nyawa o Paulus awi dodiao, yatago so yalia de yasigogora o kawasa ma dolomu ma rihoka. 30De o Paulus lo wodupa wotagi o nyawa yadadala magena manga simaka la ma ngale ona wasisohi, duma o nyawa ipipiricaya kagena wisimahawa. 31De lo o Asiaka ma bobareta, o Paulus awi dodiao yamuruo naga, ona lo yosulo o Pauluska iwisingangasu de wigegego ma ngale upa lo o riho ma dolomuka magena wowosa de womasimane. So he wotagiwa. 32So o kota ma bi nyawa itotolomu magena yogamamuka, de ona lo yangodu yanakowa ma sababu o kia ona kagena imatolomuno, so ma binuka imatoore itemo nagala komanena, de ma binukali imatoore itemo nagala komagena. 33So kanaga o Yahudika ma nyawa wihiri o nyawa moi awi ronga o Aleksander la ma ngale una wotagali wabicara ona yadadala manga simaka. So o Aleksander o nyawa yadadala magena wapomaka, de tanu una masirete asa wasinako itiai onaka. 34Duma ma orasi ona wikelelo una magena o Yahudika ma nyawa moi, so nagala o orasi sinotoka de ona yangodu ka ma moiye imanere isidadu-dadu, "Artemis foloisi milamo, o Efesuska nanga giki!" 35Ma dodoguka, cawali o kota magena manga sekretaris aku wasisohi o bi nyawa yadadala magena, de wobicara wotemo, "He, ngini ai gianongoru o Efesus ma nyawa! O nyawa yangodu yanakoka cawali o Efesus ma kotaka manena pojaga o giki o Artemis ma tahu ilalamo de o teto o giki mitotulada moi itutura o dipaku. 36Mutuwade o nyawa moi lo akuwa wosango moi-moi ḋangodu magena itiaiwa, so bilasu upa niaaka o kia naga moi nia siningaka yadadahewa, so hika nimarihika de nimapopongoka bato. 37Bilasu komagena sababu o nyawa yasinoto manena ngini niangaho ḋabolo, ngaroko ona yakoorawa nanga giki ma tahu manena eko lo nanga giki ma duhutu muna magena ona imiaka ḋatorouwa. 38So nakoso o Demetrius de awi nyawa imomanara manga dupa so o nyawa moili ona wikalaki, de o hakim ma riho lo de maena de o bobareta lo de maena, so bilasu ona kagena yangaho la yakalaki. 39- 40Duma o wange manena gena nagala ngone asa inakalaki, sababu ngone masirete poruwahe de o gangamo posigoko, de nakoso inasano, ma sababu o kia gena ngone pobicara paakuwa. So nakoso ngini nimode positiai, bilasu niaḋohaka la o hakim de o kawasa manga simaka, de kagena asa ma diai pasari igogou eko hiwa." 41Kagena de yangodu wabicara ḋaboloka, de o kota ma sekretaris una wasulo la o nyawa yadadala imatotolomu magena imabiau de iliho moi-moi to ona manga tahuka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\