Yakobus 5

1He! Ngini nikakaya de o pipi niodesere, kanaga to ngohi ai demo moi ma ngale nginika. Orasi manena ngini bilasu niari de nidodora. Sababu o sangisara asa nidahe nginika. 2To ngini nia kaya done asa iwaro so ma faida lo ihiwa, de nia baju ḋaloloha done asa o lupu yaoḋo. 3De to ngini nia kaya lo asa isisa, maro o besi lo aku ḋakeho so ibaka. De lo ma orasika o Gikimoi done asa o nyawa manga laha de manga dorou ma sopo wafanggali, de ngini nia kaya maro o besi ḋakekehoka gena asa isikelelo ngini gena kanaga de nia salaka. Sababu ngaroko de nia kayaka, duma o bi nyawa isususaka gena niholu niariwo. So de to ngini nia dorou gena nia sininga ma sanangi lo yasisaka, maro o keho asa o besi yabaka sidago lo ḋamata. Gena maro o uku la o kia naga moi patupu so magena lo asa ḋamata. Ngini asa nia kaya niadiahi, ngaroko o Gikimoi asa o nyawa manga sopo wafanggali gena ma orasi he idumuka. 4De lo to ngini nia doro ma tamo o nyawa yautu de yakobuka, de kanaga to ona manga sewa gena niholu niahike. Hika niisesi. Ona asa imatoore de manga ridemo o Jou Wilalamo lo Una magena woiseka. 5De ngini o orasi manena nioho de nia kaya idalaka de ka o kiasi nionyafusu, so ḋangodu magena nisitoḋeḋeheka. Komagena ngini nimasidailako so done ma orasi ma dodoguka asa nitooma, maro o sapi moi yapiara la ḋasaki gena done asa yatola. 6De ngini kanaga o nyawa ḋaloloha de asa nitemo ona magena o nyawa ma dorou, sidago ona magena o hakimka niasirisima de niagulai ḋaputuru sidago lo ona magena asa yatoomaka. De ngaroko ona magena ngini nialawangi komagena, duma ona magena asa iniholuwa. 7So ngini ai dodiao nipipiricaya, bilasu nia sabari ilamo, ngaroko o sangisara ma rabaka, sidago o Jou done wahino kali de asa niamake o oho ka sidutu ikakali. Hika niakelelo o nyawa itotoro gena asa de manga sabarika, ona yodamaha manga doro done asa ma sopo yautu de yatolomuka, sababu o ino magegena ma faida ilamo. Ona yodamaha sidago o muura ma orasika asa yodato de sidago lo o muura ma orasika asa isopo de magena asa ḋabolo ḋangoduka. 8Komagena lo ngini bilasu de nia sabari ilamo. Hika ngini upa nimatogu ngaroko nia sangisara ma rabaka, duma nia sininga ma rabaka gena o Jou niwipiricaya ḋaputuru. Sababu Una done asa wahino kali gena ma orasi he idumuka. 9De lo ngini gena upa nimaridemo, upa sidago o Gikimoi winisisala de to ngini nia dorou ma sopo gena wafanggali. He! Kanaga o loha de o dorou ma sopo ḋangodu wafafanggali de Una magena ḋabolo Awi orasi he idumuka. 10Sababu ngini bilasu niososininga de niamote o Jou Gikimoi Awi nabi iḋoḋoma, ona magena lo asa o sangisara ma rabaka de manga sabari ilamo. 11De niososininga lo ngone popipiricayaka gena potemo igogou o nyawa nagoona la o sangisara yamoku, ona magena manga sininga lo asa isanangi. Ngini nianakoka o Ayub una magena iḋoḋomaka la o sangisara ma rabaka de una lo aku wamoku, de lo nianako ma orasi o Ayub awi sangisara itoguka de o Jou asa wofanggali de o loha. Sababu o Jou Una magena Awi galusiri de lo Awi laha gena asa ilamo o nyawaka. 12De ai dodiao nipipiricaya, ai demo foloisi ilamo gena asa tinidedemo nginika. Ma orasi ngini o nyawa niajaji, de ngini upa nisasi de o Gikimoi o sorogaka Awi ronga, eko o kia naga o duniaka ma ronga, eko lo o kia naga bato ma ronga. Duma ngini nakoso o nyawa niajaji, de hika ka nia demo bai "Komagena" bai "Komagenawa" gena asa itotiai de upa lo niakulai. Nakoso niakulai, de o Gikimoi done asa winisisala de nia dorou ma sopo gena wafanggali. 13Nakoso ngini o Jou Yesus niwipipiricaya nia sidongirabaka la kanaga o nyawa o sangisara yamake, hika ona manga sumbayang yatide o Gikimoika. De lo nakoso ngini la kanaga o nyawa manga sininga foloi ḋaputuru, de hika ona yonyanyi la o Jou Awi ronga yosilamo. 14De lo nakoso nginika la kanaga o nyawa yopanyake, de hika o gogobu manga bobareta niaaso. La ona asa yahino de ma ngale ona magena asa manga sumbayang yatide de lo manga saheku o gososo isiese de o Jou Yesus Kristus Awi kuasa. 15Sababu o nyawa nakoso manga sumbayang yatide de o Jou Gikimoi iwipiricayaka, de o nyawa yopopanyake asa aku yaloha kali, sababu o Jou masirete asa manga panyake wosiloha. De nakoso ona lo kanaga de manga dorouka, magena Una upa wasisala kali. 16So nakoso kanaga ngini la de nia dorouka, hika ngini nimangaku kasi moi de moika, komagena lo ngini moi de moika gena hika nimasumbayang, la ma ngale o Jou aku winisiloha. Sababu o nyawa nakoso kanaga manga sininga itotiai de manga sumbayang yatide o Jouka, gena ma ngale Awi laha foloisi ilamo aku idadi. 17De nianako maro iḋoḋoma o Elia, ngaroko una lo o nyawa ka pomaketero dede ngone, ma ngale o orasi magena asa upa imuura so una ka awi sumbayang watide. De sidago lo ma deka o taungu saange de o ngoosa butanga gena o tonaku o muura lo ihiwa. 18Ḋabolo asa una awi sumbayang watide kali de wogolo tanu sutu imuura, so kagena asa imuura sidago o bi moi-moi o tonaka iooho de asa isopo kali. 19Ai dodiao nipipiricaya, nakoso nginika kanaga o nyawa de ona magena o Jou Awi dodoto itotiai he yamote kawa, duma manga dodiao done asa yariwo la imakiliho yomote kali, igogou magena o loha yaakaka. 20Sababu ngini ningodu bilasu nianako, nakoso o nyawa ona magena o nyawa yatotorou de yariwo ma ngale ona imakiliho so o dorou moi-moi he yaaka kawa, gena o nyawa ona magena o nyawa yatotorou asa yasalamati so ona de o Gikimoi imakitinga kawa. So manga dorou moi-moi magena o Jou he wanano kawa de ona lo wasisala kawa. Ngohi Yakobus


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\