Yohanes 4

1- 3O Yesus o nyawa wadotosi kagena o Yudea ma tonaka, de o Farisika ma nyawa ona yogiise idodooha Una magena o nyawa yadadala waosi. Ngaroko yogiise komagena, duma Una he o nyawa waosi kawa, duma ka Awi muri-muri bato ona magena asa o nyawa yaosi. De ona Una wimomote magena manga dala idogo-dogo sidago nakoso isitetero Una de o Yohanes gena, Una wadoto de waosi foloisi yadala. So ma orasi ma Jou Una wanako gena o Farisika yogiise de nagala ona magena yodupawa, so wotemo, "Hino la potagi poliho o Galileaka." 4So o Yudeaka de Una womajobo wotagi o Galileaka, de o Gikimoi wodupa so upa o ngeko ma somoa wamote, duma bilasu wakahika o Samaria ma tonaka watola, ena gena o Israel ma tona moi. 5- 6O wange itiaika, nagala o cako mogiowo de sinoto, de ona imasidiado o doku moi o Samaria ma tonaka, ena gena isironga o Sikhar. O doku magena he yadumuka, de ona imasiwoma kekiaka o riho magenaka kanaga de o sumu moi. O Sikhar gena imakabati de o tona kekiaka iḋoḋomaka ona manga ete de manga topora o Yakub gena wihike awi ngopa o Yusufka. De kagena o riho magenaka kanaga o sumu moi isironga lo o Yakub awi sumu. Ma sababu to ona manga dodagi ikuru so o Yesus asa wimomoḋoka, so Una womawoma de womatamiku kagena o Yakub awi sumu ma dateka. 7- 8De Awi muri-muri itagi o dokuka, o ino imaija, so Una widongosaka o sumu magenaka. So ona imajoboka de itekawa, de o Samariaka ma ngopeḋeka moi mahino kagena o sumuka o ake momasiui. So kagena de Una asa womagolo munaka wotemo, "Awa, nako ḋaloha, de tanu ani ake sutu noiguse la Ngohi aku taudo." 9Kagena de muna magena motemo, "Awa kodo, Baba! Ngona gena o Yahudika ma nyawa moi de ngohi manena o Samaria ma nyawa moi, de ḋadoohaso sidago Ngona de o ake nogolo ngohika." (Muna ami sango komagena, sababu o Yahudika ma nyawa de o Samariaka ma nyawa gena ona imatekedodiaowa, sidago manga bobita lo itemo upa manga lelenga eko manga udo-udo imakabau de imakacapu.) 10Duma Una asa wotemo munaka, "Nakoso ngona gena nanako o kia naga o Gikimoi Awi ngongike o nyawaka, de lo nakoso ngona Ngohi noinakoka o ake togogolo Ngohi manena gena naguuna, ngona lo asa o ake nogolo kali Ngohino, kekiaka de o ake magena o nyawa aku o oho ma duhutu yamake." 11De muna motemo, "Baba, o sumu manena duruhe iluku de Ngona gena Ani ember ihiwa, so kekiano done asa Ngona o ake noḋehe la ngohi aku o oho ma duhutu magena tamake. 12Cedeke! Cawali to ngomi mia topora o Yakub o sumu manena waaka so kanena o ake mimasiui. Iḋoḋomaka una de awi ngopa-ngopa lo yaudo. De awi haiwani lo ḋangodu wapapalihara awi sapi, awi duba, de lo awi kabi lo wosiudo. Duma ngohi tatagapi to Ngona Ani demo kanaga de ma ngale, nako Ngona de o Yakub gena, notemo Ngona foloisi nolamo. Gena ma ngeko idodooha." 13Kagena de o Yesus Una wotemo munaka, "O nyawa nagoona nakoso o ake o sumu manenano yaudo, ona magena done manga kiri asa ka ḋadudusi. 14Duma nakoso o nyawa la kanaga o ake Ngohi tahihike gena yaudo, ka ma moi yaudoka de isidadu kawa. Sababu o ake magegena imadadi maro o jobubu moi ona manga rohe ma rabaka, de nogena asa isupu la yamake o oho ka sidutu ikakali." 15So motemo, "Wewe, Baba! Tanu Ngona o ake magegena ngohi lo noihike taudo, la ai kiri upa he ḋadudu kali de ngohi lo upa he tahino kali kanena o ake tomasiui." 16Kagena de wotemo kali munaka, "Awa! Hika ngona notagi ani roka nowingoso la ngini nikahino kali Ngohino." 17De muna mosango motemo, "Ngohi ai roka ihiwa." De wotemo munaka, "Ngona ani demo gena itero. Gena igogou ngona ani roka ihiwa. 18Sababu ngona ani roka gena nomatagali he ma motoha ḋabolo, de o orasi manena naga ngona de yanau moi nimasikokogoge gena ani roka wisowo. So, Awa, ngona notemo ani roka ihiwa gena itiai de itero." 19"Wewe, Baba! Nagala Ngona manena o nabi moi, sababu ma ngale to ngohi ai moi-moi gena ḋangodu aku nanako itiai. 20Duma iḋoḋomaka to ngomi mia ete de mia topora bilasu o tala manenaka itagi de kagena asa manga suba o Gikimoika yatide. Ngaroko komagena, ngini o Yahudika nitemo, ngone bilasu o Gikimoi powisuba ka o Yerusalemka." 21So kagena de o Yesus wotemo kali munaka, "Awa, tanu ngona gena bilasu nopiricaya Ai demo manena, de ma orasi lo he idumuka ngini done asa Ai Babaka nisuba gena, upa o talaka de lo upa o Yerusalemka, duma o riho kiaka bato lo aku o Gikimoi ka powisuba. 22De ngini o Samariaka ma nyawa ngaroko Una niwisuba, duma Una magena niwinako waasi. Duma ngomi o Yahudika ma nyawa, Una miwisusuba gena, ngomi miwinakoka. Sababu o Salamati ma Kolano gena Awi sihino o Yahudi ma nyawano. 23Ngaroko komagena, ma orasi done asa yaado, de igogou ma orasi magena yaadoka, de Ai Baba Awi Gurumi asa o nyawa yariwo so ona aku isuba Ai Babaka. O nyawa kanaga la manga suba ma gola Unaka gena, ona magegena igogou winako. O suba ma ngeko komagena Ai Baba wodupa. 24Sababu o Gikimoi Una gena ka o Gurumi, so nakoso o nyawa la iwisuba Unaka, to ona manga suba ma rabaka bilasu Awi Gurumi ona magenaka wariwo sidago kanaga manga sininga ma rabaka aku igogou winako." 25So o ngopeḋeka muna magena mobicara kali motemo, "Ngohi tanako o Salamati ma Kolano, Una magena wisiaso ma Kristus, done asa wahino, la ma orasi womasidiado, de Una masirete o bi moi-moi ḋangodu magena asa womidoto ngomika." 26De o Yesus wotemo munaka, "Nako Una magena, ka ka Ngohi ḋabolo." 27Kagena de to Una Awi muri-muri iliho so yaado o sumuka, de to ona manga sininga ma rabaka ibao itemo, "Ilaha! O kiaso Ngona dede o ngopeḋeka momatengo nimatekebicara." Ngaroko manga siningaka ibao komagena, duma ona he wisano kawa. 28So o ngopeḋeka magena ami ake ma ember he matotota kawa, de ka modongosaka de moliho mokahika o dokuka, de o bi nyawa kagena masigaro 29de motemo, "Niahinosi! La potagi nanga sumuka de kagena o nyawa moi niwikelelo. Ngaroko ngohi woinako waasi, duma Una aku ka wanako to ngohi ai manara moi-moi iḋoḋoma taaakaka, so magena ḋangodu woisingangasu ngohika. Igogou, Una magena o Salamati ma Kolano, eko idodooha." 30So ona manga doku yodongosa de itagi yakahika Unaka. 31Ona imasidiado waasi, kagena o sumuka so Awi muri-muri iwigolo de wigegego Unaka itemo, "Baba Guru, nooḋo kasi." 32Duma Una asa wosango onaka wotemo, "Ngohi kanaga de Ai ino, duma ngini ningodu moi lo magena nianakowa." 33Magena de Awi muri-muri ona imatekekasano moi de moika itemo, "Nagala kanaga o nyawa o ino sutu Una wigahoka, eko idodooha." 34So Una asa wasingangasu onaka wotemo, "O kia naga to Ngohi Ai ino gena, nakoso towisigise Una woisusuloka so tahino kanena, de lo nakoso Awi manara magena taaka ḋabolo. 35Ma biasa ma orasi nia doro niodato ḋaboloka, de ngini nitemo, 'O ngoosa iha ma simaka gena ma orasi poutu.' Duma Ngohi tinidedemo nginika, hika ngini nia lako niapelenga de nia doro nianano kasi. Sababu o sopo magena ḋaomuka so aku niautu, ena gena o nyawa la kanaga Ai demo yodupa yosigise. 36De kanaga ona yautu manga manara magena ma fanggali yamake ḋabolo, sababu to ona manga dato ma sopo gena yamake o oho ka sidutu ikakali. So bai ona o doroka yodadato lo bai ona o doroka youutu, ona yangodu manga nali gena ka imaketero. 37De magena igogou de itero maro o kia o orasi isigeto-geto o nyawa itemo, 'Ma binuka yodato de ma binukali youtu.' 38Nako ngini gena, Ngohi tinisulo la tanu ngini asa nitagi o nyawaka kiaka yasihabari ḋabolo so niadotoka de ona lo aku yopiricaya. Maro nitagi niautu nia doro niamomanarawa de kanaga o nyawa ma somoali imanara iḋomaka, sidago ngini lo o fanggali niamake to ona manga manarano." So o Yesus wotemo komagena onaka. 39De kanaga o Samariaka ma nyawa o doku magegenaka igogoge gena, ona yadala asa Unaka wipiricaya, sababu to muna ami demo ma orasi mosingangasu motemo, "Una aku wanako de ngohi woisingangasu idodooha to ngohi ai manara moi-moi iḋoḋoma taaakaka." 40So ona imasidiado Unaka, de ona asa iwigolo de wigegego itemo, "Baba, Ngona bilasu nogoge to ngomi mia dokuka. Ngona Ani dodagi upasi nosidofa." So Una de Awi muri-muri lo yogogogesi dede ona ma deka o wange sinoto. 41De o orasi magena o nyawa wipipiricaya Unaka asa foloisi yadala, sababu ona yoiseka to Una Awi dodoto. 42De ona asa o ngopeḋeka magena imidedemo itemo, "Ma sababu ma nonoma gena ngona nomisingangasu so Una miwipiricaya, duma o orasi manena ngomi Una miwipiricaya sababu ngomi masirete lo asa miwikelelo de miise ka Unano. So ngomi aku mianako igogou Una asa o bi nyawa o dunia manena ma dokuka manga dorouno wasisalamati." 43O wange sinoto magena ipasaka, de o Yesus womajobo kali wotagi o Galileaka. 44Una wotagi kagena to Una Awi doku masireteka, ngaroko ipapasaka wotemo, "Nakoso o nabi moi kanaga to una awi doku masireteka wogoge gena asa iwihoromatiwa." 45Ma orasi Una womasidiado o Galileaka gena o nyawa kagena iwiḋehe ḋalohaka, gena ma gola ipapasaka ma orasi o Paskah ma Wange ma Rarame o Yerusalemka, de Una o bi moi-moi waakaka gena ona lo kagena, so magena ḋangodu yakeleloka. 46- 47De Una woliho o doku o Kanaka o Galilea ma tonaka, ipapasaka kagena o ake de Una waaka so imadadi o anggurka. Kagena lo o kadato ma bobaretaka womomanara moi wogiise o Yesus asa o Yudeano wolihoka de o Galilea ma dokuka womasidiadoka. Una magena awi ngopa yanau moi o doku Kapernaumka wopanyake so awi siri he foloi ḋatubuso de una wotagi wogolo o Yesuska, so wotemo, "Baba, ai ngopa awi siri foloi ḋatotubuso so he yadangade wosone, so tanu Ngona notagi cai-cai o Kapernaumka la una nowisiloha." 48Duma o Yesus wotemo una o kadato ma bobaretaka, "Nakoso Ngohi tinisikelelowa o nonako ihahairani, ngini asa Ngohi nipiricayawa." 49Duma una wosango o Yesuska wotemo, "Jou, nahinoka bai! Done ai ngopa wosone so." 50Kagena de o Yesus wotemo, "Notagi noliho bato, ani ngopa asa wilohaka." O nyawa una magena wopiricaya o kia o Yesus wotetemo gena, so wotagi woliho. 51Kagena de woliho so o ngeko ma soaka, de awi nyawa asa wisibubusu so wisingangasu itemo, "Igogou, ani ngopa wilohaka." 52De una wasano onaka, "O cako muruoka de ai ngopa wiloha." De ona yosango, "Kagunugo o cako moi o wange itotiai de awi sosahu isisaka." 53De ma baba una womasininga de wanako igogou, sababu o orasi magena de o Yesus wotemo unaka, "Ani ngopa wilohaka." So kagena de o ngopa magena ma baba de ma awa de awi tahu ma raba yangodu lo o Yesus iwipiricayaka. 54So o orasi magegena o Yesus kanaga o Yudea ma tonaka de woliho womasidiado o Galileaka gena, he ma para ma sinotoka o nonako ihahairani waaka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\