Rasul 4

1Ma orasi o Petrus de o Yohanes o bi nyawa magena ka yabobicarasi, de o Yahudika manga bi imam, de o Gikimoi Awi Tahu ma jojaga manga sahe moi una magena, de lo o Sadukika ma nyawa yahino onaka. 2De ona ingamo sababu o Petrus de o Yohanes yodoto o bi nyawaka itemo o Yesus wisioho kali o nyawa isosone manga sidongirabano, so igogou o nyawa isosoneka done aku ioho kali. 3Mutuwade magegena so ona yahino o Petrus de o Yohanes yatago de o buika yasingosaka, de sababu ḋaputuka, so kagena yasidodogusi o putu moi ma bati ma goginitano. 4Duma o bi nyawa o Petrus de o Yohanes manga dodoto yoiiseka gena, yadadala o Yesus iwipiricayaka. So o orasi magena o nyawa ipipiricaya manga dala yodogo kali so yangodu he yacala motoha. 5Ma langino o Mahkamah Agama ma nyawa ona yangodu o Yahudika imatolomuno, ena gena o Yahudika manga roriri de lo o bi guru agama. 6Ona imatolomuno de ma Imam Wilalamo o Hanas, de ona yaruwange yadahe to una awi gianongoru, ena gena o Kayafas, de o Yohanes, de o Aleksander de lo awi gianongoru ma binukali. 7De o Petrus de o Yohanes yangaho manga simaka, so yasano, "De o kuasa kiano, eko naguuna winisulo, so aku ngini niaaka o nyawa wolulugu una magena niwisiloha." 8O Petrus de o Gurumi Ḋatetebi Awi kuasa ḋaasu-asu wipareta, de wosango wotemo, "Baba-baba, o Mahkamah Agama ningodu de lo o Israelka manga roriri. 9O wange manena nimisasano ngomika, sababu o loha miaaka o nyawa wolulugu moika de ma sababu lo idodooha o nyawa una magena miwisilohaka, 10hika la ngini bilasu nianako, de ngone o Israelka ma nyawa inangodu lo bilasu panako, ma ngale o Salamati ma Kolano, o Yesus o Nazaretno ma nyawa, to Una Awi kuasa so o nyawa una manena womaookoye to ngini nia simaka una wilohaka. O Yesus Una magena ngini niwisidasangahadika, duma o Gikimoi wisioho kali o sone ma rabano. 11Ma ngale o Yesus niwihoholu gena o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma gimina moika asa itemo komanena, 'O teto o tukang yahoholu de yapapakewa magena done asa isiaka de idadi o tahu ma sosoḋe ma teto ma nonoma.' 12So cawali o Yesus bato aku ngone wonasisalamati. Sababu o dunia ma ḋokuka o nyawa ma somoa moi lo yahiwa o Gikimoi Awi kuasa wihike la aku ngone wonasisalamati." 13O Mahkamah Agama yohairani icarawa sababu ona yakelelo o Petrus de o Yohanes manga modo lo ihiwa, de kiali ona yanako igogou ona yasinoto magena o nyawa yauuḋu de manga sakola ihiwa. So kagena de asa ona yanako ona yasinoto magena iḋomaka o Yesus Awi dodiao. 14Duma ona magena yasango yaakuwa, sababu yakelelo o nyawa wisilolohaka una womaokoye kagena o Petrus de o Yohanes manga dateka. 15So kagena de ona yasulo o Petrus de o Yohanes isupu o Mahkamah Agama ma rihono, la ma ngale ona imatekefakati. 16So ona itemo, "O kia bilasu ngone paaka o nyawa yasinoto magenaka. O bi nyawa o Yerusalemka igogoge yangodu yanakoka ona yaaka o nonako ihahairani manena foloisi ilamo. So ngone lo akuwa potemo magena ikulai. 17Duma hino la bilasu ngone pangamo ona magena ma ngale o Yesus ḋabolosi isihabari o bi nyawaka, la upa sidago o nyawa foloisi yadala yoise de yanako o nyawa wolulugu una wisilohaka." 18Mutuwade ona yaaso yasinoto magena la iwosa kali, de yangamo itemo, "Ḋabolosi o Yesus niwisihabari eko ma ngale o Yesus gena upa he o nyawaka niadoto." 19Duma o Petrus de o Yohanes isango itemo, "Ngini masirete niahiri kasi o kia itero o Gikimoi Awi simaka: Pinisigise nginika eko bilasu powisigise o Gikimoika. 20Ngomi miholu mimatogu, sababu misibicara maro o kia ngomi masirete miakeleloka Una waaaka de miiseka Una wotetemo gena." 21- 22So o Mahkamah Agama ka yangamo ifoloi onaka, sababu o nonako ihahairani idadika de o nyawa moi awi umuru he o taungu moruha ifoloi una magena wisilohaka, sidago o bi nyawa yangodu ona lo o Gikimoi wigilirika, so ma ngeko ihiwa ma ngale yasisala de yasisangisara ona magena. So kagena de yasinoto ona magena asa yapalakoka. 23La o Petrus de o Yohanes yapalakoka, de ona iliho kali to ona manga dodiao ipipiricayaka, so isingangasu o kia maro o imamka ma bi sahe de o Yahudika manga roriri manga gangamo yasitetemoka gena. 24So ma orasi ona iise, de ona manga sininga ka ka moi isumbayang o Gikimoika itemo, "Ya, Jou Nokokuasa! O dunia, de o dipa, de lo o teo moi-moi ḋangodu de ma raba gena to Ngona Ani gia ma goguto. 25To Ngona Ani Gurumi Ḋatetebi wipareta to ngomi mia topora o Daud, sidago ma orasi magena Ani leleani una masirete wotemo, 'Ḋadoohaso iḋoḋoma o Yahudika ma nyawa yasowo yatoosa ifoloi, de ḋadoohaso o Yahudika manga fakati ma faida ihiwa. 26Sidago o bi kolano o dunia ma rabaka de o bi roriri imatolomu de imatekefakati la yakudoti o Jou de lo Una wisitatapu maro o Salamati ma Kolano gena.' 27Ya Gikimoi, maro o Daud wotetemoka so ona imatolomu o kota manenaka, ena gena ma Kolano Herodes, de o Pontius Pilatus, de o Yahudika ma nyawa yasowo de lo o Israelka ma bi nyawa imatekefakati la iwidanggutu o Yesus Ani Leleani witetebi, de nowitideka wodadi o Salamati ma Kolano. 28Ona o kota manenaka imatolomuno ma ngale iwidanggutu o Yesus, maro iḋomaka to Ngona Ani dupa so nositatapu ḋaboloka bilasu idadi de imaaka. 29Ya, Jou! O orasi manena Ngona masirete nakelelo ona imisimahawa ngomi mitagi misihabarili, so tanu ngomi, to Ngona Ani leleani manena, nomiriwo la mitagi misihabari Ani habari ḋaloloha, de upa lo mimodo. 30Komagena lo Ani kuasa nosikelelo la o nyawa yasisiri nasiloha de o bi nonako ihahairani ifoloisi nosidadi dede o Yesus Awi kuasa, Ani Leleani witetebi gena." 31Ma orasi isumbayang ḋabolo o riho imatotolomuka magena ihiti. De o Gurumi Ḋatetebi Awi kuasa ḋaasu-asu iwosa ona yangoduku, so wopareta sidago o habari ḋaloloha o Gikimoino isihabari de manga modo lo ihiwa. 32O orasi magena o nyawa ipipiricaya yangodu imatekerimoi so to ona manga sininga ka ka moi. So o nyawa moi lo yahiwa to una awi arata masirete de womadengoka, duma o nyawa moi la kanaga awi arata moi-moi ḋangodu de maena unaka, magena imatero ka to ona yangodu. 33De o kuasa ilalamo o rasul ona magena yosingangasu igogou o Jou Yesus wooho kali o sone ma rabano, so o Gikimoi Awi laha foloisi wasidumu onaka. 34De kanaga o nyawa yangodu manga oho ma rabaka ka moi lo waali ikurangi. Sababu nagoona de manga tonaka de lo manga tahuka gena, itagi isiija la ma ija magena yaaho, 35so yahike de kagena yasicoho o bi rasulka. De o pipi magena asa o bi rasul yasitoku onaka, yamote o nyawamoi-nyawamoi manga kurangi ma lamo. 36Komagena imaaka so o Yusuf, una o Lewi ma nyawa moi awi sihino o Siprusno, de o bi rasulka iwisiaso lo o Barnabas (ma ngale una o orasi isigeto-geto o nyawa ipopeleso wasiduduga), 37una magena wotagi to una awi tona masirete wosiija so ma ija magena wahike wasicoho o bi rasulka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\