Galatia 5

1So ngone manena igogou-gogou inapalakoka, de upa he o bi bobita o Gikimoino pamote kali ma ngale nanga sininga paaka itiai. Ma Kristus waakaka so ngone napalakoka, maro o sapi moi yapopiliku gena yasose so ma bobiliku ipalakoka. Magena igogou so ngini gena bilasu nimapalako de upa lo nimasimaha sidago ngini o bobita magena niamote kali so nisitubuso, maro o nyawa moi o gina ḋatotubuso watahi so wisikangela. 2Ngohi, Paulus, tinisingangasu nginika de ngini o Galatiaka ma nyawa hika nimasosininga kasi, nakoso kanaga ngini de nimasimaha la nisuna, de o bi moi-moi ma ngale ngini gena ma Kristus waaka ḋabolo de magena ḋangodu ma faida lo ihiwa. 3De lo o nyawa moi nakoso womasimaha la womasuna, una magenaka ngohi o sitiari moi towihike la una magena lo o Yahudika manga bi bobita o Gikimoino moi-moi ḋangodu bilasu waaka. 4De nakoso o bobita gena ka waakasi gena, una dede ma Kristus done imarimoi kawa, sababu una gena wotemo nakoso o Yahudika manga bobita o Gikimoino tamote, de nagala o Gikimoi ai sininga itotiai gena aku waaka. So una magena o Gikimoi Awi laha waholuka, so o Gikimoi waaku kawa to Una Awi laha wosidumu unaka de awi sininga itotiai gena waaka. 5Sababu nako ngohi de lo ngini manena, ma ngale nanga sininga itotiai gena ngone pongongano done asa o Gikimoi waaka. O wange moiku done o Gikimoi asa waaka wosibolo, de ma ngale magegena ngomi miodamahasi. Sababu o Gurumi Ḋatetebi asa waakaka, so done o Gikimoi waaka gena igogou ngomi aku miopiricaya. 6Sababu nakoso ngone de o Yesus Kristus pomarimoika, de o nyawa moi una womasunaka eko hiwasi gena o Gikimoi he iwitailako kawa. Duma o Gikimoi asa watailako nakoso o nyawa la kanaga ma Kristus iwipiricayaka. De o nyawa nakoso manga sininga itotiai ma Kristus waakaka gena yopiricayaka, de ona magena aku o Gikimoi wileleani de o bobita o Gikimoino upa yamote, duma ka o nyawa yadodara. 7Iḋomaka, de o Gikimoi Awi habari ma ngale ma Kristus itotiai gena ngini niopipiricayaka, maro o nyawa moi womagogora ḋaloha. Ngaroko komagena, duma ḋadoohaso o nyawa ngini nia sininga yaḋeheka, maro o nyawa moi womagogora de iwifatika so womagogora kawa. Ma ngale komagena o orasi manena de o Gikimoi Awi habari itotiai gena ngini he niopiricaya kawa. 8Nagoona ngini inibaja sidago niapiricaya he itiai kawa. Upa nitemo o Gikimoi winibaja, sababu Una ngini winiasoka la ngini maro to Una Awi nyawa. 9O dodoto la ikokulai maro komagena nagala maro o kia naga moi ka ḋacekesi, duma itekawa de o bi moi-moi itotiai niopipiricaya gena, ma ngale idodooha o Gikimoi o nyawa manga sininga itotiai waaka gena, ḋangodu asa itagalika. Maro potemo, "Ngona bilasu o ragi ka ma cunu o bokol ma rabaku nongado, de itekawa asa ifero so ma raba yawedoka." 10Sababu ngaroko komagena, ngone inangodu o Jou Awi nyawa, so ngohi manena asa ngini tinidodato toholu la ngini de ngohi aku pomatekekomote kali. Gena ma ngale ngini lo asa nia sininga ma rabaka nitemo o dodoto la o bobita o Gikimoino pamote so o Gikimoi aku nanga sininga itotiai waaka, magena ka ikulai de ḋasowo. De nakoso o nyawa la kanaga ngini inisigamamu, ona magena ngaroko yolamo, duma o Gikimoi done asa wasangisara. 11Ai dodiao nipipiricaya, nakoso ngohi manena de o nyawa itemo ngohi tadoto la ngone inangodu bilasu inasuna la nanga sininga itiai o Gikimoika, de magena ngohi tobicarawa. Nako tadoto komagena, de ngohi asa o nyawa he isisangisara kawa. Duma ngohi isisangisarasi, upa sababu tadoto o bobita o Gikimoino so o nyawa gena bilasu yamote, duma sababu tadotosi ma Kristus o sangahadika wosone so asa aku o nyawa manga sininga itotiai gena o Gikimoi waaka. 12Cedeke! Ona imasusuna magena ngini inisigogamamu kali gena yaaka la ona moi-moi manga dorari, upa ka ma kahi, duma lebelaha de ma lake ḋaasu-asu yaoguka. 13Nako ngini ai dodiao nipipiricaya gena, o Gikimoi ngini winiasoka la ngini Awi nyawa masirete, ma ngale aku ngini winipalako la o bobita o Gikimoino gena upa he niamote. So ngaroko winipalakoka, duma kanaga de ma batika. Upa sidago lo winipalako ma ngale o dorou nia sininga ma rabaka gena niaaka. Duma ngini winipalakoka ma ngale niadodara o nyawaka, de komagena bilasu nimatekeleleani moi de moika. 14Sababu ngini gena o bi moi-moi o Gikimoi Awi bobita ngone inasusuloka gena, ḋangodu niaakaka, nakoso igogou ngini niaaka o kia naga moi o Gikimoi wonasusuloka gena wotemo, "Maro ngini nia rohe masirete niadodara, komagena nia dodiaoka lo bilasu niadodara." 15Duma nakoso ngini gena o dorou nimatekekagaka, maro o haiwani ilalago o bolu moi imatekekogoli de imatekekooḋo gena, upa. Done ngini kagena asa o nyawa ipipiricaya o bolu moi gena nibiau so nimakokitingaka. 16So ngohi tinidedemo nginika, maro o Gikimoi Awi Gurumi winidoto de winisiminiko nginika gena, bilasu ngini niaaka nikaeli. Nako niaaka komagena, de nia sininga ma rabaka o dorou ma dupa moi lo he niaaka kawa. 17Sababu nako o nyawa manga sininga ma dupa de o Gikimoi Awi Gurumi ma dupa gena imatekekalawangi, so ngini gena yaakuwa nia sininga niamote. Igogou! Magena maro o orasi moiku bai o nyawa bai lo to una awi lawangi gena yaakuwa pamote. 18So nakoso ngini la o Gurumi niparetaka, de o Yahudika manga bobita o Gikimoino gena asa nipareta kawa. 19Ngone o nyawa kanaga gena nanga sininga ma rabaka o dorou ma dupa, so o nyawa gena yaakaka so aku ngini gena nianako ma diai. O bi nyawa kanaga manga siningaka o dorou komagena, so ona isundali de o nyafusu ma dorou yaaka, de o moi-moi ḋatotorou yodupa sidago lo manga rohe maro ka o haiwani so o maḋe gena yodupa yaaka, 20de manga suba yatide o bi giki ikokulaika de imagogomahate, de yolawangi de imakangamo, de o doosa de yatodoosa poli sidago imatoore, de imatekesikoholu la yaaka so manga siningaka ma dupa gena ma ngale ka ona masirete imasihie de foloisi imasilamo de o nyawa ma binuka sidago lo o ritinga idadi he o bolu sinotoka de imatekesikoholu, 21de imatekeduhudu de o nyawa yatooma, de yatobadalu sidago lo yodupa irarame, de lo o dorou moi-moi maro komagena de ma binukasi. Maro iḋomaka, so ngohi o orasi manena lo tinisingangasu nginika la nakoso o nyawa o dorou maro komagena yodupa yaaka, de ona magena upa he o Gikimoi Awi paretaka iwosa. 22Duma nakoso o Gikimoi Awi Gurumi gena o nyawa manga sininga ma rabaka, de kanaga Una lo Awi sopo so o nyawa gena aku imatekedodara moi de moika, de manga sininga foloisi ḋanali de isohi, de manga sabari ilamo de manga sininga ḋaloha o nyawaka so yodupa o loha yaaka o nyawaka, de o nyawa aku ona yapiricaya, 23de manga sininga ḋamuuḋu o nyawaka, de manga sininga de manga rohe ma nyafusu gena yapareta ḋaloha. O sopo moi-moi maro magegena kanaga o bobita moi lo yafatiwa. 24De o Yesus Kristus Awi nyawa ona magena o dorou ma dupa moi-moi kanaga manga sininga ma rabaka gena ḋangodu yaaka kawa, maro o nyawa la kanaga yasangahadika so yooho kawa. 25O Gikimoi Awi Gurumi gena o oho ḋamomuane o Gikimoino magena ngone wonahikeka, so ngone manena maro o kia naga Awi Gurumi wonasulo la komagena bilasu paaka posidodiahi. 26Komagena so upa sidago ngone gena, ngaroko ma sababu o kia naga moi lo ihiwa, duma pomacaralamo sidago lo pomatekesigaro so pomatekeduhudu moi de moika.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\